Четвъртък, 30 Май 2024

84 000 000 лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение

84 000 000 лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение
Публикация   09:23     02 Апр, 2024 /     akcent.bg   /     179

ДФЗ отпуска 500 000 лева за борба с доматения молец и 2 млн. лева за картофопроизводителите

Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (УС на ДФЗ) взе няколко решения на днешното си заседание, отнасящи се до оранжерийните производители, които отглеждат домати, картофопроизводителите и животновъдите, които отглеждат свине и птици, съобщиха от Фонда.

Оранжерийни производители

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 000 лева за борба с вредителите по доматите за 2024 г. Средствата са осигурени по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)". 

Целта на помощта е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя доматен миниращ молец (Tuta absoluta) по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на вредителя по културата домат. Размерът на помощта е до 100 процента от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на доматен миниращ молец в оранжерии за домати, но не повече от 3500 лв./ха.

Картофопроизводители

Финансов ресурс от 2 млн. лева за 2024 г. утвърди ДФЗ по схема за държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)". 

Помощта е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с номер SA.106971 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2029 г. Максималният бюджет за периода на прилагане (2023-2029 г.) е 15 000 000 лв.

Целта на схемата на държавна помощ е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) на територията на България. 

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на посочения вредител, които са обект на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи.

Размерът на помощта е до 100 процента от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи, утвърдени в програмата, но не повече от 1200 лв./ха, с ДДС.

Земеделските стопани могат сами да избират продукта за растителна защита, който да прилагат. 

Следва да се има предвид, че когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.

                         Хуманно отношение към свине и птици

Общо 84 000 000 лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение. Одобреният финансов ресурс по схемата "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" и по "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е в размер на 42 млн. лева.  

Двете схеми са със срок на прилагане от 1 януари т.г. до 31 декември 2029 г.

Максималният бюджет по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за целия период на прилагане е в размер на 250 471 791 лева, като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ.

В обхвата на схемата са включени следните мерки:  

  • Мярка А – осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 процента над задължителния стандарт.
  • Мярка Б – осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа.
  • Мярка В – използване на фураж, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.

Максималният бюджет по схемата на държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците за целия период на прилагане е в размер на 241 939 336 лева, като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ.

В обхвата на помощта са включени следните мерки:

  • Мярка А – използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
  • Мярка Б – осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 процента над задължителния стандарт.
  • Мярка В – подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
  • Мярка Г – намаляване емисиите на амоняк с 30 процента (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит /клиноптилолит/ и др.)

Схемите за държавна помощ са с увеличен бюджет за новия период на подпомагане, като това е договорено с браншовите организации и са отчетени инфлационните процеси през последните години.

Целта на пренотифицираните схеми е подпомагане на земеделски стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство, за реализиране на доброволно поети ангажименти към животните в секторите "Свиневъдство" и "Птицевъдство". С прилагането на тези схеми ще се даде възможност за постигане на основните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП), а именно осигуряване на качествена храна на потребителите и гарантиране на добър жизнен стандарт на земеделските стопани. Доброволното поемане на ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците е ориентирано към задоволяване на растящите изисквания на потребителите по отношение на качеството и безопасността на храните, защитата на животните и опазване на природата и биоразнообразието. Чрез прилагането на помощта се постига подобряване на биосигурността във фермите и осигуряване на добро здравословно състояние на свинете и птиците.

Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. 

Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ "Земеделие" кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20 процента от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.

   Предстои Държавен фонд "Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), да изготвят указания за предоставяне на помощите и за прилагане на схемите.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha