Вторник, 3 Октомври 2023

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“
Публикация   12:33     15 Септ, 2023 /     akcent.bg   /     247

   На 20 септември 2023 г., от 13:30 часа в гр. Русе, зала "Свети Георги" на Община Русе - пл. "Свобода" 6 ще се проведе междинна пресконферецния във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

   Проектът е на обща стойност 134 397 391,76 лева, а общата му продължителност е 54 месеца. В рамките на пресконференцията екипът за управление на проекта ще представи подробна информация за напредъка в изпълнението на всички проектни дейности.  

                                       

   Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 

Тагове : ВиК проект ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha