Какво представлява проектът Индустриален парк ЛВЗ?

Какво представлява проектът Индустриален парк ЛВЗ?
Публикация   12 Юни, 2024   /     akcent.bg   /     3724

Ще бъде запазена в автентичен вид първата производствена сграда, в която ще бъде развита музейна експозиция.

    Цели и задачи за създаване на високотехнологичен парк - „Индустриален парк ЛВЗ“

   Изграждането и развитието на Индустриален парк ЛВЗ, като от индустриален парк от тип С (специализиран, в който ще се извършват високотехнологични и свързани с тях дейности), в дългосрочен план е свързано със създаването на производствени мощности за преустройство и модернизация на електрически и дизелови локомотиви, възстановяване и производство на вагони. Производство на електроенергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) за нуждите на малкия и среден бизнес.

     Така ще бъдат постигнати определени цели:

   1 - Изграждане на модерен високотехнологичен индустриален парк за реализация на продукти с висока добавена стойност;

   Създаване на нова и рехабилитация на съществуваща базова инфраструктура. Изграждане и модернизиране на базовата инфраструктура и производствените площи.

     2 - Изграждане на привлекателна логистика и модерна съпътстваща инфраструктура;

  Изграждане и доизграждане на комунална инфраструктура във високотехнологичния индустриален парк (улици, зелени площи, улично осветление, сметосъбиране, транспорт от/до зоната на работещи и други);

   3 - Привличане на средства и партньори за устойчиво развитие на високотехнологичния индустриален парк;

       Създаване на партньорства с релевантни институции за насърчаване и реализиране на инвестиции в индустриалния парк; Иницииране на съвместни дейности с местни и чуждестранни партньори;

    4- Развитие на интегрирани услуги за привличане и обслужване на инвестиции - разработване и прилагане на широк спектър от услуги и облекчения, насочени към привличане на инвеститори в Индустриален парк ЛВЗ;  Разработване на пакет от услуги, съобразени с потребностите на инвеститорите;

Поддържане и предлагане на комунално обслужване и цялостно подпомагане на инвеститорския процес;

   5 - Привличане на нови инвеститори;

 Провеждане на активна кампания в страната и чужбина за промотиране на индустриалния парк; Разработване на маркетингови и промоционни материали, вкл. мултимедийни и аудио-визуални продукти, таргетиращи както националния, така и международния инвестиционен пазар.

Площи на територията на парка

Територията на която е разположен парка е в Източната промишлена зона на гр.Русе, кв. Тракция и съгласно Общият градоустройствен план на гр. Русе е определена като устройствена територия „Предимно производствена зона“ (Пп).

   Общата площ на високотехнологичния индустриален парк е 160 950 кв.м. с граници: на север - бул. Тутракан; на изток - ул. Охрид; на юг - жп коловози на гара Разпределителна; на запад - жп линия.

%image3

   Инвестиционният интерес на дружеството към емблематичния за град Русе завод  възникна след като оценка на световното и в частност европейското развитие на железопътните превози, нарастващото значение на надеждността на предлаганите услуги и съществуващият дефицит на този пазар.

   Индустриален парк ЛВЗ ще се развива на територията и основните производствени сгради на най - старото предприятие за ремонт на локомотиви и вагони в България, създадено през 1866г. в гр. Русе с цел ремонт на подвижния състав на първата жп линия в страната. Една от важните причини е, че собственикът иска да съхраним над 160 годишната история на предприятието и да развива дейността си в съвременната реалност с нови технически и технологични решения.

    Като уважение към основателите в парка ще бъде запазена в автентичен вид първата производствена сграда, в която ще бъде развита музейна експозиция.

Тагове : ЛВЗ , парк , проект ,


Коментари

  •     Галинел 

    Приветствам този проект с отворено сърце!От десетилетия тази зона е мъртвило,няма живот.Имаше и училище,закриха го.Това е най незастроената и занемарена зона на града.Съкратиха сума ти и работна ръка оъ предприятията ,които съществуваха,сградите са изоставени и занемарени.

Коментирай

   captcha