Сряда, 24 Април 2024

ЕП прие закон за възстановяване на природата в 20% от сушата и морето на ЕС

ЕП прие закон за възстановяване на природата в 20% от сушата и морето на ЕС
Публикация   07:22     28 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     255

   Законът на ЕС за възстановяване на природата, договорен с държавите членки, ще възстанови увредените екосистеми във всички страни от Съюза, ще спомогне за постигането на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и ще подобри продоволствената сигурност.

   За да постигнат общите цели на ЕС, държавите членки трябва да възстановят до 2030 г. най-малко 30% от обхванатите от новия закон местообитания (от гори, пасища и влажни зони до реки, езера и коралови корита) от бедно до добро състояние, като постигнат 60% до 2040 г. и 90% до 2050 г. В съответствие с позицията на Парламента държавите от ЕС следва да дадат приоритет на зоните по „Натура 2000“ до 2030 г. След като я приведат в добро състояние, държавите членки гарантират, че дадена зона няма да се влоши значително. Те ще трябва също така да приемат национални планове за възстановяване, в които да опишат подробно как възнамеряват да постигнат тези цели.

                     Селскостопански екосистеми

   За да се подобри биологичното разнообразие в селскостопанските екосистеми, страните от ЕС ще трябва да постигнат напредък по два от следните три показателя: индексът на полските пеперуди; делът на земеделската земя с особености на ландшафта с голямо разнообразие; запасите от органичен въглерод в обработваемата минерална почва. Трябва да се предприемат и мерки за увеличаване на общия индекс на птиците, живеещи върху земеделски земи, тъй като птиците са добри показатели за общото състояние на биологичното разнообразие.

   Тъй като възстановяването на пресушените торфища е един от най-рентабилните начини за намаляване на емисиите в селскостопанския сектор, държавите от ЕС трябва да възстановят най-малко 30% от пресушените торфища до 2023 г. (най-малко една четвърт се обновяват като влажни зони), 40% до 2040 г. и 50% до 2050 г. (като най-малко една трета се обновяват като влажни зони). Възстановяването ще остане доброволно за земеделските стопани и за частните собственици на земя.

   Законът предвижда аварийна спирачка, както беше поискано от Парламента, така че изпълнението на целите за селскостопанските екосистеми може да бъде преустановено при изключителни обстоятелства, ако то изисква сериозно намаляване на земята, необходима за достатъчно производство на храни за потребление в ЕС.

                      Други екосистеми

   Законът изисква също положителна тенденция по няколко показателя в горските екосистеми и засаждането на още три милиарда дървета. Държавите членки ще трябва също така да възстановят най-малко 25 000 км реки в свободно течащи реки и да гарантират, че няма да има нетна загуба в общата национална площ на градските зелени площи и на покритието на дървесните корони в градските зони.

                   Цитат

   След гласуването докладчикът Сесар Луена (С&Д, Испания) заяви: „Днес е важен ден за Европа, тъй като преминаваме от опазването и съхраняването на природата към нейното възстановяване. Новият закон ще ни помогне да изпълним много от нашите международни ангажименти в областта на околната среда. Благодарение на регламента ще се възстановят увредените екосистеми, без това да навреди на селскостопанския сектор, като на държавите членки се даде възможност да проявяват гъвкавост. Бих искал да благодаря на учените за предоставянето на научните доказателства и за борбата им срещу отричането на изменението на климата, както и на младите хора, задето ни напомниха, че няма нито планета Б, нито план Б“.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha