Днес е : Събота, 4 Февруари 2023

„На улицата” и „в нощните заведения” са най-често местата, където се проявява насилие вследствие употреба на наркотици и алкохол

Публикация 01 Nov, 2022 / akcent.bg

Регионално проучване на тема „Проява на насилие при злоупотреба с ПАВ” сред ученици 9-11 клас

  Проучване на РЗИ- Русе е извършено през юни в изпълнение на дейностите по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г. и има за цел да се изгради адекватна оценка за знанията и нагласите на младите хора относно злоупотребата с ПАВ (психоактивни вещества). Анкетата цели и да покаже измененията във функционирането на органите и системите в човешкия организъм, както и промените в нервната дейност, възприятията, мисленето, нагласите и поведението като цяло.

       Употребата на наркотични вещества и алкохол е признат фактор, допринасящ за заболеваемостта в глобален мащаб. Употребата на психоактивни вещества е свързана както с хронични, така и с остри здравословни проблеми, които се утежняват от множество фактори, включително начин на приемане, индивидуална уязвимост и социалния контекст, в който се приемат тези вещества.

    Все по- често се случва да се забелязва поведение, което мнозина определят като агресивно или девиантно сред подрастващите, като се търсят причините за това поведение. Тъй като превенцията на поведението, като нагласа за здравословен начин на живот е особено важна за подрастващите, РЗИ- Русе проведе регионално проучване по проблемите с употребата  на психоактивни вещества и обвързаността на тази употреба с прояви на насилие или поведение, което би било рисково или животозастрашаващо.

        ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

   Целта на изследването е да констатира отношението на учениците към посочените явления и степента на разпространение на употребата на алкохол и наркотични вещества, свързаните с тази употреба промени в мисленето, възприятията и поведението, като по този начин ще се улесни планирането на образователна и превантивната дейност.

   Получаване на информация за степента на познание на учениците от 9- 11 клас за вредното влияние при злоупотребата с ПАВ върху човека и рисковете от употребата в ученическа възраст. Създаване на предпоставки и условия за перманентна превенция и ограничаване употребата на ПАВ сред учениците.

  Обект на диагностиката са 696 ученици от 9 до 11 клас от училища в гр. Русе и област Русе, формиращи извадката на регионалното проучване.

В проучването бяха анкетирани общо 696 ученици,  от които 312 момчета  и 384 момичета от 9 до 11 клас от училищата: МГ „Баба Тонка”, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ”, АЕГ „Гео Милев”, СУ „Васил Левски“, СУ„Панайот Волов” гр.Бяла,  ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили.

     През месеците април- май 2022 г. са били раздадени анонимни анкетни карти на 696 ученици (312 момчета и 384 момичета) от  9 до 11 клас от 6 училища в област Русе: МГ „Баба Тонка”, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ”, АЕГ „Гео Милев”, СУ „Васил Левски“, СУ„Панайот Волов” гр.Бяла,  ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили.

   Анализ на проучването:

         Обхват и психологическа характеристика на анкетираните

    Изследването обхвана деца със средна възраст 13- 19 години, от които 312 момчета  и 384 момичета. Това е възраста на пубертета, период от съзряването на децата, който има своите особености. Период, в който настъпват промени не само във физиологичен план, а и промени в социалната среда и отношенията с околните, особено с връстниците и с  родителите. Натискът от външната среда играе също не малка роля през този етап от живота на детето.

            Резултати от анкетата:

С цел да се определи нивото на здравни знания и нагласи във връзка с употреба и злоупотреба на ПАВ и последващите промени в поведението, социалия живот и отношенията с другите се проведеде анкетно проучване сред ученици от 9 до 11 клас като възрастовата група се смята за рискова за започване и зачестяване на случаите на редовна употреба на ПАВ.

Проучването съдържа 17 въпроса, свързани с употребата на ПАВ, прояви на насилие, нагласи и оценка на собственото поведение.

Резултати от анкетата:

Разпределение по пол:      

момчета – 44,82 %

момичета –  55,17 %     

Разпределение по възраст:

13 години – 0,28%;

14 години – 9,91%;

15 години – 13,93%;

16 години – 28,01%;

17 години – 31,32%;

18 години – 14,36%;

19 години – 2,15%;

     1.    Какво е психоактивно вещество?

89,94% от учениците посочват верен отговор, а именно „химическа субстанция, въздействаща върху централната нервна система”, 3,59%  дават отговор „жизнено важна субстанция за организма”, 4,31% не смятат, че е някое от посочените, а 2,15% не са посочили отговор.

Графика 3

 

      

    2.   Влияе ли употребата на психоативни вещества върху поведението на хората?

93,53% смятат, че създават временни изменения на възприятията, настроението, съзнанието и поведението, 2,15% отговарят, че нямат ефект върху поведението на хората, 3,44%- „не променят възприятията, а само настроението”, а 0,86% не са посочили отговор.

Графика 4       

 

     3.  Какво е насилие?

Отговор „физическа саморазправа” дават 13,79% от участниците в проучването, 26% смятат, че насилието се изразява единствено от психически тормоз, 57,75% посочват за верен отговор „всяка постъпка, с която един човек може да навреди на друг човек”, а 2,44% не са посочили отговор.

Графика 5

          4.  Има ли връзка между проявите на насилие и употребата на алкохол?

10,77% дават отговор „двете действия нямат никаква връзка помежду си”, 82,47% отговарят „след употреба на алкохол човек става по- склонен да наранява”, 4,02% са убедени, че „винаги след употреба на алкохол се стига до насилие”, 2,73% не са посочили отговор.

        Графика 6

         5.  Кое  е най- разпространеното наркотично вещество според Вас?

   Според учениците най- разпространеното ПАВ е марихуана (65,94%), на второ място кокаин (12,64%) , на трето място амфетамини (6,17%) и хероин (6,17%),  следва екстази (3,01%). Като „друго“ 2,15% от учениците са посочили райски газ.

Графика 7

        6.  Алкохолът наркотично вещество ли е?

Утвърдително са отговорили 22,84% от участниците, „не” са посочили 54,31%, 21,55% нямат мнение по въпроса, 1,29% не са дали отговор.

        7.  Кои според вас са най-очевидните признаци, че някой е под влиянието на алкохол?

На този въпрос част от участниците в проучването са дали повече от един отговор. Затова е представен броят дадени отговори, за всяко едно от посочените.

На първо място участниците в проучването поставят проблемите с равновесието (519), на второ- неясния говор (452), на трето- липсата на задръжки (312), следват веселост (269), отпуснатост (232), изблици на насилие (20).

Графика 8        

       8. Кои са най-очевидните признаци, че някой е под влияние на наркотично вещество?

На този въпрос част от участниците в проучването са дали повече от един отговор. Затова е представен броят дадени отговори, за всяко едно от посочените.

На първо място участниците в проучването поставят веселостта (397), на второ- липса на задръжки (384), на трето- отпуснатост (348), следват изблици на насилие (243), неясен говор (215), проблеми с равновесието (176).

Графика 9       

      9. Има ли връзка между проявите на насилие и употребата на наркотични вещества?         

18,53% от участниците в проучването са заявили, че двете действия нямат никаква връзка помежду си, 73,56% смятат, че след употреба на наркотици човек става по- склонен да наранява, 5,6% са на мнение, че винаги след употреба на наркотици се стига до насилие, 2,29% не са дали отговор.

    10. Къде според вас се осъществяват най- често актовете на насилие?      

На първо място участниците в проучването поставят „в нощните завведения” (37,5%), на второ- „на улицата” (25,14%), на трето- „в училище” (8,62%), следват „вкъщи” (7,3%), „на спортно събитие” (2,15%), „на работното място” (0,2%),  не са посочили отговор 18,96%.

   11.   Кой според вас най-често е жертва на насилие?

Според участниците в проучването жертва на насилие са всички живи същества (39,79%), на второ място са жените (30,17 %), а на трето- децата (13,93%). 7,04 % са посочили мъжете като жертва на насилие, а 1,72%- възрастните хора. 6,89% не са посочили отговор.

     12.  Били ли сте някога жертва на насилие?

   Отговор „да всеки ден“ са дали 3,3% от учениците, 27,58%- заявяват, че им се е случвало, 55,31% никога не са били жертва на насилие, 13,36 не могат да преценят.

    13. Някой Ваш близък жертва ли е на насилие в настоящия момент?

    3,59% от учениците смятат, че член на семейството им е жертва на  насилие, 7,9% отговарят „друг роднина“, а за 87,64% от запитаните, отговорът е „не“, под 1% не са посочили отговор.

     14. Били ли сте свидетел на проява на насилие?

„Да веднъж“ са отговорили 31,17% от участниците, 41,52% са дали отговор „да, многократно”, а „не, никога” са посочили 25,86%. 1,4% не са посочили отговор.

     15.  Можете ли да определите себе си като агресор?

Утвърдително са отговорили 10,48% от участниците, „не” са посочили 87,64%, не са посочили отговор 1,86%.

   16.   Бихте ли се застъпили за близък в случай на насилие?

Утвърдително са отговорили 72,98% от участниците, „ако няма пряка опасност за мен” са посочили 16,52%, 5,17% са дали отговор „бих искал/а, но се страхувам”, твърд отказ са заявили 4,16% от учениците, 1,14% не са посочили отговор.

     17.  Бихте ли се застъпили за непознат в случай на насилие?

Утвърдително са отговорили 27,58% от участниците, „ако няма пряка опасност за мен” са посочили 49,85%, 15,23% са дали отговор „бих искал/а, но се страхувам”, твърд отказ са заявили 6,89 % от учениците,  0,4% не са посочили отговор.

         Извод:   

            Анализът води до извода, че  на въпросите свързани с факти за употребата и въздействието на ПАВ върху психиката, по- голяма част от учениците имат адекватна представа за състоянията, до които води злоупотребата с тези вещества. Особени затруднения са срещнали участниците при отговор на въпроса свързан с категоризацията на алкохола като наркотично вещество, причиняващо сериозна зависимост при продължителна употреба. Само 22,84 % са на мнение, че алкохолът е наркотично вещество, като процентното съотношение с резултатите от същото проучване миналата година се запазва. Останалите или не смятат, че е, или не могат да преценят.

   По отношение на въпросите, свързани с нагласите и склонностите за проява на насилие учениците са на категорично мнение, че тези актове най- често се случват извън дома или местата, на които се осъществяват чести социални контакти. Най- популярните отговори „на улиицата” и „в нощните заведения” говорят за по-вероятен спорадичен и случаен характер на подобен вид поведение при по- голяма част от участниците в проучването.

   Сравнително малка част от учениците признават те самите или техни близки да са били жертва на насилие. В същото време доста по- съществен е броят на учениците, които са се оказвали в ситуация да са свидетели на насилствени прояви- близо 73% от участниците в проучването, като се отчита сериозно процентно повишение, в сравнение с миналата година.

   Що се отнася до оценката на собствените прояви 10,48 % от участниците в проучването признават, че усещат себе си като „агресори”. Повече от една четвърт от учениците казват, че биха се застъпили за непознат ако е жертва на насилие, като доста по - сериозен е процентът на тези, които биха го направили за свой близък (72,98 %).

   Според резултатите от проучването е необходимо целенасочено обогатяване на познанията на учениците по въпросите за вредните последствия не само за организма, но и за психиката, поведението и социалните контакти, вследствие на злоупотреба с ПАВ, както и от обогатяване и изграждане на цялостна представа, морални ценности и познания за последствията от собственото поведение върху живота на другите, като основа на създаването на навици за здравословен начин на живот.

   В борбата срещу употребата на ПАВ и проявите на агресивно поведение и изблиците на насилие, превенцията е най- добрия метод. Училището си остава  главното място за осъществяване на превенцията, тъй като там възможността за достигане до максимален брой ученици е най- голяма. Тази превенция може да се осъществи само с общите усилия на всички институции, работещи  с деца, семейството, училището  и обществото.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама