Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

ИПИ: Астра Биоплант инвестира в суровини за биодизел през 2020 г. за близо 200 млн. лева

Публикация 25 May, 2021 / ИПИ

Приходите от продажби на групата на Булмаркет ДМ достигат 1,5 % от приходите на всички нефинансови предприятия в българската икономика.

   Институтът за пазарна икономика изготви анализ на социално-икономическото въздействие от дейността на групата предприятия отгрупата на Булмаркет ДМ, включваща Астра Биоплант, Булмаркет, Порт Булмаркет и Булмаркет рейл карго.Изследването се фокусира върху оценка на съвкупния ефект от дейността на групата в българската икономика по веригата на добавената стойност, отчитайки макроикономическите тенденции и динамиката в засегнатите отрасли.

  Макроикономическо значение

Приходите от продажби на групата на Булмаркет ДМ достигат 1,5 % от приходите на всички нефинансови предприятия в българската икономика. Износът на групата допринася за 2.4% от общия износ на България.

   Секторно значение

  • Производствената дейност на Астра Биоплант допринася за около 5.5% от съвкупните приходи от дейността на предприятията в химическата промишленост в България през 2019 г.
  • Железопътният превозвач в групата на Булмаркет ДМ генерира над 12% от приходите на компаниите в товарния железопътен транспорт през 2019 г.
  • Групата допринася за над 30% от износа на минерални и биогорива от България.
  • Производството на биогорива създава търсене за 5% от общото производство на слънчоглед в България и 45% от производството на рапица, като генерира приход в земеделието от над 160 млн. лв. през 2019 г.

   Значение за пазара на труда

  • В компаниите на групата са наети над 700 работещи, а всички свързани дейности по веригата на добавената стойност създават допълнителни около 1700 работни места в партньорите и доставчиците на групата.
  • Групата е работодател на 1,5% от наетите в нефинансовите предприятия в региона (общините Русе и Сливо поле) през 2019 г. Предприятието на Астра Биоплант е най-големият работодател в община Сливо поле и осигурява над 10% от работните места в общинската икономика.

   Булмаркет като работодател

  • Средните възнаграждения в компаниите от групата значително надхвърлят както предлаганите на регионалния пазар на труда, така и средните за сектора и общо за частния сектор в страната. Така например следната заплата в групата Булмаркет ДМ надхвърля с:

  -   63% средната заплата за област Русе

  - 31% средната заплата за страната

   - 48% средната заплата за преработващата промишленост, транспорта и логистиката.

          Регионално значение

  • Компаниите в групата на Булмаркет ДМ заемат сериозен дял в икономиката на област Русе - те генерират над 22% от общите приходи от продажби на нефинансовите предприятия в областта през 2019 г.

    Разглеждайки икономиките на общините Русе и Сливо поле, групата допринася за около 9% от произведената продукция и 5% от общите инвестиции в дълготрайни материални активи на всички предприятия в региона през 2019 г.

   Булмаркет и българското земеделие:

  През 2020 г. около 85 % от вложената в производството на биогорива рапица е доставена от български земеделски производители. Астра Биоплант изкупува близо 45 % от произведените 280 хил тона рапица в страната през 2020 г. , като закупените количества се удвояват в сравнение с 2017 г. Ръстът в покупките на рапица от компанията водят до сериозен ръст на изплатените средства.

   Астра Биоплант изкупува рапица от българския пазар на обща стойност близо 97 млн. лева. Към тях се прибавят и близо 4 млн. лева за рапично масло от родния пазар.

  През последните години Астра Биоплант свива покупките си на слънчоглед, но те остават значителни- през 2020 г. компанията е изкупила близо 130 000 т. слънчоглед. Общо 88 000 т. или 2/3 от изкупеният от компанията слънчоглед  е от българския пазар. Това е с над 5 % от общо произведения слънчоглед в страната. Разходите на компанията за слънчоглед от българския пазар остават значителни- близо 65 млн. лева. Към тях се прибавят и близо 16 млн. лв. за слънчогледово масло от родния пазар.

     Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е неправителствена организация, чиятомисияе да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят. Чрез своите анализи, коментари, застъпнически кампании и събития ИПИ представя икономическите процеси, влиянието на публичните политики върху тях и провокира хората и политиците да преосмислят ролята на публичните институции в посокана ограничена намеса, отговорност и икономическа свобода с цел стимулиране на предприемачеството и просперитета.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама