Понеделник, 25 Септември 2023

НСИ: Всеки четвърти у нас е висшист, 1.3% от населението е неграмотно

НСИ: Всеки четвърти у нас е висшист, 1.3% от населението е неграмотно
Публикация   14:44     31 Окт, 2022 /     akcent.bg   /     369

    Образователната структура на населението у нас се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование, отчитат от Националния статистически институт. Според данни на института към септември 2021 г. броят на завършилите висше образование е 1 560.0 хил., което означава, че всеки четвърти (25.5%) в страната ни е висшист. Хората с начално и без образование е 666.7 хил., като в сравнение с предходното преброяване относителният им дял намалява с 2.8 процентни пункта.

           Образователна структура на населението 

Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 29.3%, а на мъжете - 21.5%, като в сравнение с преброяването от 2011 г. се увеличава съответно със 7.0 и 4.8 процентни пункта. 

   Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 31.2%, то в селата е 10.2%, или три пъти по-малко. 

   Най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) - 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%). 

   2 695.8 хил. лица са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 33.6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66.4% - професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ).

   Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57.2%) отколкото при жените (42.8%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 78.9 хил. лица, а 103.8 хил. лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование. 

   Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 353.5 хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 271.7 хиляди и никога непосещавалите училище са 41.6 хиляди. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2.0, 0.3 и 0.5 проценти пункта.

   В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в областите Габрово (7.4%), Перник (8.0%) и София (столица) (8.1%), а най-висок е в областите Сливен (20.4%), Кърджали (14.6%) и Силистра (14.3%). 

   Грамотност на населението 

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 г. 80.1% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1.3% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0.4 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). 

Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) - 0.4%. 

    Участие във формално образование 

951.6 хил. лица, или 14.6% от населението на страната, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или степен на професионална квалификация към 7 септември 2021 г.. Извън участие в образователния процес са 24 913 деца в задължителната училищна възраст (7 - 15 години). 

    Икономически характеристики на населението 

През седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година, в страната имало 2 953 937 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, което представлява 45.3% от населението. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни. 

Броят на икономически активните лица нараства до 1985 г., когато достига и най-високата си стойност - 4 686 140 души. През следващите години той намалява, за да достигне 2 953 937 души към 7 септември 2021 година. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 376 хил. души, или с 11.3%.

През наблюдавания период в страната има 2 835 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha