За първи път средната брутна работна заплата у нас е по-висока от 2000 лв., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

   За септември средното брутно месечно възнаграждение е 2072 лв., докато средната брутна месечна работна заплата за юли е 1973 лв., а за август 2023 г. - 1957 лв. Общо, за третото тримесечие на 2023 г. Институтът отчита средната месечна работна заплата от 2000 лв. Размерът нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.2%.

   Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ - с 13.4%, „Образование“ - с 12.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.5%.

   Данните отчитат още, че заетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 34.1 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2.30 млн.

   Спрямо второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15.8%, в „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.7%, и „Преработваща промишленост“ - с 1.4%.

   В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.2%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3.4%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.7%, и „Добивна промишленост“ - с 2.1%.