Четвъртък, 18 Юли 2024

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури стартира приема на документи по мярка 2.5 ”Риболов във вътрешни водоеми” от ОП „Рибарст

Публикация   01 Март, 2011   /     akcent.bg   /     400

Обект на инвестиции по мярката са рибарски съоръжения на брега на река Дунав и проекти за модернизиране на риболовния флот по река Дунав

  Със заповед на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, стартира приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.5 ”Риболов във вътрешни водоеми” от Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007 – 2013 г.

 По тази мярка ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения на брега на река Дунав и проекти за модернизиране на риболовния флот по река Дунав.

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори:

Сектор 01 Инвестиции на борда на риболовния кораб.

Сектор 02 Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения на брега на р. Дунав.
         Сектор 03 Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения по брега   на р. Дунав.

 Кандидатите трябва да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като тези по сектор 03 трябва да са собственици на рибарските съоръжения на брега на река Дунав, сертифицирани и регистрирани като действащи рибарски съоръжения.

 Общият бюджет по мярка 2.5 „Риболов във вътрешни водоеми” е на стойност 15 961 509 лв.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство /ЕФР/ и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца от деня на подписването на договора.

 По проектите се извършва авансовото плащане, което е в размер до 40 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.

 Допустимо е и междинно плащане за одобрена обособена част от инвестицията, но не по-малко от левовата равностойност на 3 000 евро.

 

 

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha