Днес е : Събота, 11 Юли 2020

Близо половината от подадените заявление за дейности по реализация на мярката 60/40 са невалидни

Публикация 20 May, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Кандидатите по мярката са от сферата на услугите: ресторантьорство, хотелиерство, услуги за свободното време (спортни дейности, дейности за деца), лека промишленост, магазини.

 

    Брой подадени заявления от работодатели; Брой лица, които ще запазят заетостта си благодарение на действието на мярката (съгласно Списъците, приложени към заявленията);

     Към 15.04.2020 г. по ПМС 55/30.03.20120 г. за изплащане на компенсации на работодатели с цел опазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение в бюрата по труда в област Русе са подадени общо 418 заявления от работодатели за 4677 лица;

      Брой одобрените кандидати

   Получилите одобрение работодатели са общо 227 заявления за 4264 лица;

    Обхват на помощта – сфери на дейност на кандидатстващите работодатели

   В Област Русе, кандидатстващите работодатели са основно представители на сферите на дейност, засегнати пряко от Заповедта на министъра на здравеопазването издадена на 13.03.2020г., с която бе въведено извънредното положение в РБългария. Това са сферата на услугите: Ресторантьорство, Хотелиерство, Услуги за свободното време (спортни дейности, дейности за деца), Лека промишленост, Магазини.

     Размер на помощта

Компенсациите по постановлението са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

   Информацията за изплатените суми и фирмите, които са ги получили, може да бъде намерена на сайта на НОИ, който създава и поддържа базата данни за работодателите, на които са изплатени компенсации.

     Общи насоки към работодателите относно действието на мярката:

     Информация относно ползването на мярката и условията на ПМС 55/2020 е публикувана в сайта на Агенцията по заетостта, в банера „Изплащане на компенсации по ПМС 55/30.03.2020 г.”.  В същата рубрика Агенцията по заетостта поддържа статия с отговори на често задавани въпроси.

   При необходимост от допълнителна информация работодателите се обръщат за разяснения към експерти от Бюрата по труда и Регионалната служба по заетостта в Русе, като данните за контакт са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта.

      Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., без определен краен срок, като те се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.

   Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/; чрез лицензиран пощенски оператор или на място в Бюро по труда.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ e публикувана на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката: Изплащане на компенсации за запазване на заетостта.

   Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като информация за се предоставя на работодателя.

   Към настоящият момент задаваните от работодателите въпроси от началото на процедурата свързани: с алинеята, по която е възможно да кандидатства съответен работодател; изготвените Списъци на лицата, за които е предвидено да се ползват компенсации; допустимост на работодатели, при които е налице само намаляване на приходите от продажби, без да са преустановили работа или да са установили непълно работно време и др. са все по-ясни на кандидатстващите работодатели и техните консултанти по административно-счетоводното обслужване.

   Причини за неодобрение са неправилно попълнени заявления (технически грешки, липса на реквизити) и списъци на лицата, липсващи документи като заповед за преустановяване на работа или за установяване на непълно работно време и др. При констатирани пропуски работодателите кандидатстват, след като са отстранени.

Коментари

Реклама

Реклама