Сряда, 24 Април 2024

Енергетици и учители с най-високи заплати в Русенско

Енергетици и учители с най-високи заплати в Русенско
Публикация   09:35     20 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     855

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 година Русенска област заема седмо място сред 28-те области на страната.

   По предварителни данни към края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2022 г.) броят им е увеличен с 3.1%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 15.5 хил. души, а в частния сектор - 48.9 хил., или 75.9% от всички наети лица в областта.

             В сектора на услугите към края на декември 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица - 36.8 хил. или 57.2%, в индустрията - 24.7 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (19.9 хил.) представляват 80.8% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 25.6% от всички наети в сектора.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 728 лева. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. средната брутна заплата за тримесечието се увеличава със 103 лв., а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. нараства с 209 лева. Средната месечна работна заплата за октомври е 1 711 лв., за ноември  - 1 739 лв. и за декември - 1 734 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

  В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври - декември 2023 г. е 2 118 лв., а в частния сектор - 1 609 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства с 238 лв., а в частния – с 60 лв. 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

  Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са  получили наетите лица в икономически дейности  „Образование“ – 2 498 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 490 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2 197 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 848 лв. и „Други дейности” - 964 лв.  

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 година Русенска област заема седмо място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 900 лв., следвана от област Варна - 1 966 лв. и област Враца – 1 965 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Видин  - 1 397 лв., Благоевград  - 1 417 лв. и Кюстендил – 1 424 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 123 лв. - с 395 лв. или 22.9%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha