Сметната палата излезе със силно критичен доклад за политиката за осигуряване на качествено училищно образование

    Сметната палата излезе със силно критичен  доклад за политиката за осигуряване на качествено училищно образование
Публикация   05 Юли, 2024   /     akcent.bg   /     531

Няма стандарт за качество, няма стимули

    Сметната палата излезе със силно критичен одитен доклад за политиката за осигуряване на качествено училищно образование. Според доклада действията на просветното министерство за постигане на качествено образование не са достатъчно ефективни. Доказателствата за това са много - влошаване на образователните резултати на всеки следващ етап, неудовлетвореност на всички засегнати от системата на училищното образование страни, висок, макар и след леко подобрение, дял на отпадащи ученици и неактивни млади хора. Според Сметната палата за ниското ниво допринася и липсата на целенасочена политика и мерки за стимулиране на качеството на образование. 

   Докладът покрива дълъг период - от началото на 2019 г. до средата на 2023 г., като са проследени серия от показатели. Одиторите са анализирани съществуващите правни механизми за гарантиране на качеството, финансовите стимули за повишаването му, резултатите от външното оценяване и зрелостните изпити, предприети действия за преодоляване на ключови предизвикателства пред системата и т.н. Констатациите са за неработеща система за стимулиране на качеството и останали на хартия в закона за предучилищното и училищното образование ангажименти.

            Няма стандарт за качество, няма  стимули 

   "В приетия през 2015 г. изцяло нов Закон за предучилищното и училищното образование са заложени редица важни разпоредби, свързани и акцентиращи върху качеството на училищното образование, като по този начин са поставени основите за нормативното обезпечаване на процеса. През целия одитиран период обаче, няма действащ държавен образователен стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на училищното образование, в резултат на което не са въведени единни изисквания за анализиране, планиране, изпълнение и внасяне на подобрения в работата на училищата и не е създадена единна система за самооценка и механизъм за управление и повишаване на качеството на училищното образование, въз основа на постигнатите резултати и рисковете за образователния процес. Въпреки че останалите, изискуеми със Закона за предучилищното и училищното образование, държавни образователни стандарти са приети, липсата през последните пет години на стандарт за управление на качеството е сериозен проблем, който поражда съществен риск за постигане на целите на училищното образование", се изтъква в доклада. 

   Освен че не е ясно какво системата счита за качество, няма и финансов модел за подкрепата му и създаване на условия за подобряване на резултатите. "Законът за предучилищното и училищното образование залага механизъм за предоставяне на средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати, който обаче не се прилага...В  Министерството на образованието и науката не са предприети адекватни и своевременни действия за изготвяне на изискуемата със закона методология за определяне на образователните резултати, въз основа на която тези средства трябва да се предоставят", пишат одиторите. Не работи и системата за инспектиране на училищата. "През 2023 г. изтича петгодишния период, в който следва да бъдат инспектирани поне по веднъж всички институции в системата на училищното образование, като до 31.05.2023 г. от Националния инспекторат по образование са проверени едва 20 на сто от училищата в страната", се изтъква в доклада. 

   Одиторите констатират редица други проблеми, свързани с качеството - при разработването на учебни програми, при одобрението на учебници. За целите на одита е проведено и национално представително изследване сред родители, ученици, декани на факултети, директори на училища и учители, като всички страни изразяван неудовлетвореност и заявяват, че са необходими решителни промени. 

Източник: СегаКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha