Днес е : Сряда, 2 Декември 2020

КАК ДА СПРЕМ СИВАТА ИКОНОМИКА ДА КРАДЕ ОТ НАШИТЕ ПАРИ?

Публикация 06 Nov, 2012 / akcent.bg

 

 Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес Русе как да бъде ограничен сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в България – Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участваха главният секретар на АИКБ – д-р Милена Ангелова и изпълнителният директор на АИКБ –  Добрин Иванов.

В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от мерките, предприети от държавата през последните години за справяне с този проблем.

Представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика. Участниците се обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на “светлата” икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. Анализите на емпиричните данни показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне в близките 10 - 15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и търпимост към неформалните практики. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е разпространена готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки.

Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики.

Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама