Четвъртък, 22 Февруари 2024

Актуализирана е географската информационна система на ВиК – Русе

Актуализирана е географската информационна система на ВиК – Русе
Публикация   08:29     05 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     197

   В рамките на дейност № 6 „Повишаване на ефективността на ВиК оператора“, която е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, е извършена актуализация на съществуващата географска информационна система (ГИС), която използва ВиК  дружеството.

   Актуалната ГИС представлява съвременна информационна система, консолидираща най-добрите практики в бранша. Системата съдържа база от данни, която обхваща цялата информация за водопроводната и канализационната мрежа. Тя е с модулна архитектура, като всеки един модул дава възможност за гъвкаво управление на процесите, задачите и ролите в дружеството. Системата е лесно интегрируема с външни системи, като например уебсайта на ВиК оператора и инкасо системата. В изпълнение на проекта за актуализация е извършено интегриране на ГИС в системата за продажби. По същество извършената интеграция представлява създаване на връзка между двете системи по отношение на управлението на водомерното стопанство.

   С новата система данните за водомерите, които са в съществуващата инкасо система, вече са геореферирани и са налични и в ГИС. Лесно и бързо може да се осъществи обмен на информация и с други системи. ГИС консолидира цялата налична информация за активите, авариите и др. в единна база данни, което дава възможност за бързо създаване на различни справки и анализи. Това, от своя страна, води до по-добро експлоатационно управление на предприятието.

   Освен това ГИС предлага възможности за визуализация на активите и изготвяне на справки от различни отдели в дружеството, без да е необходимо инсталиране на допълнителен специализиран софтуер, включително и в полеви условия. Сред основните предимства на новата система е и подобрената възможност за планиране на ремонти чрез категоризация на активите по аварийност.

                                      

   Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha