Четвъртък, 18 Юли 2024

Русе е със 124 787 жители, в общината са 141 356, сочи Преброяването от 2021 г. В областта са 193 483 души

Русе е със 124 787 жители, в общината са  141 356, сочи Преброяването от 2021 г. В областта са 193 483 души
Публикация   03 Окт, 2022   /     akcent.bg   /     1266

Населението в Община Русе е намаляло с 26229 души през последните 10 години

   От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

   Брой и прираст на населението

   Населението на област Русе към 7 септември 2021 г. е 193 483 души. Това нарежда областта на 12-то място в рамките на страната и представлява 3.0% от населението на България, което е 6 519 789 души.

   Жените са 100 941, а мъжете – 92 542 или 47.8% от населението на областта, като на 1000 жени се падат 917 мъже. 

   Разпределението на населението по възрастови групи е следното: 23 823 или 12.3% са лицата от 0 до 14 г., 117 929 - 61.0% са тези от 15 до 64 г. и 51 731 - 26.7% на възраст над 65 години.

   Намалениена населениетосе наблюдава при последните преброявания, като най-голямо е топри преброяването през 2021 г.–с41 769 души, или с 17.8% спрямо 2011 година.

   Факторите, които определят основните тенденции в развитие на населението заобласттаса естественото му движение (раждания и умирания) и вътрешната и външна миграция.

     Териториално разпределение на населението

   Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение(раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

     Към 7 септември 2021 г. в област Русе населените места са 83, от които 9 градове и 74 села. В градовете живеят149 876 души или 77.5%, а в селата  43 607 души или 22.5% от населението на областта.

   В периода между двете преброявания от 2011 и 2021 г.  населението в градовете е намаляло с 30 450 души или с 16.9%, а в селата със 11 319 души (20.6%).

   6 са селата с по-малко от 100 жители в областта – Пет кладенци, Пепелина, Широково, Церовец, Черешово и Беляново, от които най-малкото населено място с едва 28 жители е с. Пепелина.

    Най-голямото село на територията на област Русе е Николово – 2 879 души.

   Областният град Русе е със 124 787 жители към 7 септември 2021 г., което го нарежда на пето място в страната след София, Пловдив, Варна и Бургас.  В него живее 64.5% от населението на областта.

                       Общини

Фиг. 1. Население по общини към 7 септември 2021 година

C21_RSE_pop_n

 

       Остават значителни различията в броя на населението по общини, като за всички се запазва тенденцията за намаляване броя на населението при всяко следващо преброяване.

 

1. Брой на населението по общини по преброявания

 

 

1985

1992

2001

2011

2021

Област Русе

315373

288702

266157

235252

193483

Община Борово

9748

8889

7905

6101

4068

Община Бяла

20268

19348

17004

13467

10536

Община Ветово

22758

21017

18774

12450

9952

Община Две могили

15124

14027

12116

9442

7018

Община Иваново

14656

13089

11092

9429

7651

Община Русе

205639

188473

178379

167585

141356

Община Сливо поле

16301

14387

12912

10855

8552

Община Ценово

10879

9472

7975

5923

4350

   Тенденцията за отрицателния прираст на населението е най-силно изразена в сравнението на резултатите от последните преброявания:

2. Разпределение на населението по общини към 7.09.2021 г.и прираст спрямо 1.02.2011 година

Общини

Население към 1.02.2011

Население към 7.09.2021

Прираст (брой)

Прираст

(%)

% от населението на областта към 7.09.2021

Общо

235252

193483

-41769

-17.8

100.0

Борово

6101

4068

-2033

-33.3

2.1

Бяла

13467

10536

-2931

-21.8

5.5

Ветово

12450

9952

-2498

-20.1

5.1

Две могили

9442

7018

-2424

-25.7

3.6

Иваново

9429

7651

-1778

-18.9

4.0

Русе

167585

141356

-26229

-15.7

73.1

Сливо поле

10855

8552

-2303

-21.2

4.4

Ценово

5923

4350

-1573

-26.6

2.2

               Фиг. 2. Прираст на населението по общини в периода 2011 - 2021 година

 

C21_RSE_incr

 

                Гъстота

Гъстотата на населението по общини варира от 15.5 души на кв. км. за община Иваново до 248.8 души за община Русе.

Фиг. 3. Гъстота на населението  към 7 септември 2021 година

C21_RSE_dens

           Възраст

        Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

                 3. Възрастова структура на населението по години на преброяванията

 

2011

0-14

%

15-64

%

65+

%

2021

0-14

%

15-64

%

65+

%

Област Русе

235252

28151

12.0

159310

 67.7

47791

20.3

193483

23823

12.3

117929

61.0

51731

26.7

Община Борово

6101

663

10.9

3580

58.7

1858

30.5

4068

374

9.2

2119

52.1

1575

38.7

Община Бяла

13467

1740

12.9

8607

63.9

3120

23.2

10536

1307

12.4

6063

57.5

3166

30.1

Община Ветово

12450

1714

13.8

8354

67.1

2382

19.1

9952

1280

12.8

6088

61.2

2584

26.0

Община Две могили

9442

1103

11.7

5880

62.3

2459

26.0

7018

760

10.8

4019

57.3

2239

31.9

Община Иваново

9429

795

8.4

5430

57.6

3204

34.0

7651

603

7.9

4018

52.5

3030

39.6

Община Русе

167585

20265

12.1

117243

70.0

30077

17.9

141356

18113

12.8

88298

62.5

34945

24.7

Община Сливо поле

10855

1346

12.4

6883

63.4

2626

24.2

8552

997

11.7

4982

58.2

2573

30.1

Община Ценово

5923

525

8.9

3333

56.3

2065

34.9

4350

389

8.9

2342

53.9

1619

37.2

     Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във  и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

    Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. за област Русе, изразено в проценти е 56.9%, под трудоспособна – 13.2% и над трудоспособна възраст е 29.9%. За сравнение през 2011 г. населението в трудоспособна възраст е било 61.1%, това в под трудоспособна – 12.8% и над трудоспособна – 26.1%.

   За област Русе коефициентът на възрастова зависимост /отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15-64 навършени години) е 64, а коефициентът на демографско заместване (съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст -15 - 19 години и на излизащите от трудоспособна възраст – 60 - 64 години) е 54.

              Гражданство

   Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

   Към 7 септември 2021 г. в област Русе 192 343 лица или 99.4% от населението са с българско гражданство.Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта са 213, на страни извън ЕС – 756 лица, държави в Азия – 121 лица, държави в Африка – 13 лица, в Северна Америка – 8 лица, държави от Карибски басейн, Южна или Централна Америка – 8 лица, без гражданство са 12 лица и за 9 гражданството не е посочено.

   Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

   До края на октомври ще бъдат публикувани и социално-икономическите характеристики на населението на страната - степен на завършено образование и икономическа активност.

    През ноември ще излязат данни за етно-културните характеристики - етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, както и за миграцията - вътрешна миграция, имигранти и пътувания до работното място.

   През декември ще се обявят резултатите от извадковите изследвания - „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и миграционно поведение на населението“, както и данни за здравния статус на населението.

         През януари и февруари 2023 г. ще бъдат представени геопространствени данни (координатна мрежа с пространствена резолюция от 1 кв. км) за броя на населението, информация за жилищните сгради и жилищата, жилищните условия, домакинствата и семействата в страната.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha