Понеделник, 2 Октомври 2023

Русенският университет ще завърши годината без финансови проблеми

Русенският университет ще завърши годината без финансови проблеми
Публикация   14:57     11 Ноемв, 2010 /     интервю   /     588

Ректорът проф. Христо Белоев е за истински реформи, а не за оставка за министър Игнатов

- Професор Белоев, коя е най-предпочитаната специалност във Вашия университет от студентите и защо според Вас?

            Русенският университет е регионален университет (единствен за Русенска, Силистренска, Разградска и Търговищка области) и изпълнявайки мисията си покрива широк спектър от специалности. В Русенският университет се обучават студенти в 17 професионални направления в 44 специалности и 70 магистърски курса. Освен това се провежда и обучение в образователната и научна степен доктор по 40 научни специалности. Трудно бих откроил най-предпочитаната специалност. Засилен е интересът към хуманитарните, икономическите и управленски специалности. След период на затишие в последните години отново се забелязва и търсене на инженерни специалности. Търсенето на специалностите тясно корелира с моментното състояние на пазара на труда в страната, но за съжаление с известно закъснение във времето.  В родителите и средношколците има предварителни нагласи за точно определени специалности, а за тях може след завършване да нямя достатъчно работни места. Точно тук виждаме нашето място и се стремим да сме актуални.

- От какви кадри има нужда българският пазар в момента?

            Има засилен интерес от бизнеса към инженерните кадри. Но по точно може да отговорят браншовите организации, бизнеса и публичните институции. Русенският университет поддържа тясно сътрудничество с тези организации и имаме точна и ясна оценка за необходимостта от съответни кадри в нашия регион. Вече втора поредна година провеждаме месец на работодателите, в който ежедневно се провеждат различни срещи, дискусии, презентации. Непрекъснато разширяваме контактите си с бизнеса - изготвяме съвместно учебните планове по специалности, представители на бизнеса участват в обучението, изграждаме съвместни лаборатории, подобряваме практическото обучение. По този начин, съобразно нуждите на бизнеса, променяме учебното съдържание, отказваме се от някои специалности, създаваме нови. В последните три години имаме разкрити шест  нови специалности.

- Има ли отлив на студенти към столицата за сметка на университетите в другите градове?

            Мога да говоря само за нашия регион. Не мога да се ангажирам с мнение за другите градове.  Като регионален университет ние изпълняваме важна социална функция - достъпност на висшето образование за младежите от нашия регион. Разширеният брой специалности покриват много от интересите на младите хора и те предпочитат да се обучават в Русенския университет, който е по-близо до родните им места. Както в предходните, така и за тази учебна година ние запълнихме всички обявени места по държавна поръчка.

- Какво е мнението Ви за новата рейтингова система на висшите училища на МОМН?

Това е тема, която от няколко дена се коментира и се правят анализи, сравнения и оценки. Философията заложена в рейтинга е пазарната оценка на работата на университетите и сравняване по професионални направления. Оценките са на трите страни, които са потребители на образователната услуга: студентите, работодателите и обществото.

Относно проекта мога да очертая няколко положителни страни:

1. За първи път в България се представя Рейтингова система на висшите училища. От тази гледна точка следва да се поздравят инициаторите и авторите на системата.

2. Рейтинга по професионални направления дава възможност да се сравнят университетите в конкретни области на науката.

3. По този начин рейтинга е по-обективен отколкото подреждане на университетите по други неясни критерии, както бе правено досега.

4. Дава се възможност да се съпостави даден университет спрямо останалите по всеки един от индикаторите.

5. Анализирайки резултатите спрямо другите университети обучаващи в дадено направление може да се изготви програма за развитие в това направление.

            

         -  Как ще разпределите орязания бюджет за 2011 година? В коя сфера очаквате да имате финансови затруднения?

   Субсидията на университета беше намалена с 20% /около 3 милиона лева/. Бюджетът на университета, освен от субсидията се формира и от собствени приходи. Академичният съвет прие през юни 2010 г. “Програма за ограничаване на разходите и увеличаване на приходите”, която съдържа над 40 точки, а по някои от тях се разработиха допълнителни задачи. Това ни помогна да успеем да покрием разходите си до края на годината. Разбира се сме свили разходите само до издръжка на учебен процес и изплащане на заплатите и студентските стипендии. 
   Разчитаме на подкрепата на бизнеса, на централната и местната власт, на контактите с научните институти и университети.
   Така сме разчели бюджета си, че да нямаме затруднения до края на годината.
 

-  Редица учени и интелектуалци поискаха оставката на министъра на образованието. Мислите ли, че към тях ще се присъединят и висшите училища и в частност Русенският университет?

Протести и оставки няма да разрешат тежките проблеми. Двадесет години в науката и висшето образование не са правени реформи или имаше частични промени, които не бяха достатъчно ефективни.  Министър Сергей Игнатов има нелеката  задача да направи тези реформи. От всички нас зависи какви ще бъдат те и ще донесат ли очаквания резултат. По добре е да се обединим в интересите на българската наука и образование и да извървим тежкия път на реформиране на системата.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha