Събота, 9 Декември 2023

Инж. Илиан Милев пред Akcent.bg: „Изпълнени са над 90 % от предвидените строително-монтажни работи по проекта.“

Инж. Илиан Милев пред Akcent.bg: „Изпълнени са над 90 % от предвидените строително-монтажни работи по проекта.“
Публикация   15:17     23 Юни, 2023 /     интервю на Румен НИКОЛАЕВ   /     907

     − Инж. Милев, кои от обектите в рамките на проекта са въведени в експлоатация?

− Както може би знаете, в проекта ни е заложено изпълнението на пет строителни обекта на територията на град Русе.

   Първият завършен обект включваше изграждане на канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. Той беше официално открит на 22 март тази година. Канализационната мрежа е с обща дължина от приблизително 44 км, като са изградени и над 2000 сградни канализационни отклонения. Освен цялостно изграждане на канализация в двата квартала, в обхвата на строителния обект беше включена и реконструкция на водопроводи. Те са с дължина от около 8 км. Изградени са и над 200 сградни водопроводни отклонения. Осигурени са необходимите условия отпадъчните води от двата квартала да се отвеждат към градската пречиствателна станция, но все още не всички потребители са присъединени към изградената мрежа, въпреки че това е тяхно задължение съгласно чл. 84, ал. 4  от Закона за устройство на територията (който гласи, че собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения).

   Вторият завършен обект обхващаше подмяната на съществуващи довеждащи водопроводи от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“ с дължина от около 10 км. Тези водопроводи са основни за водоснабдяването на града. Доставяната в Русе вода се транспортира по тях от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“ и напорните резервоари в Русе, за да се захрани разпределителната мрежа и водата да достигне до потребителите. Освен това са модернизирани съоръжения за обеззаразяване на водата – монтирани са системи за отчитане на нивото на остатъчен хлор в четири помпени станции в гр. Русе. Обектът беше открит официално миналия месец.

    − А какъв е напредъкът в изпълнението на строителните дейности на останалите обекти?

− Третият обект включва реконструкция на ВиК мрежи в централната част на град Русе. Строително-монтажните работи по мрежата са приключили. Към момента се извършат дейности по отстраняване на забележки след извършване на огледи от наша страна и от представители на строителния надзор. Става въпрос основно за слягания или пропадания на участъци, където е била възстановена настилката, за повредени гърнета и капаци и за спирателни кранове, които са били закрити с асфалт при възстановителните дейности.

   Що се отнася до четвъртия обект, който включва реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи, в момента се работи по последния незавършен подобект – главен водопроводен клон с диаметър ф500 по бул. „Цар Освободител“. Работи се и по шахтата в кръстовището на ул. „Шипка“ и се извършат коригиращи дейности в лявото платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Чародейка“. Там се установи технически проблем, който възпрепятстваше затварянето на изкопа, на което се дължи известното забавяне при възстановяването на настилката. След като информирахме проектанта, беше представено решение за изпълнение, благодарение на което се очаква работата по възстановяването на участъка по булеварда да приключи до края на месеца.

   Петият обект обхваща реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове, които са гръбнакът на водоснабдителната система на града ни и чиято успешна реконструкция ще спомогне за осигуряване на непрекъснатостта на водоснабдяването.  Към момента са изпълнени около 24 км, или 76 % от предвидените проводи в рамките на този обект.

−  Какво може да кажете по отношение на асфалтирането на разкопаните улици? Знаете, че това е едно от съществените неудобства, до които доведоха строителните дейности.

 − Очакваме информация за конкретни срокове за възстановяването на уличните настилки по няколко улици, които не са предмет на споразуменията с Община Русе за съвместно асфалтиране, като планираме да я публикуваме в интернет страницата на проекта. Що се отнася до въпросните споразумения, доколкото изпълнението зависи от ВиК дружеството, ще направим необходимото, за да сведем до минимум негативните ефекти от асфалтовите работи за гражданите.  

− Гражданите се оплакват, че скоро след възстановяване на настилките определени участъци пропадат. Получавате ли подобни сигнали и какво правите, за да решите проблемите?

− Да, действително има такива случаи. Ние също установяваме пропадания и както казах по-рано, водим комуникация с изпълнителите за отстраняване на проблемите. За нас осигуряването на качествено изпълнение на строителните дейности, заложени в проекта, е от първостепенно значение и няма да правим компромиси в това отношение. Реагираме на всички сигнали за пропадания на възстановени участъци, които получаваме от гражданите и от Община Русе, и информираме своевременно изпълнителите, за да отстранят регистрираните дефекти в кратки срокове. Периодично се извършват огледи по трасетата на проводите от представители на строителния надзор и звеното за управление на проекта, по време на които също се набелязват проблемни места и се дават указания на строителите за вземане на мерки за подобряване на изпълнението, вкл. мерки за ограничаване на запрашаването на въздуха.

− Кога всъщност очаквате да приключат напълно строителните дейности?

− Цялостното изпълнение на реконструкцията на ВиК мрежата е на своя финал, изпълнени са над 90 % от предвидените строително-монтажни работи, което ни дава основание да вярваме, че до края на лятото строителството ще е напълно приключило. Жителите на град Русе все още не усещат, че изпълнението на проекта е навлязло в своята заключителна фаза, тъй като голяма част от оставащите ремонтни дейности са съсредоточени в централната част на града, но в момента правим всичко възможно, за да ускорим работата.

   Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който е на обща стойност 134 397 391.76 лв., се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Тагове : ВиК , СМР , проект ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha