Сряда, 28 Февруари 2024

На 1 декември 2023 г. се състоя междинна пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

На 1 декември 2023 г. се състоя междинна пресконференция по  проект „Изграждане на ВиК инфраструктура, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“
Публикация   11:51     04 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     212

 На пресконференция, проведена на 1-ви декември 2023 г. в зала „Св. Георги“ на областна администрация, стана ясно, че предвиденото строителство по проекта, разпределено в 5 обекта, вече е приключило напълно.

   Участие в информационното мероприятие  взеха управителят на ВиК − Русе инж. Илиан Милев, инж. Драгомир Друмев, ръководител „Производственотдел“ във ВиК дружеството, инж. Пламен Тодоров, ръководител на произведствено- експлоатационен район- Русе и Невена Ганчева, специалист „Комуникации”.

     Напълно е изградена канализацията в кварталите  „Средна кула“ и „Долапите“ с дължина над 44 км, както и водопроводи с дължина близо 8 км. Изградени са и над 2000 сградни канализационни отклонения. Към момента в „Средна кула“ са се присъединили 53 на сто от абонатите, а в „Долапите“ − близо 60 процента, съобщи Невена Ганчева.

   Двата довеждащи водопровода от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“ са подменени с нови с дължина приблизително 10 км и функционират. Благодарение на тези водопроводи водата, която се подава от кладенците в сливополското землище, стига до резервоарите и разпределителната мрежа в град Русе, тоест те са основни за водоснабдяването на града, затова полагането им е един от най-важните етапи в изпълнението на проекта, коментираха от ВиК – Русе.

     Приключила е и реконструкцията на канализационни колектори и прилежащи водопроводи, което ще подобри проводимостта на канализационната мрежа и би трябвало вече да няма наводнения на бул. „Христо Ботев“. Предстои откриването на обекта по реконструкцията на ВиК мрежата в централната част на град Русе, както и на обекта, който обхващаше реконструкцията на главни и второстепенни водопроводни клонове.

     Управителят на ВиК Русе инж. Илиан Милев се спря на ключови моменти от изпълнението на проекта, като посочи, че се реагира своевременно на всички сигнали от граждани за слягания на пътните настилки по трасетата на строителните дейности в рамките на проекта.

    Служители на ВиК заедно с представители на фирмите-изпълнители отстраняват констатираните от гражданите нередности.

    На всички изградени обекти, на цялата инфраструктура, която е изградена по проекта, ще бъдат спазени заложените гаранционни срокове.

  Материалите, вложени в изградените водопроводи, канали и  канализационни колектори, са с високо качество. Вече се вижда и ефектът от тяхната използване − реално намаляват авариите. За съжаление, проблемите няма да бъдат решени напълно, тъй като подменените водопроводи са едва 15 на сто от цялата мрежа на града.

   Инж. Милев акцентира и върху изградената система за повишаване на налягането в кварталите „Здравец- Изток“, „Родина-4“, „Дружба-1“ и „Дружба-2“. Вече ще има възможност те да бъдат водоснабдявани от две различни места, като по този начин значително ще бъдат намалени прекъсванията на водоподаването към тези квартали. Това от своя страна ще доведе и до намаляване на разходите на ел. енергия.

   Инж. Друмев подчерта, че служителите на ВиК − Русе също имат значителен принос при реализирането на цялостния проект − особено при изграждането на водопроводни връзки по новите водопроводи, тъй като това не може да се случи без съдействие от страна на ВиК дружеството. „Вярвам, че след края на проекта случаите, когато дадени райони са с нарушено водоподаване поради възникнали аварии, ще се ограничат до определени улици и части от квартали, тъй като голяма част от основните водопроводни клонове са подменени заедно със съответните надеждни кранове“, каза още инж. Друмев.

                                 

   Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha