Днес е : Сряда, 18 Май 2022

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв и е намаляла с 1,2 % спрямо края на 2021 г

Публикация 13 May, 2022 / akcent.bg

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 8.4 хил., или с 0.4%, спрямо  края на декември 2021 г., като достигат 2.27 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на  2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности  „Операции с недвижими имоти“ - със 7.3%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 2.3%.

    Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 1.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0.8%.

     В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на
наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.8 и 16.7%.

  В края на март 2022 г. в сравнение с края на март 2021 г. наетите лица по трудово и
служебно правоотношение се увеличават с 11.2 хил., или с 0.5%. Най-голямо увеличение на наетите  се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.4 хил.,  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.1  хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.7 хил., а най-голямо намаление - в  „Преработваща промишленост“ - със 7.1 хил., и в „Строителство“ - с 3.3 хиляди. В процентно  изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с  5.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;  далекосъобщения“ - с 5.6%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 5.1%, а най-голямо намаление е  регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.1%.

   Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари -
1 545 лв., и за март - 1 668 лева.
    През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв. и намалява  спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано  най-голямо намаление, са „Образование“ - с 16.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 10.4%,  и „Държавно управление“ - с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в
дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.9%, и „Административни и спомагателни  дейности“ - с 6.6%.
   
   През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0%
спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 34.4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 32.7%, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.3%, а в „Образование“ и „Държавно   управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

    Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ - 4 060 лева;
• „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 540 лева;
• „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 264 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 964 лева;
• „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 005 лева;
• „Други дейности“ - 1 088 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през   първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния - с 11.6%

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама