Сряда, 28 Февруари 2024

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“
Публикация   18:11     07 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     230

      На  15 декември 2023 г. от 10:00 часа в зала1 на Областна администрация −Русе ще се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

   Проектът е на обща стойност 134 397 391,76 лева, а общатаму продължителност е 54 месеца. В рамките на пресконференцията ще бъде представена информация за реализираните дейности и за постигнатите резултати от изпълнението на проекта. 

                                       

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha