В общественият сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. наети лица

   В общественият сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. наети лица
Публикация   27 Май, 2024   /     akcent.bg   /     614

Средната работна заплата в сектора за периода януари - март 2024 г. е 1 970 лв., а в частния сектор - 1 733 лв

   По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе към края на март 2024 г. нарастват със 126, или с 0.20%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 64.5 хиляди. В сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 72 или с 0.11%. В общественият сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. наети лица, а в частния сектор - 49.3 хил., или 76.4% от всички наети лица в областта.

   В област Русе в сектора на услугите към края на март 2024 г. работят най-голям брой от наетите лица - 56.8%, в индустрията - 38.8%, а в селското, горското и рибното стопанство - 4.4%. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.3 хил.) представляват 81.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия“. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 24.6% от всички наети в сектора.

   Средната брутна месечна работна заплата в област Русе за януари 2024 г. е 1 759 лв., за февруари - 1 756 лв. и за март -1 847 лева.

   Фиг. 1 Средна брутна работна заплата в област Русе по месеци

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 787 лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. средната бутна заплата за тримесечието се увеличава с 59 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. нараства с 261 лева.

   В обществения сектор на област Русе средната работна заплата за периода януари - март 2024 г. е 1 970 лв., а в частния сектор - 1 733 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява със 148 лв., а в частния нараства със 124 лв.

 

Фиг. 2 Средна брутна месечна работна заплата в област Русе по форми на собственост

   През първото тримесечие на 2024 г. в област Русе най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 964 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 287 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2 250 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 991 лева.

   По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. област Русе заема седмо място сред 28-те области на страната. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата за страната е 2 198 лв. - с 411 лева (23.0%) по-висока от тази за област Русе С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 3 037 лв., следвана от област Варна - 2 003 лв. и област София - 1 972 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград - 1 435 лв., Смолян - 1 466 лв. и Силистра - 1 490 лв.

Тагове : заплати , НСИ , ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още