Днес е : Петък, 27 Януари 2023

Станимир Станчев СДС: Така ли се управлява Община Русе- с видни корупционни практики?

Публикация 14 Jul, 2021 / akcent.bg

Община Русе: Няма законови нарушения в обществената поръчка за инженеринг на анаеробната инсталация

 
  Така ли се управлява Община Русе- с видни корупционни практики. Това пита днес на пресконференция членът на НИС на СДС и общински координатор Стаминимр Станчев.
  За пореден път получаваме сигнал от групата "Спаси Русе. Спомняте си, че предната поръчка за електробусите бе отменена по техен сигнал, припомни Станчев
 
     Ето и самият сигнал:
  Става дума за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РСУО – РУСЕ". Стойността на поръчката е 23 181 424,12 лева.
    Ето линк към Регистъра на обществените поръчки, където е публикувана: https://app.eop.bg/today/99772. Поръчката е в изпълнение на проект "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО - Русе", финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
 
     Представям Ви конкретни факти и доказателства в подкрепа на своите твърдения:

- В оценителната комисия по горепосочената поръчка е включен инж. Георги Колев Карамуков. Той не е служител на Община Русе и в този смисъл е външен член на комисията за избор на изпълнител по поръчката. Той е експерт в екипа на фирма "Бим Консултинг" ООД, която е наета от Община Русе като външен консултант за изпълнение на проекта.

- В същото време, инж. Георги Колев Карамуков е част от екипа и на една от фирмите, кандидатстващи по обществената поръчка - "Строително-Предприемачески Холдинг" ЕООД. Това е видно от прикачения документ "1. ЕЕДОП Строително-Предприемачески Холдинг", стр. 18. Участието на едно и също лице едновременно в екипа на външния консултант, в оценителната комисия на обществена поръчка, както и в екипа на един от кандидатите по същата тази обществена поръчка само по себе си е силно обезпокоително обстоятелство и явен конфликт на интереси!

- Въпреки че не е служител на Община Русе, инж. Георги Колев Карамуков има достъп до ВСИЧКИ обществени поръчки на Община Русе, наравно със служителите на администрацията. Това е видно от прикачения документ "2. Достъп до ЦАИС". Това прави възможно външно за общинската администрация лице да злоупотребява с документи, свързани с провежданите от този възложител процедури по Закона за обществените поръчки.

   - В продължение на горното, абсолютно неправомерно, инж. Георги Колев Карамуков има достъп до офертите на всички кандидати по горепосочената обществена поръчка. Тези оферти се съхраняват на неговия компютър и с тях разполагат и служители на консултанта по проекта "Бим Консултинг" ООД, както и служители на кандидата по поръчката "Строително-Предприемачески Холдинг" ЕООД. Това е видно от прикачените скрийншотове, които направих от един от техните компютри: "3. Оферти на всички кандидати - архивирани", "3.1. ВТЕ Русе", "3.2. Консорциум Анаеробна Инсталация", "3.3. Биогаз Русе 2021", "3.4. Органика Биотех", "3.5. Гесима Груп", "3.6. Русе Анаеробна инсталация 2021", "3.7. Балканика Енерджи АД" и "3.8. Строително-Предприемачески Холдинг ЕООД".

   На база на изложените по-горе факти може да се направи заключение, че обществената поръчка е грубо манипулирана, като е допуснато участието на лице, което е в явен конфликт на интереси по отношение на един от кандидатите - "Строително-Предприемачески Холдинг" ЕООД. В такива случаи Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки в своя чл. 51 категорично постановява следното:
 
    (9) Всеки член на комисията по ал. 1 е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) е налице или в хода на процедурата е възникнал конфликт на интереси.
 
    (10) Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 възложителят определя със заповед нов член.
(12) В случаите по ал. 10 действията на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие и/или офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член.
 
    (13) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от неправомерен достъп.
 
   Освен че е в конфликт на интереси със "Строително-Предприемачески Холдинг" ЕООД, инж. Карамуков неправомерно е изнесъл цялата документация, свързана с цитираната по-горе поръчка и я е направил достояние на външни за оценителната комисия лица. Пряк свидетел съм на честата им комуникация с председателя на оценителната комисия и обсъждане на подадените оферти. Това представлява изключително сериозно закононарушение и създава предпоставки за манипулиране на класирането в полза на определен кандидат.
 
   С оглед на изложените данни и приложените доказателства, остава извън всякакво съмнение изводът, че обществената поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РСУО – РУСЕ" е опорочена. Настоявам да бъде направено разследване и да се установи:
 
   1. Въз основа на каква необходимост, на какви основания и по чие нареждане инж. Карамуков е бил включен в оценителната комисия по обществената поръчка?
 
   2. Установено ли е до момента, че инж. Карамуков е в конфликт на интереси? Как е документирано това? Какви действия са предприети?
 
   3. По какъв ред на инж. Карамуков е осигурен достъп до системата ЦАИС на Община Русе?
 
   4. По какъв начин е упражнен контрол върху достъпа на инж. Карамуков в системата ЦАИС на Община Русе, респективно и до неговите действия по изнасяне на офертите на всички кандидати и разпространяването му сред неоторизирани външни лица?
 
   5. Кое длъжностно лице от Община Русе е председател на оценителната комисия и провеждало ли е то нерегламентирана комуникация с външни за комисията лица относно подадените оферти?
 
   6. Каква отговорност ще бъде поета от Община Русе като възложител по тази опорочена обществена поръчка?
 
     Разчитам на Вашето съдействие за сезиране на компетентните институции и иницииране на бързо и обективно разследване. Оставам на разположение при необходимост от допълнителна информация. Обръщам внимание, че съм свалил на своя компютър в оригинал всички документи, чиито скрийншотове прилагам към сигнала и при необходимост мога да ги предоставя на разследващите органи!
   --------------------------------------------------------
   Няма законови нарушения в обществената поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО – Русе“.
    На 26.05.2021 г. посоченият в сигналите на „Спаси Русе“ експерт с инициали Г.К. входира молба за самоотвод (вх. № 30-7533-4/26.05.21г.) към възложителя – Община Русе, след като установява, че е включен като проектант, без да е бил предварително информиран, в една от офертите на участник, който е разполагал с негови данни по повод предходен професионален ангажимент.  
   Община Русе уважава молбата, вследствие на което  Г.К. е отстранен като член на оценителната комисия и е заменен от друг експерт с необходимата квалификация.
     От съществено значение е, че след констатиране на основанието за самоотвод горепосоченият външен експерт не е взел участие в работата на комисията по разглеждане на документите за подбор и лично състояние на участниците, не е участвал в приемане на решения от страна на комисията, нито в оценката на представените оферти, която към настоящия момент не е стартирала. В този смисъл формалното му участие в комисията, както и фактът, че в това качество е имал достъп до подадените оферти, не са обстоятелства, от които да може да бъде направен извод за манипулиране на обществената поръчка.
   Молбата за самоотвод, заповедите на комисията и съобщенията от и до кандидатите са регистрирани и датирани в деловодната система на Община Русе и в ЦАИС ЕОП, но не могат да бъдат предоставени публично, тъй като работата на оценителната комисия по обществената поръчка все още не е приключила и това представлява информация, която не може да бъде разпространявана на основание чл. 51, ал. 13 ЗОП.
 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама