,,Експрес сервиз,, спечели поръчка от 10.5 млн. за 9 маневрени локомотива с „оптимално съотношение качество/цена“

,,Експрес сервиз,, спечели поръчка от 10.5 млн. за 9 маневрени локомотива с „оптимално съотношение качество/цена“
Публикация   08 Дек, 2023   /     akcent.bg   /     519

Русенската компания поема и поддръжката им за срок от 15 години и обучение на персонал

 

   Министерството на транспорта обяви на сайта си решението за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на 18 броя електрически маневрени локомотиви, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ по обособена позиция № 1 „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ и за прекратяване по обособена позиция № 2: „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в частично електрифицирани депа и клоновете към тях, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

     По първата позиция „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ спечели русенската компания „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ“ ООД

   Участникът и представената от него оферта отговарят на всички изисквания на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на обществената поръчка. Офертата  е разгледана и оценена съгласно предварително определения критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и е класирана съобразно предложените от него технически и ценови параметри, сата ясно от решението.

   Отстранен от участие  по обособена позиция № 2 е Консорциум 9 Шънтър, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчкат.  Участникът не е посочил информация относно изискванията на възложителя по отношение на широчина на “зиг-заг” на контактната мрежа +- 400 mm (диапазон) и размера на широчината на каретката на пантографа – минимум 1950 mm. 

    Когато в изискването на Възложителя присъстват думите „минимум“, „максимум“ или е посочен диапазон, се изисква от Участника да посочи конкретна стойност. В противен случай, ако Участникътне посочи конкретна стойност, ще бъде отстранен от процедурата.“ Липсата на информация в техническото предложение на участника не може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промени в техническото му предложен.

   Единствената подадена оферта от участника Консорциум 9 Шънтър не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и участникът се отстранява от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, буква„а“ от ЗОП. В съответствие с разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение последно офертата е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. V.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha