Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Граждани и фирми няма да се разкарват за справки за платени данъци

Публикация 15 Aug, 2017 / akcent.bg

Компаниите ще могат по-лесно да се регистрират по ДДС и няма да публикуват баланси, ако нямат дейност

   От 1 януари 2018 г. граждани и фирми вече няма да се разкарват да вадят справки за наличие или липса на задължения към хазната. Досега те се искаха, за да могат държавните ведомства да им предоставят дадена административна услуга. Отпадането на задължението е предвидено в пакет от законови промени за намаляване на бюрокрацията, подготвени от финансовото министерство. Целта е да се намали броят на изискваните документи от администрацията, а процедурите по предоставянето на услугите за гражданите и бизнеса да се опростят.

   Подаването на хартиено удостоверение за наличие или липса на задължения трябва да отпадне изцяло. Занапред не само НАП, но вече и митниците и общините ще предоставят тази информация електронно, а всички ведомства, които я изискват, се задължават да я търсят по служебен път. Това предвижда промяна в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. В преходните и заключителни разпоредби на проекта се правят изменения и в още 14 закона.

   Улеснението ще важи и за собствениците на автомобили. От тях вече няма да се иска да представят бележка за платен налог при преминаване на годишния преглед за изправността на превозното средство. Пунктовете за технически преглед ще правят проверката електронно в информационните системи на общинските данъчни служби. Това ще повиши и контрола при извършване на прегледите, посочва в мотивите си финансовото министерство.

   Свидетелството за съдимост ще отпадне в хартиения си вид за търговците, които кандидатстват пред Министерството на финансите за предоставяне на лицензи и разрешителни. Такива са обменните бюра и операторите на ваучери. Справката за съдимост ще се предоставя на Министерството на финансите по служебен ред от съответните съдилища.

   По служебен път финансовото министерство и Агенция "Митници" ще търсят и информация дали фирми, кандидатстващи за лиценз за управление на данъчни складове или разрешителни за търговия с акцизни стоки, са в производство по несъстоятелност или ликвидация, или имат някакви тежки нарушения на данъчното законодателство.

   Улеснение за бизнеса е предвидената възможност при първоначалното си вписване в Агенцията по вписванията всяка фирма да може да се регистрира доброволно по ДДС. Тази регистрация ще става по облекчена процедура, а фирмите ще избегнат посещението на две администрации. Услугата ще се предоставя и по електронен път, при което ще отпадне изискването за нотариално заверено пълномощно, когато заявлението за регистрация по ДДС се подава от адвокат. С предложените промени се предвижда да отпадне и задължението фирмите да правят опис за наличните активи при регистрация по ДДС.

   Според промените данъчните ще имат достъп до документите и информацията за действителните собственици и проверката на клиента съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.

   Фирмите без дейност за съответната данъчна година няма да подават финансови отчети пред Търговския регистър, предвиждат промени в Закона за счетоводството. Те се освобождават и от задължението да подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане. По данни на Националния статистически институт през 2016 г. 188 751 предприятия са подали декларация, че не са активни и не са извършвали дейност. По действащата сега нормативна уредба обаче те са задължени да публикуват счетоводен баланс в Търговския регистър, като за това плащат такса от 20 лв., ако актовете се подават електронно, и 40 лв. - за подаване на хартиен носител.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама