Днес е : Сряда, 19 Януари 2022

Красимир Даков: Русе ще има втория завод в Европа за нитрилни ръкавици и той ще отговаря на всички екологични норми.

Публикация 24 Oct, 2021 / akcent.bg

   Собственикът на проекта ДД "Логистика" Красимир Даков потърси право на отговор във връзка с публикация в Акцент.БГ, където според него фактите не са предадени точно... и вярно. Избрахме формата "интервю", която ще даде най-точна представа за думите му.

    -   Г-н Даков, какво ще произвежда нероденият още завод и какви суровини ще бъдат използвани?

   Заводът ще произвежда нитрилни ръкавици за преглед. Те се използват предимно в лаборатории, болници,  най-общо те попадат в класа за лични предпазни средства.  В условията на Ковид пандемия, мисля че всички знаят за какво става дума. Производството се състои от напълно автоматизирана поточна линия, предвидили сме постепенно изграждане на 12 линии. Суровината, от която се произвежда, е синтетичен латекс от групата на еластомерите, с 20% съдържание на сухо вещество и 80 % вода. Латексът се произвежда от водеща европейска фирма и е абсолютно безопасен и безвреден.

   -   Това химическо производство ли е?  Отделят ли се  вредни вещества?   Латексът обработва ли се по някакъв начин, отделят ли се  химически вещества и газове?

   -   При целия производствен цикъл няма промяна на суровините. Добавя се оцветител, след което керамични форми се потапят във вана с латекс, след което преминават през различни етапи на сушене и накрая робот отделя готовата ръкавица от керамичната форма. Ако трябва да перифразирам, суровините са изцяло на водна основа, а процесите на сушене се провеждат при температурен режим при 60 до 110 градуса за различните етапи, от което не се достигат температури, водещи до деструкция и/или разлагане на суровините - респективно генериране на газове.

    Единственият комин в завода е от газовите горелки, които подгряват въздуха в сушилните от 60 до 110 градуса или подгряват топла вода до температура от 60 градуса. За да бъда абсолютно категоричен, мога да ви предоставя един килограм латекс, вие да потопите керамичната форма в него и да го сложите в домакинската фурна при температура от 60 градуса за около 3 минути, след това за 7 минути на 110 градуса и ще си произведете в къщи един брой нитрилна ръкавица

   -   Защото тогава има две различни становища от РИОСВ?

   За да отговоря обективно на този въпрос, ще боравя с документи и неопровержими факти...

...Още на 14.04.21г. уведомяваме РИОСВ на фаза одобряване на Подробен Устройствен План (ПУБ), че в нашия имот ще разположим 12 линии за производство на латексови изделия. В това уведомление са описани с порядък на изброяване какви сгради ще бъдат построени, какво ще се произвежда, от какви суровини и ще има ли източници на замърсяване. РИОСВ одобряват нашето инвестиционно намерение без забележки.

   На 01.05.21г.-внасяме инвестиционно намерение за преценка на ОВОС – и започва да тече процедурата, която е предвидена по закона за опазване на околната среда.Изпращат се писма до редица институции и се изчакват техните отговори. Никоя от институциите няма възражение по инвестиционното ни намерение, което също така е качено и по всички сайтове.  Пуснати са и обявления в пресата, както е по закон.

   На 06.07.21г.- ние получаваме решение номер РУ-51-ПР/06.07.21г. , че по инвестиционното предложение липсва необходимост от ОВОС.

    Директорът със своя заповед номер 290 от 09.07.21г. ни уведомява, че отменя това решение с мотива, че упълномощеното от него лице е с изтекли правомощия.Същата тази заповед, подписана от Анатоли Станев – директор, който в точка трета на заповедта казва „да бъдат преиздадени индивидуалните административни актове по т.1и т.2 от настоящата заповед“, сиреч, сам нарежда да бъде преиздадено становище по липса на ОВОС. Явно споделя мнението на всички експерти, участвали във взимането на решението, чиито становища по закон са писмени и мотивирани. След тази дата всички действия на директора са незаконосъобразни,и то не по мое мнение, а по решение на Министъра на околната среда и водите.

  • Решение на Министъра на МОСВ с номер 182/17.08.21 отменя заповедта на директора на РИОСВ.
  • Решение на Министъра на МОСВ с номер 199/09.09.21 отменя решение РУ-51-ПР/06.07.21 на директора на РИОСВ град Русе, възобновява производството и връща преписката за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение, а именно: „издаване от директора на РИОСВ Русе на решението, подписано от представящия го служител без представителна власт“.

   Междувременно Анатоли Станев, в разрез със закона и заповедите на министъра, иска мнението на външен експерт,като му задава въпроси дали представената информация и инвестиционното предложение  са правдиви и верни. Експертът е доцент - доктор по химия. РИОСВ обаче му предоставят само част от необходимата информация. Експертът разглежда наличните документи  и заключава: „представената документация за преценяване необходимост от ОВОС отразява стремежа на „ДД Логистика“ към намаляване отрицателните въздействия върху околната среда след реализацията му и добросъвестното представя необходимата информация за това.“

   Считам, че направените от нас анализи и препоръки главно по химико-технологичните аспекти на документите могат да подобрят достоверността и информацията и да спомогнат за по-добра реализация на инвестиционното предложение.

   След наша жалба, същият този експерт, след предоставянето на пълния обем информация пише, че в доклада му до РИОСВ е направил предположение и допускания на база първоначално предоставената му непълна  информация. Експертизата му заключава след подробен анализа на всички аспекти на производството, включително и техническите проекти на завода, че: „представените технически проекти и документация характеризират производството на латексови продукти като щадящо околната среда и го класифицират като предприятие от каучуковата промишленост с липса на отпадъчни технологични продукти.“

   Какво прави Анатоли Станев в разрез с решението на ресорния си министър, пренебрегвайки допълнителната и коригирана информация от експерта - копира предположенията и допусканията му от първия доклад на експерта и издава Решение номер РУ-72-ПР/2021, с което ни изпраща на преценка на ОВОС, което ние в момента обжалваме пред по-горестоящата инстанция.

   -   От всичко до тук и от документите, които показвате и цитирате, може ли да допуснем, че има нарушение в действията на директора на РИОСВ Русе или говорим за различни гледни точки?

   Не искам да коментирам действията на Анатоли Станев. Дали има нарушения, престъпление или каквото и да било, не е моя работа. Опитах се да представя само фактите такива, каквито са. Всичко, което казах, за незаконосъобразните действия от негова страна касаят факта, че като държавен служител и директор не е изпълнил решение на министъра на МОСВ и не е спазил процедурите, изброени в Закона за опазване на околната среда.

   Всъщност смея категорично да твърдя, че директорът на РИОСВ Анатоли Станев е изрекъл неистини или по -точно е излъгал , че не е знаел за преписката на нашето инвестиционно предложение. По този начин грубо манипулира общественото мнение. Саморъчно е подписал редица писма до нас като възложители, до кмета, до общината и до басейнова дирекция още през април.

    Явно, освен че не знае какво не подписва, не знае и какво подписва. От април до юли все отпуска ли е бил? Не е ли правил оперативки, не е ли чел становищата на директорите на дирекции в РИОСВ Русе.
До него като директор има над 14 писма само от нашата преписка и отделно от други различни институции. Кой ги чете? Не ги ли чете той? Не знам, не искам да използвам нарицателното „калинки“ по отношение на държавната администрация, но в определени моменти на човек наистина му писва...

   -   Какво е отношението Ви към предстоящото заседание на Комисията на екологията…

   Надявам се на тяхната експертност и познания. В петък съм входирал всички документи, които преди малко споменах, в деловодството на Общинския съвет и са адресирани до председателя на съвета и членовете на комисията. Убеден съм, че членовете на комисията няма да позволят да бъдат използвани за манипулирането на общественото мнение и за реализацията на предизборен политически пиар от страна на точно определена патриотична организация,участваща на изборите в момента.

   Мисля, че казах повече от необходимото.

   -   Какъв ще е изходът от тази сага, как очаквате да завърши?

   Какъв ще е краят - зная, но кога - не знам?

   Знам само, че Русе ще има втория завод в Европа за нитрилни ръкавици и той ще отговоря на всички екологични норми. Ще осигури около сто работни места и ще привлече инженери и специалисти. Подготвили сме изграждането на ясла и детска градина за децата на служителите. Разполагаме с готова сграда с площ над 1000кв.м. Младите хора могат да идват на работа с велосипеди, използвайки алеите на кея, които стигат до завода само за четири минути от центъра.

   Кога ще се случи това, е във властта на директора на РИОСВ Русе. До момента с процедурни хватки ни е забавил с повече от три месеца. Но когато -  тогава, ще се борим и в съда, ако трябва. Накрая отново данъкоплатците ще платят разноските по делата, а не Анатоли Станев.

Коментари

Стоян Иванов  
/

Разгеле нещо хубаво да се случва

Алекс  
/

Браво!

Свързани новини

Реклама

Реклама