Днес е : Вторник, 19 Октомври 2021
ИЗБОРИ "2 В 1" 2021

Към момента нито законите, нито КПКОНПИ, нито прокуратурата могат да преборят корупцията у нас

Публикация 30 May, 2019 / akcent.bg

      Работата на правораздавателните органи в случаи на корупционни престъпления се затруднява от обема и сложността на материята, както и от честите промени в законодателството.

    Това се посочва в годишния мониторингов доклад „Антикорупционни институции: тенденции и практики“ на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ), изготвен с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“.

   Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 г. – съдилища, прокуратура и новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

   В документа е разгледана цялостната законодателна рамка и натрупаните практики по нейното прилагане през предходните години. В резултат на направения анализ и оценка се извеждат проблемни области на прилагане на законодателството. По-конкретно критиките засягат:

• Нормативни празноти относно клиентелизъм, непотизъм и корупционно заобикаляне на режима на обществените поръчки, основано на злоупотреба със служебно положение и други нарушения.

   • Липса на разпоредби за ненаказване или облекчено наказване на лица, дали подкуп, ако те доброволно съобщят за престъплението, както и при особен принос за разкриване и наказване на тежки престъпления.

• Практиката неоправдано да се изваждат от подсъдността на специализираните съдебни звена корупционните престъпления на ръководни длъжностни лица от някои институции.

  • Нискоефективни и разнопосочни практики по събиране на доказателства.

• Формализъм на наказателния процес, който не насърчава разследващите към инициативност и изобретателност.

• Политизиране на правораздавателния процес в случаи, когато разследваният е политически ангажиран.

• Слабости в ресурсната обезпеченост и междуинституционалното сътрудничество.

   Проблем за българската практика е и честото използване на предварителни проверки, които нерядко се извършват от неопитни и професионално некомпетентни разследващи, дори когато са налице основания за образуване на досъдебно производство.

   Все още прокурорите не са достатъчно активни, когато става дума за изследване на имущественото състояние на разследвания и близките му и извършване на финансов анализ на активите.

   Докладът обръща внимание и на практиките на медийно отразяване на корупционни дела с голям обществен интерес. В медиите се изнася значителна информация, която на практика прави разследванията публични и често води до въвличане на широката общественост в кухнята на строго професионални действия. Препоръчва се създаването на обществен стандарт коя информация от и за корупционните разследвания е от интерес за обществото.

   Механизмите на създаване на новата антикорупционна комисия, която през 2018 г. пое функциите на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), звено от Сметната палата, БОРКОР и специализирана дирекция на ДАНС, също са обект на разглеждане в доклада.

   По отношение на работата на новата антикорупционна комисия АКФ отчита съществено разминаване между високите обществени очаквания за противодействие на корупцията и препоръките на Европейската комисия и тяхното законодателно въплъщаване. Анализът показва следните проблеми:

• Приетият през 2018 г. закон дефинира корупцията като форма на административно нарушение или на неоснователно обогатяване, а не тежко престъпление, което ерозира самия фундамент на държавното управление.

• Антикорупционната комисия трудно би могла да отговори на създадените очаквания поради липсата на разследващи правомощия.

• Установената процедура за избор на председател и членове на Комисията – избор с обикновено мнозинство от Народното събрание – позволява съответното управляващо мнозинство да има решаващ глас при формирането на състава на органа.

• Механично се съчетават в рамките на една институция твърде различни по естеството си функции и дейности – административно-наказващи, установителни, оперативно-издирвателни, аналитични и превантивни, което влияе негативно върху ефективността на органа и създава възможност КПКОНПИ да се използва за политически мотивирани проверки.

  • Нов модел за установяване на конфликт на интереси, съчетаващ централизиран и децентрализиран подход, който е вероятно да доведе до непоследователна и противоречива практика.

• Случаи на селективно и противоречиво прилагане на закона, които оставят съмнение за политически мотивирани проверки.

      Възлагането на новия орган на контролни и санкционни правомощия, които съществено засягат правната сфера на личността, изисква да са осигурени гаранции за независимост на институцията, както и съобразяване с принципите на правовата държава, на разделението на властите и конституционното право на защита и правото на собственост.

       Докладът прави редица препоръки относно структурата и функциите на антикорупционната комисия, както и относно производствата по конфликт на интереси и по отнемане на незаконно придобито имущество.

   Според АКФ е необходимо да се създадат условия за независимостта на КПКОНПИ, включително с възприемане на различен модел на избор на членовете, включващ наред с Народното събрание и други институции или организации от гражданския сектор, като се дадат по-високи гаранции за публичност на процедурата, политическа неутралност и професионализъм.

   Важно е да се разшири понятието за свързани лица, пренесено автоматично в новия закон, за да се намалят случаите на заобикаляне на закона и да се улесни доказването на конфликта на интереси.

   В документа са изведени и препоръки към отговорните институции, сред които:

• Да се предвидят гаранции относно независимостта на КПКОНПИ, включително с възприемане на различен модел на избор на членовете, включващ наред с Народното събрание и други институции (президент) и организации (НПО) - като се дават по-високи гаранции за публичност на процедурата, политическа неутралност и професионализъм.

• Да се преосмисли възможността за използване от КПКОНПИ на СРС извън целите на наказателното производство.

• Да се съобрази уредбата на гражданската конфискация с Конституцията и Европейската Конвенция за Правата на Човека, като се въведат необходимите процесуални способи за гарантиране и защита правото на собственост.

• Да се ограничи възможността лицата, заемащи публични длъжности, да получават дарове и облаги във връзка със заемането на съответната длъжност и без непосредствена връзка с упражняването на конкретни властнически правомощия в частен интерес.

   В доклада се акцентира и на защитата за подателите на сигнали - АКФ призовава да отпадне изискването за посочване на ЕГН в подадените сигнали, както и да се предвиди изрична възможност за граждански организации, осъществяващи дейност по граждански контрол върху институциите, да могат да подават сигнали за предполагаеми корупционни престъпления.

Коментари

Методиев  
11:17:41 / 2019-05-31

Няма институция числяща се към управлението на държавата ни,която да не е уличена пряко или косвено в действия, които за по кратко наричаме корупция.Поголовни и различни кражби никнат всеки ден и то по две,три,а колко са под големия чадър,за тях няма да говорим.Намалявали драстично крупните престъпления от най различно естество страната,институциите си вършели перфектно работата.Когато едно престъпление се замита под дебелия килим и не се брои в справката,то си остава "живо".Според мен,гледайки,слушайки, четейки какво е положението в държавата ни,идвам до тъжното заключение,че "благодарение" на тежката корупция,територията ни е подгизнала във всичките си точки.

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама