Днес е : Петък, 5 Март 2021

Ще проверяват фирмите за зимното снегопочистване дали имат обявената за целта техника

Публикация 11 Oct, 2019 / akcent.bg

  Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев и главният секретар на администрацията Симеон Иванов проведоха съвещание с членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове, кметовете на общини и ръководителите на ведомства и организации.

   След изслушване на докладите на осемте общини и на институциите, имащи отношение по подготовката на област Русе за предстоящия зимен сезон стана ясно, че се предприемат всички необходими мерки за реакция при възникване на кризисни и екстремни обстоятелства на територията на региона.

   Общините и институциите докладваха за предприетите към момента мерки, които включват преглед на наличната собствена техника, осигуряване на необходимите материални ресурси и др. Всички общини предстои да сключат нови договори с фирми, имащи възможност за извършване на снегопочистваща дейност като това ще се случи до края на календарната година предвид наличието на действащи понастоящем договори. В тази връзка беше отбелязано, че е необходимо извършването на проверки дали предлаганата от фирмите техника е налична и изправна и ще може ли да покрие пътищата за почистване от общинската пътна мрежа. Същото изискване беше поставено и към Областно пътно управление. В докладите на институциите беше обърнато внимание за осигуряване на сигурност в енерго- и газоснабдяването и приоритизиране на пътни участъци, водещи към важни обекти, свързани с критичната инфраструктура.  

   Основният извод, до който се стигна е, че всички посочени по-горе мерки следва да бъдат реализирани в рамките на постоянно и активно взаимодействие между общините и институциите, имащи отношение към снегопочистването. Обърнато беше внимание за осигуряване на регулирано подхождане на товарните автомобили в района на Дунав мост, като ангажимент за това трябва да имат органите на Областно пътно управление съвместно с ОД на МВР – Русе. Спазването на горното би облекчило почистването на пътната мрежа.

   Предвид характера на настоящото заседание беше прието решение в срок до 31-ви октомври кметовете на общини, ръководителите на институции, териториални структури и организации-членове на щаба да предоставят в Областна администрация Русе обобщение доклади на хартиен и електронен носител за цялостно изпълнение на мероприятията и резултатите от подготовката за зимния експлоатационен сезон 2019 – 2020 г. От страна на Областна администрация Русе до 8-ми ноември в Министерството на вътрешните работи трябва да се изпрати обобщен доклад за подготовката на областта за работа през зимния сезон.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама