Днес е : Петък, 27 Януари 2023

В частния сектор в област Русе работят 49.6 хил., или 78.0% от всички наети лица

Публикация 18 Aug, 2022 / akcent.bg

В обществения сектор средната работна заплата за периода април - юни 2022 г. е 1 635лв., а в частния сектор - 1 301 лв.

   По предварителни данни към края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.5 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2021 г.) се увеличават с 0.2%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.9 хил. души, а в частния сектор - 49.6 хил., или 78.0% от всички наети лица в областта.

   В сектора на услугите към края на юни 2022 г. работят най-голям брой от наетите лица - 34. 9 хил. или 55.0%, в индустрията - 25.6 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 3.0 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.9 хил.) представляват 81.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.6% от всички наети в сектора.

   През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 374 лева. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. средната брутна заплата за тримесечието се увеличава със87 лв., а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. се увеличавасъс129лева. Средната месечна работна заплата за април е 1 381 лв., за май - 1 372 лв. и за юни - 1 369 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода април - юни 2022 г. е 1 635лв., а в частния сектор - 1 301 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със105 лв., а в частния - с 82 лв.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 925 лв. „Хуманно здравеопазване и социална работа“ –1 859лви „Добивна промишленост“ – 1 726 лв.  През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – 654 лв., „Административни и спомагателни дейности” - 824 лв.  и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 930лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 373 лв., следвана от област София – 1 645 лв.и област Враца- 1 570лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Кюстендил – 1 126 лв.,Благоевград – 1 139 лв. и Хасково – 1 163 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 730 лв. - с 356 лв. или 25.9%  по-висока от тази за област Русе.

 

 

 

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама