Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

Гласуват изграждане на Паркинг с бетонна настилка за най-малко 600 товарни автомобили и 80 паркоместа за коли

Публикация 21 Jul, 2022 / akcent.bg

За целта Община Русе отдава парцел за 18 млн. лева за срок от 30 години

   Провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно, срочно, право на строеж за изграждане на „буферен паркинг “, включително обслужващи сгради и инфраструктура. Това ще гласуват днес общинските съветници на извънредна сесия. Ето и конкретните параметри на предложението на общинската администрация:

- паркинг с бетонова настилка със застроена площ съгласно допустимите устройствени показатели на имота (до 114 550 кв. м.), за най-малко 600 бр. паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление, и заедно със съпътстващи съоръжения: изгребни резервоари, каломаслоуловител, трафопост, площадка за дизел-генератор, площадкови мрежи, вътрешни пътища, озеленени площи и други съоръжения на техническата инфраструктура, необходими за нормалното функциониране на съоръжението;

- санитарно-битова сграда (на един етаж) с площ 210 кв. м;

- санитарно-битова сграда (на един етаж) с площ 210 кв. м;

- Обществено-обслужваща сграда за магазин и заведение за обществено хранене (на един етаж) с площ 1225 кв. м.;

- контролно-пропускателен пункт (административна сграда) на два етажа с разгърната застроена площ 100 кв.м.,

 съобразно предвижданията на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед №РД-01-2192/18.07.2022 г. на кмета на Община Русе, върху общински недвижим имот, представляващ поземлен имот 63427.178.133 по КККР на гр. Русе, описан в АЧОС №10531/19.07.2022 г., за срок от 30 години при начална тръжна цена от 18 000 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга, като цената, достигната на конкурсната процедура, предложена от спечелилия кандидат-суперфициар, следва да бъде изплатена, както следва:

- 6% (шест на сто) от достигнатата на конкурса цена се заплащат в срока по чл. 68, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, преди подписване на договора за учредяване на правото на строеж.

-           остатъкът от достигнатата на конкурса цена се заплаща на 29 /двадесет и девет/ равни годишни вноски дължими ежегодно в срок до 31-ви май на съответната година, при условия и погасителен план съобразно договора за суперфиция.

              Критерии за оценка на офертите, както следва:

    -   Цена на правото на строеж. Максимален брой точки – 70;

     - Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжението. Максимален брой точки – 30, както следва:

    Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на паркинг (СП) за най-малко 600 бр. паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление. Максимален брой точки – 15. Предложенията на участниците в конкурса по този показател не могат да надхвърлят 270 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

     Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжението в цялост (СС), съобразно описаното в т. 2. Максимален брой точки – 15. Предложенията на участниците в конкурса по този показател не могат да надхвърлят 365 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама