Днес е : Петък, 23 Август 2019

Броят на населението в община Русе намалява с 1 403 души през 2018 г., отчита НСИ

Публикация 08 May, 2019 / akcent.bg

948, или 56.2% от общия брой новородени през 2018 г. са извънбрачни

              Териториално разпределение на населението

       Към края на 2018 г. населените места в област Русе са 83 - 9 градове и 74 села. Населението в градовете на областта към 31.12.2018 г. наброява 170 634 души и представлява 78.1% от общия брой. В сравнение с предходната година лицата, живеещи в градовете на област Русе, намаляват с 1 678.

   В областния център град Русе в края на годината живеят общо 142 902 лица, от които 69 335 мъже и 73 567 жени. В сравнение с 2017 г. населението на града намалява с 1223 лица.

    Към 31.12.2018 г. най-голям брой население е съсредоточен в община Русе - тук живеят 159 410 лица, или 72.9% от общия брой за областта. В сравнение с края на 2017 г. броят на населението в община Русе намалява с 1 403 души.

    Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която живеят 4 890 лица, или 2.2% от общото население на област Русе.

    На територията на областта има 11 села с население под 200 души , а 6 са селата с по-малко от 100 жители – Беляново, Церовец, Табачка, Широково, Пет кладенци и Пепелина.

Най-малкото село с регистрирани едва 11 жители в областта е Пепелина, а най-голямото – Николово с 2720 души.

                     Раждаемост

         През 2018 г. броят на живородените деца в област Русе е 1 687 и в сравнение с предходната година намалява с 1 дете. Относителният им дял от общия брой за страната е 2.7%. Коефициентът на обща раждаемост в Рсенска област през 2018 година е 7.7‰, като през 2017 е бил 7.6. През 2018 г. още 2 области са със същия коефициент – Монтана и Перник, а  6 области в страната са с по-ниско равнище на показателя – Силистра, Добрич, Кюстендил, Видин, Габрово и Смолян.          

     Броят на живородените момчета в областта е 855 и надвишава този на живородените момичета (832) с 23 деца.

    През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Русе е 948, или 56.2% от общия брой. В сравнение с предходната година относителният им дял се увеличава с 1.5 процентни пункта.

    Сериозно влияние върху равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението оказват параметрите на фертилния контингент в област Русе. Към 31.12.2018 г. броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 години) е 44 400 и спрямо предходната година намалява с 2.5%. Тоталният коефициент на плодовитост за 2018 г. в областта е 1.41 деца при среден за страната - 1.56 деца. С по-ниска стойност на показателя в страната са - София (столица) – 1.26, Велико Търново – 1.34 и Смолян – 1.40 . За сравнение през 2017 г. тоталният коефициент на плодовитост за област Русе е бил 1.37 деца.

   През 2018 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 29.0 години, а при раждане на първо дете - 27.5 години. В сравнение с 2017 година е налице слабо нарастване на средната възраст на родилките. Всяка трета жена в област Русе, станала майка през 2018 г., попада във възрастовата група 25 - 29 навършени години и само 8.1% от родилите през годината нямат навършени 20 години, а 0.4% са родилите жени над 45 годишна възраст.

   През 2018 г. са регистрирани общо 10 мъртвородени деца при 5 за 2017 година.

         Естествен прираст на населението на област Русе

    Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. В ретроспективен план за доста дълъг период от време демографското развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. В резултат на него  през 2018 г. населението на областта намалява с 2 149 лица. Броят на мъжете намалява с 1175, а на жените - с 974.

    Намалението на населението, изразено чрез коефициента на естествен прираст, за 2018 г. е минус 9.7‰ при минус 8.9‰ за предходната година.

        Брачност

   През 2018 г. броят на сключените бракове в област Русе е 870, или с 27 по-малко от предходната година. В градовете на областта са регистрирани 665 юридически брака, или близо 3/4 от всички бракове през годината

 

 

 

   

 

     

Коментари

Още Новини

Реклама

Реклама