Днес е : Сряда, 15 Юли 2020

Община Сливо поле с предложение за тайни търгове за отдаване на имоти общинска собственост

Публикация 27 Apr, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Търговете с тайно наддаване се очаква да доведат до облекчения при провеждането им, особено при отдаването на земеделските земи, както и по-справедливи за общината наеми

 

   Общинският съвет на Сливо поле днес гласува и прие изменения и допълнения в Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

      Основните промени са:

1. Допълнение на вида на публичните търгове, чрез които се извършва разпореждане и отдаване под наем на общински имоти по реда на Глава пета от наредбата: Допуска се провеждане на  търгове с тайно наддаване (неприсъствени), което към настоящия момент е ограничено.

   Основните мотиви са, че търговете с тайно наддаване ще доведат до организационно-технически облекчения при провеждането им, особено при отдаването на земеделските земи, част от които ежегодно подлежат на търгуване (отдаване под наем). Тези търгове са доста обемни и включват няколко десетки имоти. Друг мотив е възможността да се постигат по-високи наемни цени, тъй като ценовите предложения при тайните търгове не са ограничени чрез стъпка за наддаване.        

     Липсата на стъпка за наддаване ще създаде по-гъвкави състезателни възможности за повече кандидати, понеже предложените цени няма да се фиксират стъпаловидно чрез стъпката, а ще бъдат свободно оформени.

  2. Отпадане забраната за провеждане на търгове само при едно подадено заявление за участие: За някои категории имоти (например незастроени дворни места, помещения като части от сгради и др.) има проявен интерес от едно лице за наемането или покупката им, а също така и на организирания за целта търг само това лице подава заявление за участие. Съобразявайки се с досегашното нормативно ограничение, търгът се обявява за непроведен, Общината се лишава от възможността да получава приходи за имота, който остава отново свободен, пустеещ, без стопанин, като продължава да се явява нейн ангажимент по отношение на почистване и подръжка. Така лишаваме и лицето да упражнява дадена стопанска дейност на територията на общината ни, което води след себе си и до други икономически пропуски. С изброеното дотук мотивираме предложението за отпадане на посоченото нормативно ограниение.

   3. Въвеждане на граници при определяне размера на депозита за участие в публичните търгове или публично оповестени конкурси, както и стъпките за наддаване при търговете с явно наддаване:    Предлага се да се определи максималната стойност на депозитите за участие в търговете, както и на стъпките за наддаване при търговете с явно наддаване, като процентно съотношение от определената начална цена. 

   Когато депозитът е близък до началната цена, загубата за тези участници е значителна и така се счита, че ще  нелоялните практики ще бъдат сведени до минимум. При явните търгове  чрез целесъобразен подбор на размера на цената за всеки конкретен случай в предложения за одобряване диапазон се счита, че ще се формира справедлива и реална минимална цена за съответния имот.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама