Понеделник, 22 Април 2024

Двойно повече приходи от данъка върху недвижими имоти в Бюджет 2024

Двойно повече приходи от данъка върху недвижими имоти в Бюджет 2024
Публикация   12:09     31 Ян, 2024 /     akcent.bg   /     318

Данъкът върху превозните средства е увеличен с 500 000 лв. в сравнение с 2023 г. и достига размер от 8 500 000 лв.

   Бюджетът на Община Русе за 2024 година ще бъде приет на извънредна сесия на Общинския съвет на 16 ферруари.  Той е с преходен остатък в приходната и разходната му част в размер на 274 538 444 лева, както следва:

1.1. По приходите в размер на 274 538 444 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на                157 171 384 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 137 214 149 лева.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 600 306 лв., съгласно Приложение № 1А.

1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо                                                 19 356 929лв.

В т.ч. преходен остатък от 2023 година                                                        19 590 467лв.

и §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                              (-) 233 538лв.                                                                                                

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                        117 367 060 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                                         28 405 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                                     27 580 178лв.

- Приходи и доходи от собственост                                                             7 144 507лв.

- Общински такси                                                                                          17 332 283лв.

- Глоби, санкции и наказателни лихви                                                           1 170 000лв.

- Други неданъчни приходи                                                                             1 353 814лв.

- Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите                                           (-)2 080 556лв.

- Постъпления от продажба на нефинансови активи                               2 590 000лв.

 - Приходи от концесии                                                                                       70 130лв.

1.1.2.3. Помощи и дарения в размер на                                                              26 200лв.

1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на                                    (-)7 455 140лв.

 в т.ч.:

- Обща изравнителна субсидия                                                                      7 796 500лв.

       в т.ч. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                    281 200 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности                    3 457 400лв.

- Трансфер за други целеви разходи за местни дейности                               992 600лв.        

            - Трансфери между бюджети                                                                      (-)761 000лв.

            - Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС              (-) 18 940 640лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на                                    (-) 30 262 671лв.

1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо                                                 38 548 151лв.

 в т.ч.

- Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала                    (-)200 000лв.

- Възстановена сума  по възмездна финансова помощ                                   341 889лв.

- Получени дългосрочни заеми от банки в страната                                   11 768 927лв.

- Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната                        (-)2 629 165лв.

       - Погашения по краткосрочни заеми /“ФЛАГ“АД/                                 (-)6 215 170лв.

   - §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                            (-)819 700лв.

 • Чужди средства от други лица                                                                   (-)35 641лв.
 • Задължения по финансов лизинг и търговски кредит                            1 953 179лв.
 • Погашения по финансов лизинг и търговски кредит                            (-)201 950лв.
 • Отчисления по чл.60  от ЗУО                                                                 (-)8 060 015лв.
 • Преходен остатък от 2023 година                                                           42 645 797лв.                                                                                        

      /Приложение № 1Б/.

1.2. По разходите в размер на 274 538 444 лв. разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 2А, 3, 3А, 4 и 5.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 155 033 971 лв., съгласно Приложение №3, 3А

1.2.2. За местни дейности - текущ бюджет в размер на 74 308 880 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 000 000 лв., съгласно Приложение №4.

1.2.3. Приема разчет за капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 46 587 967 лв., в т.ч. от целева субсидия  3 457 400 лв., обекти финансирани с европейски средства 1 392 374 лв. съгласно Приложение №5.

1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.

1.2.5. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16  и №16 А.

1.2.6. Приема план сметка за разходите на обществен посредник. Приложение №7

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)57 905 080 лв. Приложение №2А.

1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.

 2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2024 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17. 

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

3.1. Членски внос – 96 797 лв.,

3.2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:

     - еднократни помощи  - 35 800 лв.;

     - подпомагане на деца в приемни семейства – 10 200 лв.;

- помощи за новородени деца  – 163 500 лв.

3.3. Общинска програма „Асистирана репродукция“ – 60 000 лв.

3.4. Калкулации за погребения на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2024г., както следва:    

  - Калкулация за християнско погребение – Приложение №27.;

     - Калкулация за мюсюлманско погребение – Приложение №28.

3.5. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 25 191 лв. (осигурени от местни приходи);

3.6. Семестриални такси – 6 000 лв.

3.7. Културен чек – 10 000 лв.

3.8. Субсидии за читалища:

3.8.1. Държавно финансиране – 1 222 312 лв. /Приложение №15/

3.8.2. Дофинансиране с общински приходи  - 131 700 лв. за ремонт на читалищни сгради /Приложение №15А/

3.8.3.  Дофинансиране с общински приходи  - 40 000 лв. за читалищна дейност

     3.9. Програма „Спорт“ –700 000 лв.

     3.10. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 82 000 лв.

     3.11 . Програма „Туризъм“ – 219 553 лв., в. т.ч. 80 000 лв. за 4бр. павилиони

     3.12. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 120 000 лв.

     3.13. Средства за Програма  „Култура“-130 000 лв.

3.14. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление Приложение №5А

     3.15. Средства за Малки населени места – 1 547 200 лв., в т.ч. за ремонт на улици и друга инфраструктура 1 230 200 лв. и 317 000 лв. за благоустрояване и други дейности от местно значение./Приложение №6Б/

     3.17. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

........

15. Упълномощава кмета:

15.1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,  по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти. Да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове, и от други донори, по международни, национални програми и  други програми, и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

15.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

15.3.1. ДТ „Сава Огнянов” – 100 000 лв.

15.3.2. Държавна опера – 100 000 лв.

15.3.3. Държавен куклен театър – 57 000 лв.

15.3.4. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

16. Финансирането за външни дейности по културата в размер на 529 500 лв. да се използва за финансов принос при кандидатстване към Национален фонд „Култура“ по Програма за безвъзмездно финансиране „Ново поколение местни политики за култура“ с цел ефективно изпълнение на дейности, предвидени в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

17.Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.

18. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2024 г., съгласно Приложение №32.

19. Няма просрочени задължения от предходната година. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през годината /10%/, съгласно Справка за просрочени вземания и задължения по Приложения №29 и №30.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №31.

                ПЕНЧО МИЛКОВ

    Кмет на Община Русе

                      Акценти, които е важно да се откроят:

 • мащабен ремонт на междублокови пространства /поетапно цели квартали/, в това число  достъпна среда -5 000 000лв.;
 •  мащабни ремонти на общинска собственост, в т.ч. жилищни имоти и достъпна среда – 1 456 492лв.;
 • 11% ръст на средствата за ОП Комунални дейности, предназначени за подобряване инфраструктурата в град Русе, 9% увеличение на сумата за ремонт на улици в малките населени места- 1 200 000лв. и допълнителни  средства за благоустрояване  -300 000лв;
 • оборудване на новоизградената детска градина в Централна градска част;
 • предстои експлоатация на новата анаеробна система за управление на отпадъци;
 • участие в програми, финансирани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и разработване на  подробни планове по Генералния план за организация на движението в гр. Русе;
 • въвеждане на географска информационна система на Община Русе, изпълнена със съдържание;
 • очаква се до края на 2024г. да се изгради Многофункционален плувен комплекс;
 • средства за предварително проучване за създаване на зони с ниски емисии-изготвяне на наредба;
 • конкурс и осигуряване на ежегоден фонд за изпълнение на проект „Елементи на градския дизайн“;
 • очаква се разкриване на нова социална услуга „Общностен център“ след приключване на проект по Процедура „Бъдеще за децата“;
 • ръст на лицата, ползватели на Механизъм лична помощ, съгласно Закона за лична помощ и асистентска подкрепа по Закона за социални услуги;
 • 24% ръст на средствата в дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и други“;
 • очаква се сключване на споразумение с ОД на МВР за увеличаване на броя на общинска полиция;
 • ръст от 15% на средствата за спорт, в т.ч. Програма Спорт /700 000лв. при 610 000лв. през 2023г./;
 • ръст с 7% на Дейност „Други дейности по културата“, като програма Култура е увеличена с 8% и е определена сума от 130 000лв. Отново е осигурено дофинансиране на държавна дейност Читалища – 171 700лв., в т.ч. за ремонт на читалищни сгради и оборудване.
 • дофинасиране със собствени средства дейността на ПГДВА Йосиф Вондрак-                                                  60 000 лв.  и дейността на ПГСС Ангел Кънчев - 60 000 лв.
 • финансиране с общински средства изграждането на асансьор в ОУ Васил Априлов-100 000лв., реконструкция на площадковата канализация  в ОУ Христо Смирненски – кв. Долапите  46740 лв. и основен ремонт на културен салон ОУ Олимпи Панов 100 000 лв. 
 • ръст в средствата за обновяване на детски площадки -170 000лв.
 • културен чек за абитуриенти-10000лв.;
 • общинска програма „Да опазим очите на децата“-за деца от трета и четвърта група на детските градини и безплатна профилактика от дентален лекар за деца от 2 до 3 години по общинска програма „Моите зъбки-здрави и бели“;
 • внедряване на услугата „Детска кухня“ през Web базирана електронна система „Електронна поддръжка на купони – Виртуална кухня“;
 • превантивна дейност - демонтаж на хидравличен шлюз и възстановяване профила на отводнителен канал в с.Басарбово, както и продълбочаване и почистване на открит отводнителен канал в с. Червена вода;
 • с повишението на данъка върху недвижимите имоти приоритетно са осигурени средства: за оборудване на новата сграда на ДГ „Радост“, построена по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г.; за обновяване на детска площадка за възрастова група деца от 0г. до 3г. при бл. Фазан; за комбинирана детска площадка за деца от 0г. до 18г. в УПИ VI-3759, кв.300, гр. Русе; за обновяване на детска площадка за деца от 3г. до 12г. на юг от бл.3, жк Дружба 3, гр. Русе; за детска площадка на ул. Шести септември, при бл. Дунав, гр. Русе; за проектиране и изграждане на  детска  площадка за деца от 3 до 12г. в с. Николово; за баскетболно игрище в междублоковото пространство на бл. Мура – бл. Хвойна, кв. Здравец изток, гр. Русе; за осигуряване на Система за качеството на атмосферния въздух по метода за ДАОС; за дофинансиране на основен ремонт на физкултурен салон на ОУ Олимпи Панов, финансиран по Национална програма на МОН; за реконструкция на площадкова канализация в ОУ Христо Смирненски, кв. Долапите; за финансиране проект за консервация и реставрация на фасади на храм Св. Петка. Осигурени са повече средства за ремонт на улици и друга техническа инфраструктура в кметствата; средства за ремонт на детски площадки в целия град и обновяване на дворни пространства в 3 детски градини – ДГ „Пролет“, „Чучулига“ и детска градина в с. Червена вода; повече средства в програма Спорт и други дейности по спорта, както и за ученически игри; повече средства за озеленяване, за пейки и паркова мебел, повече средства за подпомагане деца с високи постижения; подобряване на градската среда чрез ремонт на десетки междублокови пространства.

                    Инвестиционни цели:

 • основен ремонт на ул. Доростол, ул. Плиска, ул. Тулча и ул. Солун чрез Споразумение за финансиране от МРРБ;
 • стартиране на 17 важни инфраструктурни обекта, финансирани от държавния  бюджет.
 • система за външно изкуствено осветление чрез ЕСКО договор;
 • ПП „Детска кухня“ през Web базирана електронна система „Електронна поддръжка на купони – Виртуална кухня“;
 • закупуване на машини и техника за общински предприятия, кметства, училища, градини, социални домове, в т.ч. лодка с мотор за охрана и контрол на Лесопарк Липник, музикален инструмент – алт саксофон за нуждите на духов оркестър, автовишка;
 • художествена реставрация на сградата на ул.Иван Вазов № 15 /къщата на Ст. Симеонов/;
 • изграждане на обслужваща улица към местност Христо Македонски в гр.Русе;
 • изграждане на обслужващи алеи около бл. Кръстец, бл. Боровец, бл. Емона и бл. Снежанка на ,ул. Кръстец, гр. Русе – проектиране;
 • изграждане на парково осветление в парк, намиращ се между ул. Николаевска и ул.Антим;
 • проектиране и изграждане на  осветление на площад пред зала Арена-Русе;
 • благоустрояване на бл. Иван Дечев, бл. Елба и бл. Гребенец, гр.Русе;
 • отводняване на ул. Юрий Гагарин, с. Сандрово – проектиране;
 • облагородяване на входното пространство на жилищен комплекс Чародейка- Г-Юг, кв. 604, на запад и на юг от бл. 117 и бл. 118;
 • подлез при ЖП гара – Русе - конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, и проектиране;
 • благоустрояване на общински терен в кв.205, ПИ 63427.2.2136-за жилищно строителство, заключен между ул.Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров;
 • реконструкция на отоплителната инсталация в сградата на ул. Тома Кърджиев № 4 – Ритуален дом;
 • отоплителна и охладителна инсталация в сградата на кметство Мартен;
 • основен ремонт на отоплителната инсталация на ДГ „Синчец“, кв.Долапите;
 • удължаване на съществуваща мрежа за улично осветление по ул. Прага / в участъка от ул. Будапеща до ул. Нови сад/ и ул. Орлово гнездо;
 • съоръжение тип "Балон" за два тенис корта в парка на Младежта;
 • мерки за енергийна ефективност в детска ясла – 5;
 • спортно игрище в кв. Здравец , ул. Алея Еделвайс;
 • ИТП на Паметника на Свободата;
 • изграждане на църква в кв. ДЗС /58кв.м./;
 • основен ремонт на 24 броя обекта от първостепенна и второстепенна улична мрежа чрез привлечено финансиране-банков кредит, повдигнати пешеходни пътеки пред учебни заведения в град Русе и другите малки населени места, 5 повдигнати кръстовища, както и изграждане на  повдигнати пешеходни пътеки и повдигнато кръстовище между бул. Цар Освободител и ул. Александровска и други преходни  обекти от 2023 г.

                      ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2024 г.

Общата рамка на предложения с преходен остатък бюджет за 2024 г. е 274 538 444 лв. Същият е разпределен както следва: текущ бюджет 229 342 851 лв. (държавни дейности–155 033 971 лв.; местни дейности–74 308 880 лв.) и капиталов бюджет–45 195 593 лв.

                 ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Високата събираемост на собствените приходи през 2023г. и промените, които се извършиха дават възможност за балансиране на текущия бюджет и за успешно изпълнение на заложените приоритети.

Приходната част на бюджета е съобразена със следните общински и държавни разчети:

- закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;

- прогнозите от дирекция „Местни данъци и такси”;  

- прогнозите от дирекция „Управление на собствеността“, вкл. продажбите на нефинансови активи през 2024 г.;

- прогнозите от ръководители на бюджетни звена, вкл. директори на общински предприятия, генериращи приходи от дейността;

- анализ на отчетни данни и прогнози, свързани с променяща се нормативна база и икономическа ситуация за периода.

                          ПРИХОДИ 

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Русе за 2024 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет са, както следва:

Взаимоотношения с ЦБ

ЗДБРБ за 2020г.

ЗДБРБ за 2021г.

 ЗДБРБ за 2022г.

 ЗДБРБ за 2023г.

ЗДБРБ за 2024г.

Обща субсидия за делегираните държавни дейности

72 388 990

85 294 738

97 479 958

120 519 504

137 214 149

Изравнителна субсидия

6 028 000

6 253 300

7 515 300

7 515 300

7 515 300

Капиталова субсидия

1 649 700

1 847 700

2 430 400

3 457 000

3 457 400

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

254 800

283 600

282 600

281 300

281 200

Други целеви разходи за местни дейности

 

 

 

827 200

992 600

Общо взаимоотношения с Централния бюджет

80 321 490

93 679 338

107 708 258

132 600 304

149 460 649

 

                В частта за държавни дейности се включват:

- собствените приходи за 2024 г. на общинските училища, прилагащи системата на делегирани бюджети,  преотстъпени за разходи в частта  държавни дейности и разпределени по съответните приходни и разходни параграфи – 600 306 лв.( Приложение № 1 А )

               В местна дейност се включват:

- собствените приходи за 2024 г. на РИМ, Художествена галерия, Регионална библиотека „Любен Каравелов” и Клуб на дейците на културата, ОП Комунални дейности /дарителска кутия, за Приют за безстопанствени животни/, постъпващи по сметките им – 698 464 (Приложение №1А)

                     Общински приходи

   При планирането на местните приходи е извършен  сравнителен анализ на

изпълнението на приходите към 31.12.2023 г. и прогноза на събираемостта за 2024 г. Очакваното изпълнение на собствените приходи през 2024 г. е в размер на 56 611 684 лв., което е едва 20% от целия бюджет.

В частта на приходите с общински характер се включват държавните  трансфери за местни дейности - обща изравнителна субсидия 7 515 300 лв., трансфер за зимно поддържане на общински пътища – 281 200 лв. и субсидия за други целеви разходи за местни дейности – 992 600 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. е  3 457 400 лв. и е разпределена в Инвестиционната програма  по обекти.

Във връзка с изпълнението на чл.52, ал5 от ЗМСМА след направен разчет на постъпленията от продажби, от наем, от аренда на земеделските земи и ползване на дървесина от горите през 2023 г. не се налага осигуряване на допълнителни средства за кметствата. Традиционно община Русе разпределя значителен ресурс за своите кметства. В бюджет 2024 г. е разпределена сума за текущи разходи в кметствата, в т.ч. Долно Абланово – 5  424 172 лв. Приложение № 6 и 6А ,  а за капиталови разходи -  180 982 лв.

             ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

По §01-03 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници  се планират да постъпят 387 000 лв. Предвид трайна тенденция за намаляване на дейностите, облагани с патентен данък, въпреки държавната мярка, същият е намален с 13 000 лв. в сравнение с 2023 г. като разпределението е 125 000 лв. патентен данък  и 262 000 лв. от данък върху таксиметров превоз на пътници. Сумата на данъка за таксиметров превоз е много динамична и подлежи на връщане при прекратяване дейността на превозвача.

   По § 13-00 Имуществени данъци  се планират да постъпят  28 018 000 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по данни от Дирекция „Местни данъци и такси”.

   Предвижда се ръст на данъка върху недвижимите имоти -13 603 000 лв. Наблюдава се съществен спад  на  дела на недоборите от минали години.

   Данъкът върху превозните средства е увеличен с 500 000 лв. в сравнение с 2023 г. и достига размер от 8 500 000 лв. Новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леките и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т се определя по формула, включваща два компонента – имуществен и екологичен. Леките автомобили се облагат според мощността и годината на производство.  Увеличен е екологичният коефициент за автомобили, които замърсяват околната среда.

   Засиленият контрол на пунктовете, извършващи годишен технически преглед, както и сделките при нотариусите, които също имат достъп до базата за проверка на задължения, са предпоставки за изпълнение на събираемостта на данъка върху превозните средства. Въведе се и задължение за проверка за платен местен данък и от частните съдебни изпълнители, преди издаването на постановление за възлагане.

   Планът на данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин се увеличава с 800 000 лв. за 2024 година – 5 800 000 лв. През 2023 г. са налице сделки на значителна стойност, в т.ч. /продажба на терен - Ебершпехер, продажба на ул. Александровска – частно училище Леонардо Давинчи и др./, които са допринесли за съществено преизпълнение на планираните средства, но при този приходоизточник винаги може да се очаква риск.

Туристическият данък поради ситуацията с COVID-19 две години запазваше размера си на ниско ниво. През 2024 г. се запазва прогнозата на нивото на 2023 г. - 115 000 лв. Този приходоизточник има целеви характер и се използва само за разходи по  програмата за развитие на туризма.

                Имуществените данъци по видове

Данък върху доходите на физически лица

  Бюджет 2023 г.

  Проект за бюджет 2024 г.

§0103 „Окончателен годишен /патентен/  данък и данък върху таксиметров превоз на пътници“

400 000

387 000

Вид имуществен данък

  бюджет 2023 г.

  Проект за бюджет 2024 г.

§1301 „Данък в/у недвижими имоти“

7 900 000

13 603 000

§1302 „Данък върху наследствата“

0

0

§1303 „Данък в/у превозните средства“

8 000 000

8 500 000

§1304 „Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. начин“

5 000 000

5 800 000

§1308 „Туристически данък“

115 000

115 000

               Общо имуществени данъци §1300:

21 015 000

28 018 000

           Възможни начини на плащане на задълженията за местни данъци и такси:

- в брой или с ПОС терминал в касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ в гр. Русе,

ул. „Котовск“ № 2, бул. „Ген. Скобелев"  № 45 и кв. „Дружба 3", бл. 4;

- с виртуален ПОС и ePay.;

- чрез сайта на НАП; 

- в брой в касите на Фаст Пей и Изипей;

- чрез директен дебит от разплащателна сметка в банка ДСК;

- чрез електронно банкиране за клиентите на банки ДСК, ОББ, Пощенска банка, ПИБ и Алианц Банк, както и регистрираните, в дигиталния портфейл iCard, лица;

- по банков път.

- вече е възможно плащането на Местни данъци и такси чрез платформата на Министерство на електронното управление на задълженията с чужди дебитни и/или кредитни карти, които не са издадени на територията на Република България.

                          НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

    Предвижда се спад в постъпленията от неданъчни приходи – 28 180 484 лв.

   По § 24 00 „Приходи и доходи от собственост” - предвижда се да постъпят 7 664 324 лв.

   Очаквано по-високо се предвижда изпълнението през 2024 г. на пристанищни такси, паркинги и SMS-паркиране, наеми на земя и услуги.

   Приходи по § 24 04 „ Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – 3 288 465 лв., в т.ч. собствени приходи в държавни дейности-186 845 лв. Тук се включват приходи от продажба на рекламни услуги  и участия на Духов оркестър Русе; рекламни услуги и продажба на билети от Мартенски Музикални Дни; от паркинги и SMS-паркиране; от радиоточки; от пристанищни услуги; от услуги на ОП „Обреден дом“ от предоставяне на наличната база за организиране на спортни мероприятия от ОП „Спортни имоти”; от нощувки в почивните бази; от собствени приходи по продажба на услуги от второстепенните разпоредители на делегирани бюджети /библиотечни услуги, продажба на билети,  нощувки в общежития и др./.

   Поради продажба на имоти, генерирали приходи от наеми /Хлебозавод/ се очаква  намаление на приходите по  § 24 05 „Приходи от наеми на имущество” – 2 927 657лв., в т.ч. в държавни дейности-134 770лв. Налице бяха забавяния в плащанията, заради икономическата ситуация и COVID-19. Наблюдаваше се тенденция за предсрочно прекратяване на наемни отношения, отпадане на позиции за разполагане на преместваеми съоръжения, трайно нисък интерес за поставяне на павилиони за вестници и списания. Включват се приходи от наеми на жилища  /ОП „Управление на общинските имоти”/; от наеми на имоти общинска собственост; приходи от отдаване под наем на зали от ОП „Русе арт”; от ОП „Спортни имоти”;  от наеми на имущество на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети; от РИЕ и др. В ОП „Спортни имоти“ 85% от помещенията са отдадени на спортни клубове и при тях наемната цена се формира съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, а не по Наредба №2 на ОбС гр. Русе.

   Очакван ръст на приходите по §24 06 „Приходи от наеми на земи” . Планират се в размер на 1 448 202 лв. за наем на земеделски земи /пасища и мери, полски пътища/.

         §24 07 „Приходи от дивиденти”  - не се предвиждат постъпления от дивиденти от търговски дружества предвид ограничението в Договора за кредит за получаване на дивидент от Общински пазари ЕООД.

   През 2024 г. се очаква  ръст  на приходите по § 27 00  „Общински такси” Планира се да постъпят 17 343 083 лв. 

   По § 27 01 „Общинска такса за ползване на детски градини и др. по образованието”- не се планират приходи, във връзка с осигурения държавен стандарт.

   По § 27 02 „Общинска такса за ползване от детски ясли и др. по здравеопазването” – ръст. Планира се в размер на 125 000 лв. от такси за Детска млечна кухня.

   Увеличение на приходите по §27 04 „Общинска такса за ползване на домашен соц. патронаж и общ.социални услуги” -  планират се в размер на 691 120 лв., което е с 110 000 лв. повече от планираното през 2023 г. Приходите от такси за ползване на домашния патронаж постъпват по собствения бюджет на Община Русе, а общината осигурява издръжката на заведението с капацитет 555 места.

   Ръст на приходите по §27 05 „Общински такси за ползване на пазари, тържища и други” -  планират се 706 000 лв. По този параграф постъпват приходите от разполагане на маси и други за  търговия на открито, съоръжения с кампаниен характер /пролетен панаир и др./, такси от общински пазари. Постъпленията от такси за осъществяване на дейност на открито имат сезонен характер.

   §27 07 „Общински такси за битови отпадъци” -  планират се с ръст и достигат размер 14 688 000 лв. За определяне размера на такса битови отпадъци  предстои въвеждане на нова методика от Министерство на финансите, което да даде възможност за определяне на нова основа за администриране като за всяко задължено лице следва да се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. Последните изменения на ЗМДТ влизат в сила две години след приключване на Националното преброяване на населението и жилищния фонд. В проектобюджет 2024 г. е заложена сума по прогнозни данни на дирекция „Местни данъци и такси“. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на разходите в дейност 623 „Чистота“ и затова ежегодно се търсят компенсаторни механизми за балансиране с други източници извън прихода от ТБО.

   §27 10 „Общински такси от технически услуги” - планират се постъпления от 650 000 лв.

   §27 11 „Общински такси от административни услуги” -  планират се постъпления от 375 000 лв.

   § 27 15 „Общински такси за откупуване на гробни места” -  планират се постъпления от 70 700 лв.

   § 27 17 „Общински такси за притежаване на куче” -  планират се постъпления от

3 500 лв.

       § 27 29 „Други общински такси” -  планират се постъпления от 22 963 лв. По параграфа постъпват суми от такси за закупени стикери за таксита, разрешителни за таксиметров превоз и други. В този параграф не се планират сумите, които постъпват от отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за депонирани отпадъци от граждани и фирми, които в последствие излизат от бюджета на община Русе към РИОСВ.

         §28 02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения  и начети” планират се постъпления от 320 160 лв. Планиран е ръст предвид функционирането на общинска полиция. Средствата са от наложени глоби с фиш и издадени наказателни постановления по Закона за движението по пътищата на СЗ „ИООРС”;  по Закона за защита на потребителите;  глоби и неустойки по договори; приходи от наказателни постановления от отдел „Екология“ и други.

Средствата се планират след анализ на касова основа и елиминиране на част от постъпленията от неустойки по договори.

        §28 09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ – 850 000 лв. Постъпленията са от наказателни лихви за данъци и такса битови отпадъци.

       § 36 19 „Други неданъчни приходи” - очакват се постъпления от 1 434 849лв. Тук се отнасят приходите от продажба на билети от Исторически музей, Художествена галерия, Библиотека, Клуб на дейците на културата; тръжни книжа, вторични суровини, присъдени вземания, за юрисконсултски възнаграждения, усвоени гаранции и други приходи. Планирани се  приходи от  общински горски фонд в ОП „Паркстрой“ – 335 600 лв.

     § 37 00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – Планира се със знак минус (-) 2 092 062 лв. очакваният размер на ДДС от продажби, данъци по ЗКПО. Планираната сума  намалява размера на предполагаемите приходи и съответно рамката на бюджета.

Във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Русе през 2024 година се планират едва 2 590 000лв. В сравнение с 2023 г. очакваната сума е намалена с над 6 млн. лв. по §40 00  „Постъпления от продажба на нефинансови активи”  от продажба на  общинско имущество, в т.ч. :

- Приходи от продажба на сгради /дълготрайни материални активи/ – 420 000 лв., в т.ч. 270 000лв. се предвиждат от продажба на жилища. Съгласно чл. 37а от Наредба 6 не по-малко от 80% от приходите от продажба на общински жилища следва да се разходват за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти. Тази разпоредба е пречка за ползване на този вид приход за погасяване на заеми и за изграждане, за основен и текущ ремонт на други обекти, извън жилищните, каквато възможност се предоставя от ЗПФ /Закон за публичните финанси/.

- Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи  – 750 000 лв.( отстъпено право на строеж )

- Приходи от продажба на земя –1 420 000 лв.

Съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси  „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл.130 ж, ал.1.”

         §41 00 „Приходи от концесии” - планират се в размер на 70 130 лв. – от концесия на подлези 1 500лв.; от концесия на спортен комплекс „Дунав“– 4 030лв. и от концесия на пристанище с регионално значение „Порт Пристис”  - 64 600лв.

Помощи и дарения 26 200 лв. –дарение за Мартенски Музикални Дни /ММД/  25 000лв. и др.

Поради трудната икономическа ситуация е необходимо да се осигури финансова стабилност, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи.

 

ТРАНСФЕРИ

Получени трансфери -  от Министерство на културата – 65 000 лв. за Мартенски музикални дни. 

Предоставени трансфери:

Планирани са трансфери към ОД на МВР гр. Русе за сформираната Общинска полиция – 10 души 569 000 лв.; към сметка за средства от Европейски съюз за съфинансирания по проекти  (-) 18 940 640 лв.; към Държавните културни институти - Държавна опера Русе – 100 000 лв,, Драматичен театър-100 000 лв. и Куклен театър-57 000 лв. за подпомагане на дейността им.

Община Русе поема всички разходи по отопление и ел. енергия на Драматичен театър и Държавна опера в Доходно здание.

                      ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

Планират се временни безлихвени заеми във връзка с изпълнението на проекти, които се отразяват в приходната част на бюджета със знак минус по §7600 в размер на

(-)2 743 431 лв. заeмообразни средства от бюджетна сметка към сметка за средства от Европейски съюз. /Приложение 16А/.

Предвижда се до края на годината да бъдат възстановени заемообразно взетите суми в размер на 33 006 102 лв. след верифициране на разходите от УО.

                          ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Планирани са погашения по мостови кредит от фонд „ФЛАГ“ ЕАД  в размер на 6 215 170 лв. Средствата бяха използвани за приключване на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“. След верифициране на окончателното плащане от УО по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ се предвижда погасяване на получения през 2023 г. мостови кредит.

През 2024 г. продължава погасяването на дългосрочен дълг от 2017г., използван за ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа в годишен размер на  1 481 472 лв. Към средата на 2024 г. се очаква да завърши ремонта на новите улични участъка, финансирани с инвестиционния кредит от 2023 г., което ще е предпоставка за започване на погасяването на главницата. В края на месец Октомври се очаква да завърши изграждането на Многофункционален плувен комплекс в Младежки парк.

Със знак „минус“ се отразява финансирането за увеличение на капитала на общински дружества след решения на Общински съвет.

Със знак „минус” са осигурени отчисленията по чл. 60 в размер на 288 000  лв. Планираната сума по чл.64 от ЗУО  (-)6 080 000 лв., изчислена при количество на депониран отпадък от 64 000 тона с цена за тон  95лв./т. не се предвижда  да се внася по сметка на РИОСВ.

                   РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

Бюджетът на Община Русе за 2024 г. е балансиран. Реализираният преходен остатък и очакваните приходи са разпределени за текущи разходи, в т.ч. възнаграждения,  издръжка и Инвестиционна програма /капиталови разходи/.      

Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са разпределени предвид единни разходни стандарти за 2024 г.  

За дейностите с общинско финансиране са предвидени средства за нормативното увеличение на  минимална работна заплата от 780 лв. на 933 лв., за прослужено време, за осигурителни плащания от работодател и слаб ръст на заплатите извън длъжностите, които са на минимална заплата.

                     ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Разходите по текущия бюджет за  2024 г. са в размер на 229 342 851 лв. и са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:                                                                                                      

                                                                                                                                        

/ лева /

ФУНКЦИИ

ВСИЧКО

к.2+к3

Относителен дял

Държавно финансиране

Общинско финансиране

а

1

функции/тек.бюджет

2

3

  ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

16 663 814

7,27

8 896 070

7 767 744

  ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

5 301 713

2,31

655 280

4 646 433

  ОБРАЗОВАНИЕ

95 476 973

41,63

94 066 489

1 410 484

  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

11 039 710

4,81

10 860 654

179 056

   СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

36 480 185

15,91

34 352 286

2 127 899

   ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО И БКС

41 820 141

18,23

0

41 820 141

ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И                                  РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

10 981 707

4,79

5 136 505

5 845 202

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

9 306 663

4,06

1 066 687

8 239 976

РАЗХОДИ НЕКЛАС.ДР.Ф-ЦИИ

2 271 945

0,99

0

2 271 945

Всичко текущ бюджет 2024 г.

229 342 851

100

155 033 971

74 308 880

      

Стойностните показатели на държавните разходни стандарти за общината за 2024 г. в сравнение  със стандартите за 2023 г., са завишени, както следва: Общинска администрация – 2,92%; Отбрана и сигурност – 13,54%; Образование – 11,17%; Здравеопазване – 7,72%; Социални услуги – 31,86%; Култура – 10,86%.

 

Функция “Общи държавни служби”  16 663 814 лв.                           

В т.ч.   държавно финансиране                  8 896 070 лв.

            общинско финансиране                  7 767 744 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва /Приложение №№ 2; 3 и 4./

Дейност 122 «Общинска администрация» - Държавна дейност

И през 2024 година се прилагат единни държавни стандарти за осигуряване на възнагражденията в дейност „Общинска администрация”. Планират се общо 8 872 005 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, както и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 253,5бр., в т.ч. и по кметствата.

Дейност 122 «Общинска администрация» - Държавна дейност, дофинансирана с общински приходи – планират се 1 883 263 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, както и осигурителни вноски от работодател за 63 щатни бройки и 20 нещатни, в т.ч. и по кметствата.

Дейност 122 «Общинска администрация» -издръжка (местна дейност, финансирана със собствени приходи).

В местните дейности са планирани средства  за издръжка на администрацията в гр. Русе и в кметствата. /Приложение №4./  В дейността са планирани средства за материали; външни услуги, в т.ч. разходи за безопасни условия на труд; разходи за вода, горива, енергия; текущи ремонти; данъци, мита, такси, винетки; командировки в страната и чужбина; застраховки; съдебни обезщетения, съдебни такси; представителни разходи на общината  – 80 000 лв., в т.ч.  на кметствата 8 200 лв.; стипендии за 3-ма студенти– 25 191 лв.; помощи по Наредба № 21 на ОбС за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе – 35 800 лв.,   подпомагане за почивка на дете в приемно семейство  – 10 200 лв., и еднократна помощ за новородени деца. През 2024г. се предвижда създаването на фонд „Проекти добро управление“.-12 000 лв.

Разходите за представителни цели на община Русе се определят от общински съвет и се лимитират до 3% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 122 „Общинска администрация“.

В тази дейност са предвидени и разходи, за плакет „Русе“, награда „Русе“, награда „Русе – 21 век“, за звание „Почитен гражданин на гр. Русе“.

Дейност 123 „Общински съвети” – 1 070 831 лв. (местна дейност, финансирана със собствени приходи). Планирани са средства в размер на 961 194 лв. за възнаграждения на председателя на общински съвет и на общинските съветници; осигурителните плащания от работодател. Осигурена е издръжката на Общинския съвет в размер на 55 000 лв., в т.ч. представителни разходи, и членски внос към Национална асоциация на председателите на общинските съвети в Република България“. Осигурени са и средства за възнаграждение, осигурителни вноски и издръжка на обществен посредник и сътрудник в размер на 54 637 лв./Приложение №7/

 

Функция “Отбрана и сигурност”         5 301 713 лв.

В т.ч.  държавно финансиране                    655 280 лв.

           общинско финансиране                  4 646 433 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва /Приложение №№ 3; 3А и 4/

Дейност 239 «Други дейности по вътрешната сигурност» - държавна дейност. Средствата са в размер на 311 043 лв., в т.ч. от преходен остатък от 2023 г. – 90 336 лв. - за материално стимулиране на  22 бр. обществени възпитатели; възнаграждения на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  (МКБППМН) и издръжка;  заплати и осигурителни вноски от работодател, и средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд; средства за секретарите на местните комисии за борба с трафика на хора; издръжка на детските педагогически стаи и на районни полицейски  инспектори. 

Дейност 239 «Други дейности по вътрешната сигурност» - дофинансиране. Планират се в размер на 299 800 лв. Средства за фонд «Бедствия и аварии» 100 000 лв.; за Местната комисия за борба с трафика на хора-5 000 лв.; за поддържане на системи за контрол на водните нива, разходи за гориво, ремонт на техника и други разходи за действия по сигнали за влечуги и опасни насекоми, за ремонт на основен изпускател на яз. Тетово, за индивидуални средства за защита.

Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”- държавна дейност. Планират се в размер на 274 931 лв., в т.ч. от преходен остатък от 2023 година – 59 700 лв.  Планирани са средства за възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение  и при  бедствия и аварии, както и  възнаграждения, осигурителни вноски от работодател, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд на техниците на пунктовете за управление. Планирани са средства за текущи разходи за Военно отчетно бюро. При недостиг за покриване на всички разходи, дейността се дофинансира.

Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”- дофинансиране с общински приходи. Планират се в размер на 4 156 633лв., в т.ч. за дейността на СЗ „ ИООРС” 4 130 633 лв., в т.ч. разходи за видеонаблюдение и общинска полиция.

Дейност 283 «Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии» - държавно финансиране – 37 545 лв., в т.ч. 2 187 лева  от преходен остатък от 2023 г. за дейности. Планирани са средства за текущи разходи за Военно отчетно бюро.

 От собствени средства са осигурени 190 000 лв. за продълбочаване и почистване на открит отводнителен канал в с. Червена вода с дължина 3478м. и за демонтаж на хидравлично соръжение-шлюз и възстановяване на отводнителен канал- с. Басарбово.

Дейност 285 «Доброволни формирования» - държавно финансиране 69 306 лв. в т.ч. от преходен остатък от 2023 година  39 204 лв. - за застраховки и участие в обучение и изпълнение на задачи при бедствия на 48 бр. доброволци.

 

Функция “Образование”                      95 476 973 лв.

В т.ч. държавно финансиране                 94 066 489 лв.

            общинско финансиране                1 410 484 лв.

           Към стандарта в държавното финансиране са добавени планираните за 2024 г. собствени приходи на училищата и обслужващите звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.

По дейности средствата се разпределят, както следва /Приложение №1 А; 3; 3А и 4/:

Предоставените от държавата средства за Дейност 311 „Детски градини” и 312 „Специални групи в детски градини за деца със специални образователни потребности /СОП/” по държавен стандарт са разпределени за 3 093 деца в детски градини; 18 деца в специална група за  деца в детска градина; 63 деца от  подготвителните полудневни групи  за задължително предучилищно образование в детските градини и 90 деца в яслена група.

За дейностите  321 ”Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа”, 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” и 332 „Общежития”- възнаграждения, осигурителни вноски за персонал и издръжка на 10 927 ученици в общообразователните училища, 93 ученици в средношколско общежитие, 71 ученика в ЦСОП / „П. Берон”/ и 63 деца от  подготвителните полудневни групи  за задължително предучилищно образование в училищата .

С Единния държавен стандарт са осигурени средства за професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение за:

-Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина–62 бр. ученици  за  289 726лв.;

-Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство 121 бр. ученици – 497 310 лв.

-Изкуства и хуманитарни науки – 219 бр. ученици – 1 205 814 лв.

Осигурени са  целево 367 266 лв. за стипендии, 555 723 лв. за индивидуална  форма на обучение на 63 ученика, 59 696 лв. за самостоятелна форма на обучение на 56 ученика;  7 104 764 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 4 516 ученици;  1 589 967 лв. за добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 399 000 лв. допълващ стандарт за материална база; средства за дейностите за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществявани от центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена – 1 586 780 лв.;  и средства по норматив за ресурсно подпомагане на 219 ученика за 1 408 608 лв.; норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане за 468 деца/ученика за 405 288 лв.; допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите – 39 353 лв.; средства за центрове за подкрепа за личностно развитие по кариерно ориентиране на деца и ученици – 113 770 лв. и други.

Преходният остатък от 2023 година във функция „Образование“ – държавна дейност възлиза на 5 780 799 лв.

През 2024 г. продължава изпълнението по Национална програма за пристрояване и надстрояване на детски градини, ясли и училища“ -  Модул 1 за обект „Изграждане на нова детска градина в централна градска част – ДГ „Радост“ Русе“, за който е осигурено собствено финансиране в размер на 164 826 лв. и Модул 2 за обект „Изграждане на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ Русе. Осигурени са от собствени средства 800 000 лв. за оборудване и обзавеждане в новопостроената детска градина. През 2023 г. общината дофинансира със собствени средства в размер на 299 602 лв. и проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен, както и основен ремонт на  ОУ „Ангел Кънчев“ с 184 803 лв.,  Абонатна станция за присъединяване към топлопреносната мрежа на сграда ул. Рига №1-ЦСОП, ремонт на покрив /северно крило/, обследване за енергийна ефективност, издръжка - ПГСС Ангел Кънчев 47226 лв. и за издръжка във връзка обследване за енергийна ефективност-Общежитие за средношколци 83 717 лв.

През 2024 г. се осигуряват общински средства за ремонт на фасади-салон в ОУ Св.Св. Кирил и Методий с.Семерджиево-20 000 лв., за асансьор в ОУ Васил Априлов“-100 000 лв., дофинансиране на Oсновен ремонт на физкултурен салон (Спортна зала ) на ОУ Олимпи Панов– 100 000 лв.,  за реконструкция на площадкова канализация в ОУ Христо Смирненски, кв. Долапите – 46 740 лв. извън държавните стандарти.

Общинското финансиране задоволява следните потребности:

 • осигурени средства по Общинска образователна програма за детски градини в размер

на 120 000 лв. за ремонти, в т.ч. подобряване на дворни пространства при доказана необходимост и след изразходване на преходен остатък от 2023 г.;

 • Общинска образователна програма 2022-2025, подпрограма "Модернизация на учебния

процес" -30 000 лв.;

 • дофинансиране на непълни и слети паралелки   – 145 000 лв./ръст 107%/;
 • дофинасиране дейността на ПГДВА „Йосиф Вондрак“,в т.ч. преходен остатък

/26 892 лв./- 86 892 лв.

 • дофинасиране дейността на ПГСС „Ангел Кънчев“- 60 000 лв.

- подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта – 30 000 лв. /ръст 20%/;

- наем за ЦДГ „Радост” – 21 600 лв.;

- средствата за СИП по „Религия” и „Русезнание” – 30 000 лв. /ръст 20%/;

- общински план за младежта – 25 000 лв.

- дофинансиране ЦУНТ и УСШ – 15 000 лв.

- културен чек за абитуриенти-10 000 лв.

 

Функция “Здравеопазване”                     11 039 710 лв.

В т.ч. държавно финансиране                     10 860 654 лв.

          общинско финансиране                          179 056 лв.

        Държавният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 4 041 деца в детски градини, 63 деца в полудневна подготвителна група в детска градина и в училище, и 15 175 ученика;  за отглеждане и хранене на 1 210 деца /730 деца в детска ясла; 90 деца в яслена група към детска градина и 360 деца в детска кухня/. Преходният остатък държавни дейности от 2023 г. е в размер на 800 435 лв., в т.ч. 533 208 лв. за капиталови разходи.

В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ се планират средства за трудови разходи и издръжка на 4 бр. здравни медиатори – 71 612 лв. и за  6 лица от Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивни информационни центрове -143 682 лв., както и допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците в размер на 28 500 лв., в т.ч. от преходен остатък от 2023 г. 78 537 лв. текущ бюджет и 13 800 лв. за капиталови разходи.

Във функцията с държавно финансиране се отчитат средствата за пътните разходи на правоимащи болни и средства за експертите от ТЕЛК, на база Справка за фактически изразходвани средства. Тези средства не се планират в общинския бюджет.

          От 2022 г. е осигурен норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ компенсиране отпадането на таксата по ЗМДТ, за 2024 г. размерът му е  – 821 250 лв.

           За 2024 година  от общински средства е осигурена издръжката на:

- медицинско обслужване на спортуващи учащи -  82 800 лв. /ръст 18%/

-скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на ученици-14 400лв.;

- издръжка на медицински кабинет в ДЗС  8856 лв.,

- общинска програма „Асистирана репродукция” – 60 000 лв.

- общинска програма „Да опазим очите на децата“ – 13 000лв. /ръст 55%/.

        

Функция “Социално осигуряване,

подпомагане и грижи”                            36 480 185 лв.

В т.ч.   държавно финансиране                34 352 286 лв.

            общинско финансиране                  2 127 899 лв.

            Предоставените  държавни  средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 234 места в ДСХ „Възраждане”, 82 места в  ДПЛФУ „Милосърдие” и 120 места в ДПЛД „Приста”.  

Осигурени са средства за социални услуги предоставяни в общността – Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания – 120 места; Център за обществена подкрепа – 125 места; Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания – 30 места; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 22 места; Защитено жилище за лица с психични разстройства – 16 места; Център за работа с деца на улицата – 30 места; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания– 64 места; Кризисен център с 8 места; Център за социална рехабилитация и интеграция с 140 места; Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с психични разстройства или деменция с 87 места; Дневен център за деца с увреждания седмична грижа – 40 места;  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 8 места; Звено „Майка и бебе” за 4 места; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 10 места; Център за временно настаняване – 60 места; Кризисен център – 24 места и  Център за социална рехабилитация и интеграция – 140 места.

   Предвидени са средства за месечна помощ на ученик в: кризисен център 24 ученика в размер на  25 920 лв.; в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания - 10 броя ученици за 10 800 лв. и за 64 деца и младежи в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания за 69 120 лв.

Във функцията се отчитат и средствата за присъдена издръжка, като същите се предоставят въз основа на отчетени разходи, на базата на попълнена Справка за фактически изплатените средства за тази цел.

    Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на Домашен социален патронаж с 40 бр. щатен персонал  – 1 483 332 лв.; издръжка на дейността по програмите за временна заетост – 7 950 лв.

Общинското финансиране през 2024 г. отчита ръст от 18% или в абсолютна сума над 320 хил. лв. През 2024 г. е осигурен ръст от 24% на издръжката на организациите, финансирани чрез дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“. За пенсионерските клубове са осигурени – 50 000 лв., а за останалите сдружения, както следва: Сдружение „Дружество на хора с увреждания „Кураж“ 3 400лв.; Сдружение „Дружество на лица с тежки физ. увреждания „Смелост“-3 400лв.; Съюз на инвалидите в България – 3 400лв.; Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм -3 400лв.; Съюз на слепите в България – 3 400лв.; Съюз на глухите в България – 3 400лв.; Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите – 3 400лв.; Нац. асоциация на сляпо-глухите в България – 3 400лв.; Сдружение „Заедно си помагаме“ – 1 400лв.; Сдружение „Смело сърце“-1 400лв.

Осигурени са средства за ОП „Обществена трапезария и социални жилища” –

Приложение №14 - с численост на персонала – 18 щ.бр. – 516 227лв.

               Функция “Жилищно строителство,  БКС и опазване на околната среда”                      41 820 141 лв.

            Предвидените средства в тази функция са с ръст 6% или в абсолютна сума над 2 млн. лв. и се осигуряват изцяло от общински приходи като покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера,  благоустрояването и опазването  на околната среда.

В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани 2 606 200лв. - за улично осветление и подмяна на осветителни тела в град Русе и квартали 2 000 000 лв., за кметствата  556 200 лв., 50 000 лв. за боядисване на стълбове.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”  е планиран бюджета на ОП „Комунални дейности”- разходи за заплати и дейност общо 

5 845 099 лв. /Приложение № 22/, като сумата за издръжка, в т.ч. материали е увеличена с над 1 млн. лв;  за ремонт на улици в малките населени места  1 230 200 лв./ръст 12%/;

/ Приложение № 6Б /.

   Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” акумулира голяма част от средствата във функцията – 8 870 065 лв., в т.ч. за текущи ремонти на междублокови пространства, в т.ч. достъпна среда – 5 000 000лв.; текущи ремонти на общинска собственост, в т.ч. достъпна среда и ремонти на общински жилища – 1 456 492лв.; събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци, както и събаряне на незаконни строежи по чл.225а от ЗУТ и премахване на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ –– 120 000 лв.; геоложки и геодезически дейности – 50 000 лв.; техническо наблюдение на  язовири Николово, язовир Тетово и Образцов чифлик – 4 400 лв.; поддържане системи за пожароизвестяване – 7 000 лв.;  средства за социална и техническа инфраструктура в кметствата 361 673лв.;  обследвания за енергийна ефективност, паспортизация и други предпроектни дейности – 515 000 лв.; средства за експертизи и изследване на деформации – 25 000 лв.; за финансиране на дейностите по чл.49, ал.5 от Закона за Управление на етажната собственост – 40 000 лв.; за проектиране 400 000 лв., в т.ч. за нов програмен период;  съгласувателни процедури и оценка на земеделските земи по §4 от ПЗР на ЗДПЗЗ; за възлагане и изработване на ПУП и др.  

В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“-921 929 лв. Планирани са средства за осигуряване на санитарната програма на общината за третиране против комари, кърлежи и др.- 260 000 лв.; разходи за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация  от Община Русе - 10 000 лв.; за екологични мероприятия  - 651 929лв. в т.ч. за разходи за станция за подобряване качеството на атмосферния въздух.; предварително проучване и анализ на възможностите  за създаване на зони с ниски емисии; план за действия към актуализирана стратегическа карта за шум; за  проектиране и изграждане на сондажни кладенци, рециклиране на строителни отпадъци, разходи за мобилни центрове, организиране на информационни и разяснителни кампании  и др.

    За дейност „Озеленяване”  през 2024 г. са предвидени с 400 000 лв. повече средства, в т.ч. и кметства. Тук се отчитат разходите за поддържане на зелени площи, включително резитба на дървета -1 000 000 лв.; за поддържане на детски съоръжения 170 000 лв.; фонд „Гражданска инициатива” – 15 000 лв.; поддържане на фонтани – 48 000 лв.; за материали,  вода, горива и енергия на фонтани, за доставка на пейки и паркова мебел; растителна защита, дейността на ОП „Паркстрой“ – 1 012 629 лв.

   В дейност „Чистота” са планирани разходи общо 18 432 867 лв., в т.ч. от такса битови отпадъци /ТБО/ 14 688 000 лв. и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците  /Приложение № 4 и Приложение № 32/. Изразходването на средствата от ТБО се извършва целево, съгласно разпределението на разходите по план-сметката  с общ размер 25 103 497 лв.

    Голяма тежест за всички общини са отчисленията по чл.64 от ЗУО, които следва да се внасят ежегодно по сметка на РИОСВ. Единичната цена на тон отпадък на отчисленията по чл.64 от ЗУО  за 2024 г. е 95,00 лв. Приходо- източникът /такса битови отпадъци/ е крайно недостатъчен за покриване на разходите в дейността и до утвърждаването на Механизъм за разпределение на разходите от МФ, Община Русе използва и други източници за финансиране на разходите, заложени в План-сметката по чл.66 от ЗМДТ.  

        В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“/ръст 17%/ –

1 281 802 лв. за издръжка, в т.ч. за залесяване 10 хил. лв - ОП „Паркстрой“,– Приложение №25Б.

          Функция “Почивно дело, култура,   религиозна дейност”                                    10 981 707 лв.

   В т.ч.  държавно финансиране                        5 136 505 лв. 

           общинско финансиране                        5 845 202 лв.

   Държавните средства са осигурени по единни държавни стандарти. Допълващият стандарт за закрити площи за общинските културни институти запазва размера си.

   През 2024 година с държавно финансиране се осигуряват възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 186 субсидирани  бройки в делегираните държавни дейности /библиотека – 59 бр., музей – 44 бр., художествена галерия  - 10 бр. и читалища  - 73 бр./

   През 2024 г. е налице ръст с над 675 хил. лв. на средствата за спорт и култура. С общински приходи в тази функция  се покриват разходите за почивното дело –

   151 846 лв.; програма „Спорт”- 700 000 лв. /ръст с 90 000 лв./; организация на ученически игри – 60 000 лв., други дейности по спорта 300 000 лв./ръст 50%/;  спорт и спортни бази в кметствата – 65 748 лв.; за оркестри и ансамбли 432 520 лв.; за поддръжка на гробищните паркове в малките населени места, в т.ч. с. Долно Абланово – 33 780 лв.; за възнаграждения, социални осигуровки и издръжка на ОП „Обреден дом” –1 519 956лв. / Приложение №26/. Субсидията за читалищна дейност се запазва на 40 000 лв., като се увеличават средствата за ремонти на читалищни сгради 131 700лв. /Приложение №15 А./ Разходите  за осигуряване на  други дейности по културата достигат размер 971 215 лв., в т.ч. за КДК /Клуб на дейците на културата/ – 90 175 лв.; Програма „Култура“ – 130 000лв.; Фондация „Русе-град на свободния дух” - 120 000 лв.; Мартенски Музикални Дни – 302 000 лв.; мероприятия по културния календар, осигурени са средства за културни мероприятия във всички кметства.

Функция “Икономически дейности

 и услуги”                                                              9 306 663 лв.

В т.ч.  държавно финансиране                             1 066 687 лв. 

           общинско финансиране                             8 239 976 лв.

   Разходите в тази функция се финансират  от общински приходи и от Държавния бюджет -целева субсидия за снегопочистване в размер на  281 200 лв.

Планирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване от собствени приходи – 700 000 лв.; изработване на холограмни стикери за такситата; за ремонт и  поддържане на оборудване и ел. информационни табла по спирките, в т.ч. материали и резервни части; за Генерален план за организация на движението; проект за „Синя зона“, възлагане и разработване на подробни планове за организация на движението; мерки за безопасност на движението по пътищата, разработване на План за устойчива градска мобилност за период 2027-2037г.; за обновяване на информацията по спирките, съгласно нова транспортна схема и др. През 2024 г. чрез държавни средства е обезпечено безплатното пътуване на ученици до 14 години., което се очаква да влезе в сила от месец Февруари. Осигурени са 882 000 лв. от собствени средства за  процентно намаление на картите на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания  и ученици над 14 години.

   В тази функция са заложени средства за ремонт на външни асансьори-100 000 лв.,   за Програмата за развитие на туризма –139 553 лв., в т.ч. 24 553 лв. от преходен остатък от 2023 г. и 80 000 лв. за закупуване на павилиони. Във функцията са разчетени местните дейности: Приют за безстопанствени животни – 721 586 лв. към ОП Комунални дейности, Младежки дом – 441 810 лв.; Общински детски център за култура и изкуство – 861 754 лв. и общинските предприятия  -ОП „Управление на общински имоти”- 591 633 лв.,  ОП „Русе арт”- 1 048 735 лв., ОП „Спортни имоти” – 1 577 854 лв., както и средства за процеса по приватизация 84 298 лв.

Започналата промяна в структури и начин на работа на общинските предприятия през 2021 г. и 2022 г.  дава отражение върху способността на същите. През 2024 г. отново се залага на придобиването на машини и техника, с която ще се повиши ефективността и качеството на работа.

Пълната разшифровка на видовете разходи по бюджетите на общинските предприятия  се съдържа в приложените План-сметки – Приложения №,№13; 14; 19; 20; 21; 22; 22А; 22Б;23;23А;23Б;23В; 24; 25;25А;25Б и 26.

       Функция  „Разходи некласифицирани  в други функции”                                                      2 271 945 лв.

   Планираните бюджетни средства са за плащане на лихви по погасяване на дългосрочни ангажименти и краткосрочен кредит от фонд ФЛАГ – 1 234 841лв. За непредвидени и неотложни разходи е осигурен резерв в размер на 1 000 000 лв., което е по-малко от 1 процент от общите разходи. Съгласно чл.95 от ЗПФ, резервът за непредвидени и/или неотложни разходи може да бъде до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА (КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ)

Инвестиционната програма на Община Русе за 2024 г. се състои от 384 броя обекти и е на обща стойност 46 587 967 лв., в т.ч. финансиране от Европейски средства – 1 392 374 лв.; целева субсидия от ЦБ за 2023 г.- 3 457 400 лв.; преходен остатък от 2023 година от целева субсидия и трансфери от държавния бюджет – 15 611 794 лв.; собствени средства и други източници на финансиране, дарения, заеми и др. – 26 126 399 лв.  /Приложение №5 и 1Б/

       УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ОТ ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

  Община Русе продължава активно да участва в изпълнението на проекти с европейско финансиране, което възлиза на близо 19 милиона лева.

В зависимост от етапа на своето изпълнение и източниците на финансирането им проектите могат да се разделят в следните групи: проекти в процес на реализация и предстоящи проекти /Приложение №16 /.

            АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

Актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026г. на Община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

 Допусканията при разработването на бюджетната прогноза са следствие общият средногодишен индекс на потребителските цени за предходните 12 месеца 104,7%, т.е. 4,7%  инфлация и указанията на Министъра на финансите за периода 2024г. – 2026г. относно размера на МРЗ, както следва:

 • 2024г. – 933 лв, т.е. с 20% повече от 2023 г.;
 • 2025г. – 1033 лв., т.е. с 11% повече от 2024 г.;
 • 2026г. – 1140 лв., т.е. с 22% повече от 2024 г. и 10% повече от 2025 г.

 Спазени са изискванията при планирането на средносрочната цел за придържане към балансирано бюджетно салдо.

   Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им, като са разграничени приходите с еднократен характер /Приложение №11/.

Постъпленията от имуществени и други местни данъци  за 2024 година нарастват  спрямо отчетните данни на 2023 година с 20%; през 2025 г. с 0,7% спрямо 2024 г., а през 2026 г. с 1,4 % спрямо 2024 г.

В прогнозата за периода 2024-2026 година патентният данък е намален с 13 хиляди лева за   2024г. и запазва размера си за 2025г. и 2026г., предвид тенденцията на намаляване на дейностите, облагани с този вид данък. Въпреки наложената държавна политика за включване на някои нови дейности за облагане с патентен данък, тенденциите за общината са негативни. Тук е планиран и данък върху таксиметровите превози на гражданите в размер на 262 000 лв. за 2024-2026г. Сумата на данъка за таксиметров превоз е много динамична и подлежи на връщане при прекратяване дейността на превозвача.

   Бюджетната прогноза за такса битови отпадъци е с ръст 23% спрямо 2023 г. и е заложена през 2025 г. с минимален ръст от 0,7.%  спрямо 2024 г. и с 1,4% за 2026 г. спрямо 2024 г. Предстои въвеждане на нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци през 2025 г. Размерът на таксата е в пряка зависимост от план-сметката за необходимите разходи през годината.

    Приходи от дивиденти за прогнозния период 2024-2026 г. от „Общински пазари“ ЕООД не се предвиждат, предвид поемането на дългосрочен дълг от Регионален фонд за градско развитие АД. Съгласно Разпореждане №2 от 18.02.2016 г. на Министерски съвет ВиК ООД не разпределя дивидент и печалбата следва да бъде отнесена в допълнителен резерв на дружеството.

Приходи от ползване на детски градини не са заложени за периода 2024-2026 г. Считано от 01.04.2022 г.  са предвидени средства в държавния бюджет за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за детски градини.

Приходи от такси в детските ясли аналогично на приходите от такси от детските градини не са заложени за прогнозния период. От 01.04.2022 г. е предвиден норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране на отпадането на таксата по ЗМДТ.

 Предвижда се увеличение на приходите от общински пазари и тържища за периода  2024-2026 г. Търсят се и варианти за оптимизация на ползваните площи. По този параграф постъпват приходите от разполагане на маси за търговия на открито, съоръжения с кампаниен характер /търла и др./, такси от общински пазари. Постъпленията от такси за осъществяване на дейност на открито са свързани със сезонното ползване на обектите и   зависят от климатичните условия.

Приходите от технически услуги за периода 2024-2026 г. са прогнозирани с ръст 8% спрямо 2023 г.

Неданъчните приходи за 2024 г. и в следващите наблюдавани периоди намаляват като цяло в сравнение с 2023 г. като най-голямо негативно влияние оказват постъпленията от продажби на нефинансови активи.

В приходната част на средносрочната прогноза за 2024-2026 г. със знак минус се прогнозират предоставените трансфери на културните институти, които за трите години запазват нивото на 2023 г. – 257 000 лв.; предоставен трансфер на ОДМВР – Русе, съгласно сключен договор за създаване на звено „Общинска полиция“ като сумата е завишена през 2024 г. за достигането на 10 лица – 569 000 лв. и остава такава за 2025 г.-2026 г.; за съфинансирания по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС – само за 2024 г.; погашенията по дългосрочни дългове, които за прогнозните години включват погасителни вноски по: кредит за ремонт на улици и тротоари от 2017 г.,  финансов инструмент за Изграждане на многофункционален плувен комплекс в Младежки парк град Русе и по Инвестиционния заем за основен ремонт на улична мрежа. През прогнозната 2024 г. е предвидено погасяване на краткосрочните кредити от фонд ФЛАГ. За периода 2024 – 2026 г. са заложени погашения и по дългосрочния кредит с гарантиран резултат ЕСКО за внедряване на система за външно изкуствено осветление.

Със знак „минус” за 2024 г. следва да бъдат осигурени отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО при 95лв/т отпадък, при 82лв./т през 2021 г. Предвид значителният ресурс, който следва да бъде осигурен през последните пет години са предприети действия за трайно намаляване на количеството на депонираните отпадъци. Търсят се варианти за увеличаване на приходоизточника за този вид разход или за възстановяване на внесените отчисления в РИОСВ. През 2024 г. както и през предходните години бяха взети законови мерки осигуряващи по-голяма гъвкавост и оперативност при ползване на отчисленията и обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 година, се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. размери.

           Разходната част на бюджетната прогноза за 2024-2026 година е разработена по функции и групи

Предвидени са средства за нормативното увеличение на  минимална работна заплата от 780лв. на 933лв.  и  среден ръст от 11%  на брутна заплата през 2025 г. и 2026 г.

Средствата във функция „Общи държавни служби“ са прогнозирани за издръжка на общинска администрация и кметствата,  за заплати и издръжка на Общински съвет гр. Русе, както и помощи по Решение на Общински съвет, в т.ч. 27% увеличение на еднократните помощи по Наредба 21, стипендии за студенти, средства за платени данъци, такси и административни санкции, трансфери за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и други. Функцията през 2024 година бележи ръст с 18% спрямо 2023 г., а през 2025-2026 г. намалението се дължи на елиминирани еднократни разходи,  преходен остатък от предходна година и приключили обекти в инвестиционната програма.

   Във функция „Образование“ са прогнозирани средства за: Общинска образователна програма 2022-2025, подпрограма "Модернизация на учебния процес"; Общински план за младежта-финансиране на събития, обучения, конференции, награди отличници и др.;   подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта и средства за осигуряване на културен чек за абитуриенти.

Функция „Здравеопазване“  увеличени са разходите за медицинското обслужване на спортуващите ученици; ръст на средствата за скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците; средства за издръжка на медицински кабинети в кв. ДЗС, спортни комплекси „Дунав“, „Ялта“ и „Локомотив“; средства за общинска програма „Асистирана репродукция“. През 2023 г. стартира нова Общинска програма "Да опазим очите на децата" в детски градини. Групата през 2024 г. бележи 18%  ръст спрямо 2023 г. а за 2025-2026 година е прогнозирана  в намаление поради реализирани обекти от Инвестиционната програма на общината през 2024 г.

   Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на Домашен социален патронаж с 40 бр. щатен персонал; издръжка на дейността по програмите за временна заетост, както и подпомагане на пенсионерските клубове, клубове на инвалида и други клубове, средства за обезщетения по чл.224 от КТ по Механизъм за личната помощ – Споразумение с НОИ и АСП. Осигурени са средства за ОП „Обществена трапезария и социални жилища” -  с численост на персонала – 18 щ. бр. Прогнозирано е увеличение на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв. и среден ръст от 11%  на брутна заплата за 2025 г. и 2026г.

   Групата през 2024 г. бележи ръст с 13% спрямо 2023 г., за 2023-2024 година ръста е незначителен поради елиминирането на приключили обекти от Инвестиционната програма на общината през 2024 г.

   Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е прогнозирана в две групи: „Жилищно строителство, БКС“ и „Опазване на околната среда“.

   В първа група са прогнозирани средства по дейностите: „Осветление на улици и площади”- на град Русе и кметствата; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” и „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие”.

    В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са прогнозирани средства за възнаграждения и издръжка на ОП „Комунални дейности“, като трудовите разходи бележат ръст с процент за прослужено време, увеличена минимална заплата от 780 лв. на 933 лв. и среден ръст от 10%  на основна работна заплата. В абсолютна стойност предвидените средствата намаляват, поради прехвърляне на 40 щ. бр. към СЗ ИООРС. За 2025г. и 2026г.  е предвидено увеличение на средствата за възнаграждения с по 11% на година. В дейността за 2024 г. средствата за ремонт на улици и друга техническа инфраструктура на кметствата са увеличени  и достигат стойността от 1 230 200лв.

   В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са прогнозирани средства за геоложки и геодезически изследвания, за текущи  и аварийни ремонти на общински сгради, в т.ч. достъпна среда за хора в неравностойно положение и междублокови пространства, за събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост, за проектирания; заснемане на имоти, оценки, скици, вписвания, обяви, категоризации и др.; за техническо наблюдение на язовирите в Николово, Тетово и Образцов чифлик, за енергиен мениджмънт на сгради общинска собственост, средства за средства за благоустрояване в кметствата и други. Елиминирани са разходите по приключили обекти в инвестиционната програма на Община Русе. За прогнозния период е осигурено увеличение на възнагражденията с 11% за всяка година. Разходите за издръжка са намалени с близо 5 млн.лв.

   В група „Опазване на околната среда“ са прогнозирани дейностите „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда; „Озеленяване”, „Чистота” и „Други дейности по опазване на околната среда“. За 2024 г. са прогнозирани средства за изготвяне на План за действие към актуализирана стратегическа карта за шум на агломерация Русе; мерки за подобряване качеството на въздуха; предварително проучване и анализ на възможностите  за създаване на зони с ниски емисии; за Санитарна програма /третиране срещу комари и кърлежи/ в гр. Русе, квартали и кметствата; за организиране на информационни и разяснителни кампании в областта на управление на отпадъците; за събиране на опасни отпадъци; за рециклиране на строителни отпадъци и други. В групата са прогнозирани средства и за поддържане на детски площадки, които бележат ръст от 20 000 лв. за 2024 г.; поддържане на зелените площи и резитба на дървета; за вода, ел. енергия и резервни части за фонтаните; за изграждане и поддръжка на сондажни кладенци; за растителна защита и други. В дейността по опазване на околната среда са планирани средства за увеличение на възнагражденията, както и средства за издръжка на ОП „Паркстрой”. Увеличение на възнагражденията е предвидено и за 2025-2026 г. Групата през 2024 г. бележи ръст с 15%, спрямо бюджета за 2023 г. Очаква се пълно разходване на средствата през 2024 г. в дейност „Чистота”, поради липсата на обективни данни за разходите на оператора на анаеробната инсталация.

година

тонове

чл. 60 от ЗУО, лв./тон

Стойност, лв.

чл.64 от ЗУО, лв./тон

Стойност, лв.

Общо, лв.

2023

66 000

4,50

297 000

95

6 270 000

6 567 000

2024

64 000

4,50

288 000

95

6 080 000

6 368 000

2025

60 000

4,50

270 000

95

5 700 000

5 970 000

2026

58 000

4,50

261 000

95

5 510 000

5 771 000

Средносрочна прогноза на разходите по чл. 60 и чл. 64 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 2024-2026 г.

    Размерът на отчислението по чл.60 от ЗУО предстои да бъде актуализиран, като ще се изчисли въз основа на инвестиционния проект за закриване и рекултивация на клетка 3 за неопасни отпадъци. Заложеният размер е с ориентировъчна стойност.

   В следващите години се очаква да бъде реализирано намаляването на обезврежданите отпадъци, респективно заплащането за свързаните с тази дейност разходи. Продължава положителната тенденция за увеличаване на дела на приетите битови отпадъци в инсталация за предварително третиране. Също така се очаква в началото на 2024 г. да бъде въведена в експлоатация инсталацията за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци.

   За да се поддържа чистотата на града и на населените места от територията на Община Русе на ниво, е необходимо да се търсят справедливи оценки за определяне на нова основа за ТБО при ефективни и целесъобразни разходи.  Цялата функция бележи ръст от 3% спрямо 2023 г.

   Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ средствата са прогнозирани в три групи: „Почивно дело“; „Физическа култура и спорт“ и „Култура“.

   В първата са осигурени средства за увеличение на възнагражденията с 10% за всяка от годините в прогнозния период, за осигурителните вноски и издръжка на  туристическите  бази на общината.

   Във втората група са прогнозирани средствата в дейност „Спорт за всички“, в т.ч.  програма „Спорт“, увеличена с 90 хил. лв. през 2024 г. и запазва достигнатия размер от 700 хил. лв. през 2025 г.– 2026 г. С 50% спрямо 2023 г. са увеличени средствата за организация и провеждане на ученически игри. 50% спрямо 2023 г. е и увеличението на средствата в Други дейности по спорта и физическата култура, където през 2024 г. са предвидени 35 хил. лв. за провеждане на автомобилно състезание „Писта –Русе“.

   В трета група „Култура“ през 2024 г. е разчетено увеличение на минимална заплата от  780 лв. на 933 лв. и ръст от 11%  на брутна заплата, за служителите които не са на минимална работна заплата. Предвидени са средства за осигурителни вноски и издръжка на ОП „Обреден дом“, мероприятията по културния календар на Община Русе. Осигурените средства за фондация „Русе – град на свободния дух“ за периода 2024-2026 г. запазват нивото  на планираните през 2024 г. – 120 000 лв. Групата през 2024 г. бележи ръст с 6% спрямо бюджета за 2023 г., а за 2025-2026 година е прогнозирана  в намаление поради елиминирането на преходния остатък, еднократни разходи и приключили обекти от Инвестиционната програма на общината.

   Във функция “Икономически дейности  и услуги”  са прогнозирани три групи.

   В първата група „Транспорт и съобщения“ са прогнозирани дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ и „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“. Средства за дейността по въздушния транспорт за периода 2024-2026 г. не се прогнозират, във връзка с Договор за учредено безвъзмездно право на ползване на летището в с. Щръклево. Прогнозирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване - от държавна субсидия и от собствени приходи, които спрямо 2023 г. са увеличени с 40%., поради недостиг на държавната субсидия; изработка на холограмни стикери за такситата, транспортната субсидия за осигуряване на процентно намаление на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания  и ученици. Прогнозирани са средства за ремонт и поддържане на информационни табла по спирките, проучване за автоматизиране на токоизравнителни станции, разработване на План за устойчива градска мобилност, разработване на подробни планове по организация на движението.

   Във втората група са отразени средствата по дейност „Други дейности по туризма“ -  на Програма „Туризъм“.

   В третата група е прогнозирано увеличение на минимална заплата от  780 лв. на 933 лв. и среден ръст от 11%  на брутна заплата за 2024 г. Съпоставяйки абсолютната стойност на средствата за възнаграждения увеличението е с 15%, спрямо 2023 г. Предвидени са и средства за  осигурителни вноски и издръжка на общинските предприятия: (ОП „Русе АРТ“; ОП „Спортни имоти“, ОП „Управление на общинските имоти“  и ОП „Комунални дейности“ – Приют за безстопанствени животни) и на Младежки дом, Общински детски център за култура и изкуство, както и за текущи разходи по приватизация. За 2025 – 2026 г. е предвидено увеличение на възнагражденията във всички второстепенни разпоредители от групата с 10%, за всяка от прогнозните години. Групата бележи ръст от 7%  спрямо бюджет 2023 г.

    Във функция „Разходи некласифицирани в други функции“  за периода 2024-2026 г. са планирани бюджетни средства за плащане на лихви по заеми от банки и фондове за управление на финансови инструменти, а през 2024 г. и за резерв за непредвидени и неотложни разходи и за  краткосрочен кредит от фонд ФЛАГ.

През 2025 – 2026 г. не е разчетен резерв за непредвидени и неотложни разходи, което носи риск за нормалното функциониране на общинските дейности.

   Анализът показва, че средствата за дофинансиране за 2024 г. - 2026 г. при елиминиран преходен остатък са недостатъчни за покриване на всички разходи, въпреки мерките, които се взеха за увеличаване имуществените данъци. Преструктурирането на някои звена на бюджетна издръжка  и създаването на инспекторат следва да даде отражение за увеличаване на приходите и намаляване на разходите, но анализът може да бъде направен през 2025 г.

Комплексът от икономически фактори и последици и най-вече неизвестността  около продължителността на войната в Украйна правят непредсказуем точния икономически ефект. Налице са тенденции за трайно увеличаване на съществени разходи като МРЗ, което води до трайно увеличаване на важни комунални разходи и цени на хранителните продукти и строителни материали.

Необходимо е да се осигури финансова стабилност, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи. Следва да бъдат обхванати всички потенциални източници на допълнителни приходи и да бъдат разкрити нови вътрешни резерви за нарастване на съществуващите в следващия средносрочен период 2025 – 2026 г.

              ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

 • Доставка на ново оборудване за пет групи в ДГ Радост;
 • 100 ученици от 1-ви до 4-ти клас, включени в дейности по лечебна гимнастика;
 • Осигурени профилактични прегледи за превенция и диагностика на очни заболявания на над 800 деца от детските градини ;
 • Осигурени профилактични прегледи на 4500 спортуващи деца и ученици;
 • Възможност за включване на 50 двойки с репродуктивни проблеми в програма  „Асистирана репродукция“;
 • 250 потребители на социална услуга „Обществена трапезария“, получаващи топъл обяд.
 • Обгрижени 436 лица в специализирани институции;
 • 528 възрастни лица, ползващи социални услуги;
 • Над 1000 ползватели по Механизъм за лична помощ, съгласно Закона за лична помощ;
 • Обгрижени 470 деца и техните семейства, ползващи социални услуги в общността, в домашна среда и от резидентен тип в Център за настаняване семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център, Център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“;
 • 88 потребители на социална услуга „Социални жилища“;
 • Обхванати 555 лица, получаващи услуги чрез Домашен социален патронаж;
 • Обслужени 900 деца в млечна кухня и организирано хранене в общински детски ясли;
 • Обгрижени 733 деца в детски ясли;
 • 700 деца на възраст от 2-3 години от детски ясли, обследвани по програма "Моите зъбки - здрави и бели";
 • 500 родители на деца, включени в програма "Академия за родители – Русе“;
 • Създаден алманах на първите неща в Русе;  
 • 24 660 дка стопанисан общински горски фонд;
 • Ремонт на асфалтова настилка по улична мрежа във всички населени места в община Русе и ремонтирани десетки междублокови пространства в гр. Русе.
 • Очаквано изпълнение на 384 броя обекти от предложената Инвестиционна програма на град Русе, в т.ч. 6 обекта по проекти и 24 броя повдигнати пешеходни пътеки в района на училищата в града и кметствата, както и 5 броя повдигнати кръстовища;
 • 67,5 километра поддържане сервитути по общинска пътна мрежа, което е над 260 декара.
 • 19 концерта, 5 съпътстващи събития /изложби, представяне на книги, пърформанси/ и 16 пресконференции с гостуващи артисти в рамките на Мартенски музикални дни;
 • Финансиране 32 проекта на културни организации по програма „Култура“;
 • Над 100 културни събития в рамките на Културния календар;
 • Над 200 даровити деца ще получат еднократна помощ от общинския бюджет;
 • Поддържане на 13 форми на работа в Младежки дом, където са обхванати над 600 младежи и девойки;
 • Действащ младежки гвардейски отряд;
 • Поддържане на 22 форми на работа в Общински детски център за култура и изкуство, където са обхванати 1150 деца и младежи.
 • Демонтиран хидравличен шлюз и възстановен профил на отводнителен канал в

с.Басарбово, както и продълбочен открит отводнителен канал в с. Червена вода;

 • Стартиране на 17 важни инфраструктурни обекта, финансирани от държавния  бюджет.

                  РИСКОВЕ ПРЕД БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА:

 • инфлация от 4,7% за м.12.2023 г. спрямо м.12.2022 г. измерена чрез индекса на потребителските цени /ИПЦ-104,7%/ Инфлацията носи риск за формиране на дефицит и влошаване на бюджетното салдо;
 • несигурност в основни комунални разходи като ел. енергия, газ и горива;
 • несигурност в разходите за строителни материали и храни;
 • риск в изпълнението на важни инфраструктурни обекти и основни външни услуги;

              Бюджетът е балансиран.

    Във всички функции са осигурени средства за увеличението на МРЗ от 780 лева на 933 лева, както и за минимално увеличение на възнагражденията на останалия персонал, който не е нает на минимална работна заплата. В дейност „Общинска администрация“ увеличението е на база атестиране на служителите по Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

   С годините очакванията на хората стават все повече, като погледът и надеждите им са отправени все повече към общината. За да се предотврати въздействието на събития, за които не са предвидени средства, но са възникнали в хода на изпълнението на общинския бюджет или се появи риск от неизпълнение на планираните приходи е осигурен резерв за непредвидени и/или неотложни разходи.

   След проведеното публично обсъждане на 26.01.2024 г. се състави протокол-неразделна част от проекта за общински бюджет. /Приложение №31/.

   Извършена е оценка на постъпилите предложения и е направен анализ на  възможностите за реализация им. Някои от предложенията са включени в проектобюджета за 2024 г., а за други ще се търсят нови източници на финансиране в процеса на изпълнение на бюджет 2024 г. и/или в следващи бюджетни периоди.

Тагове : Бюджет 2024 ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha