Днес е : Сряда, 8 Април 2020

Намаляват наетите в Русенско лица в частния и в обществения сектор

Публикация 28 Aug, 2018 / akcent.bg

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната

   По предварителни данни към края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица намаляват с 0.8%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2017 г.) – намаляват с 1.4%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор - 54.3 хил., или 80.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.6 %.

   В сектора на услугите към края на юни 2018 г. работят 35.5 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията - 28.8 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.3% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на март 2018 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява с 688 души.

   През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 915 лв.  Спрямо първото тримесечие на 2018 г.  средната брутна заплата за тримесечието се увеличава с 34 лв, а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. увеличението е с 63 лв. Средната месечна работна заплата за април е 914 лв., за май - 919 лв. и за юни - 912 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода април - юни 2018 г. е 1019 лв., а в частния сектор - 889 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава с 63 лв. , а в частния нараства с 27 лв. 6.6% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 3.1%.

 

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 437 лв. и „Добивна промишленост” - 1 281 лв.. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - 541 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Административни и спомагателни дейности”  - 665 лв. и  „Други дейности” – 669 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1518 лв, следвана от София област – 1118 лв, област Стара Загора – 1101 лв и Варненска област – 1060 лв.  С най-ниска средна месечна заплата са областите :  Благоевград – 743 лв, Видин – 747 лв и Кюстендил  - 789 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 125 лв. – с 210 лв. или 23.0%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

  Приложения

Таблица 1

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически

дейности в област Русе през 2018 година

 

(Списъчен брой в края на месеца)

Икономически дейности

     април

      май

юни

Общо

68201

67766

67660

Селско, горско и рибно стопанство

3313

3376

3437

Добивна промишленост

1197

1204

1193

Преработваща промишленост

24217

23852

23769

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

533

540

540

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

764

751

749

Строителство

2415

2493

2501

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

9360

9223

9326

Транспорт, складиране и пощи

5187

5226

5196

Хотелиерство и ресторантьорство

1811

1835

1974

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

925

899

903

Финансови и застрахователни дейности

263

257

259

Операции с недвижими имоти

326

326

326

Професионални дейности и научни изследвания

1350

1347

1356

Административни и спомагателни дейности

2343

2322

2241

Държавно управление

2738

2735

2730

Образование

4816

4747

4630

Хуманно здравеопазване и социална работа

4339

4325

4315

Култура, спорт и развлечения

1080

1084

1049

Други дейности

1224

1224

1166

 

Таблица 2

Средна месечна брутна заплата на наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе през 2018 година

(Левове)

Икономически дейности

    април

    май

юни

Общо

914

919

912

Селско, горско и рибно стопанство

1066

1043

1027

Добивна промишленост

1314

1299

1229

Преработваща промишленост

902

915

910

Производство и разпределение на електрическа и топлиннаенергия и на газообразни горива

1469

1427

1416

Доставяне на води; канализационни услуги, управление наотпадъци и възстановяване

880

894

862

Строителство

703

686

694

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

779

788

814

Транспорт, складиране и пощи

921

937

915

Хотелиерство и ресторантьорство

557

554

514

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

1098

1137

1196

Финансови и застрахователни дейности

881

919

872

Операции с недвижими имоти

947

944

974

Професионални дейности и научни изследвания

717

743

738

Административни и спомагателни дейности

660

679

656

Държавно управление

1193

984

1053

Образование

992

1082

1023

Хуманно здравеопазване и социална работа

1209

1212

1188

Култура, спорт и развлечения

820

808

802

Други дейности

663

686

656

 

 

Коментари

Реклама

Реклама