Четвъртък, 30 Май 2024

Основни рискове, пред които са изправени дружествата и тяхната дейност в България

Публикация   17:11     01 Апр, 2011 /     akcent.bg   /     482

I Общ макроикономически риск

 

 

  По данни на Националния Статистически Институт през юли 2010 г. спрямо предходния месец е отчетено намаление на промишленото производство с 3 %, като спадът в добивната промишленост е 4.7 %, в преработващата промишленост - 4.3 %, а в производството  и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение от 1.9 %.

През месец юли 2010 г. оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 15.1 % в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо месец юни обаче е отчетено понижение от 0.1 %.

През август 2010 г. се наблюдава известно подобрение в бизнес средата, като общият показател на бизнес климата се повишава с 2 пункта в сравнение с предходния месец. Показателят за бизнес климат в промишлеността спада с 2 процентни пункта в сравнение с предходния месец, докато показателят за бизнес климат в строителството се покачва с 1.7 пункта, а съставният показател за бизнес климат в търговията на дребно нараства с 4.6 пункта в сравнение с предходния месец.

През месец септември 2010 г. общият показател на бизнес климата в страната намалява с 1.2 пункта, спрямо равнището си от месец август, поради наблюдавания по-неблагоприятен климат в строителството, търговията и услугите. През септември 2010 г. съставният показател за бизнес климат в промишлеността запазва нивото си от предходния месец. За същия разглеждан период показателят за бизнес климат в строителството се понижава с 1.4 пункта, а показателят за бизнес климат в търговията на дребно е с 4.3 пункта под равнището си от месец Август 2010 г.

При изпълнението на държавния бюджет през ноември 2010 г. е регистриран силен ръст на приходите. Този ръст се дължи главно на високите приходи от ДДС, докато приходите от основните други данъци продължиха да спадат на годишна база през месеца. В края на четвъртото тримесечие на годината отново има индикации за продължаващ спад на вътрешното потребление.

За периода януари - ноември 2010 г. общите приходи на консолидирания бюджет достигат 21.4 млрд. лв. или 87 % от плана за годината. Приходите на консолидирания бюджет спадат с 5 % на годишна база като изпълнението им е подкрепено най-вече от нарастващото усвояване на средства от европейските фондове. За същия период данъчните приходи намаляват с 6.7 %. Приходите от преки данъци също намаляват през периода януари-ноември 2010 г., отразявайки главно влошаване на финансовото състояние на компаниите. Доброто изпълнение на приходите за месец ноември 2010 г.  позволи на консолидирания бюджет да реализира малък излишък от 36.6 млн. лв.

За периода януари - ноември 2010 г. бюджетният дефицит възлиза на 1.9 млрд. лв. или 2.6 % от БВП. Дефицитът нараства значително спрямо нивото от 498.3 млн. лв. за същия период на 2009 г. главно поради големия спад на бюджетните приходи през първите няколко месеца на 2010 г.

Според данни на Агенцията по заетостта средно за 2010 г. равнището на безработица е 9.47 %, което е с почти 2 процентни пункта по-ниско от заложеното в Националния план за действие по заетостта за 2010 г. - 11,40 %. През 2010 г. равнището на безработица плавно намалява от 10,26 % през февруари до 8,92 % през октомври като отново се увеличава и достига 9,24 % през декември. Тези стойности са близки до стойността от декември 2009 г. (9.13 %).

През октомври 2010 г. брутният външен дълг на страната намалява с 500 млн. евро до 36 млрд. евро. От началото на годината външния дълг на страната намалява с 1.8 млрд. евро. През октомври 2010 г. краткосрочния външен дълг на страната намалява с 387 млн. евро. Спрямо началото на годината неговото намаление е 1.0 млрд. евро. Покритието на външния дълг с валутните резерви на БНБ към края на октомври е 110 %.

Износът на България за октомври 2010 г. е 2 839.3 млн. лв., като 1 791.5 млн. лв. са вътрешнообщностни доставки, а 1047.8 млн.лв. е износът за трети страни. През ноември 2010 г. износът на България регистрира незначително понижение и е в размер на 2 832.5 млн. лв., като 1733.8 млн. лв. са вътрешнообщностни доставки, а 1 098.7 млн. лв. - износът за трети страни. За  месец октомври 2010 г. вносът е в размер на 3 425.4 млн. лв., като 2 050.7 млн. лв. са вътрешнообщностни доставки, а 1 374.7 млн. лв. е вносът за трети страни.

За месеците октомври  и ноември 2010 г. търговското салдо на страната е отрицателно и е съответно - 586.1 млн. лв. и – 1 040 млн. лв.

Създаденият от GS Research и реализиран с помощта на Българската инвестиционна и бизнес мрежа InvestNet.bg индекс за инвестиционния сантимент е водещ индикатор за състоянието на българската икономика. Индексът се издава на тримесечие и се базира на проучвания измежду професионални и институционални инвеститори, както и представители на неправителствени организации. Индексът отразява текущите нагласи на инвеститорите за развитието на инвестиционния процес в България и проследява техните краткосрочни и средносрочни очаквания. Най-високата възможна стойност на индекса е 100 пункта, а най-ниската е 0 пункта. Стойността на индекса за страната за третото тримесечие на 2010 г. е 46.64 пункта.

За 2011 г., ситуацията изглежда доста по-оптимистично и може да се очаква подобрение в инвестиционния климат. Очакванията са сходни и за развитието на капиталовия пазар –постепенно подобряване през 2011 г. Преките чуждестранни инвестиции и портфейлните инвестиции също се очаква да отбележат ръст през 2011 г.

Според данни на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП в България в номинално изражение достига 19.924 млрд.лв. За 2010 г. текущият обем на БВП възлиза на 70.568 млрд.лв. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП - 82.6 %, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 16.444 млрд. лв.

 

Външнотърговското салдо е отрицателно (- 1.710 млрд.

лв.) и заема дял от 8.6% в структурата на БВП.През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 2.1%.БВП за 2010 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.3% спрямо 2009 г.През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото тримесечие брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.Услугите имат отрицателен принос в добавената стойност и отчитат намаление от 1.8 % за четвъртото тримесечие на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г.

 

/следва/Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още