Понеделник, 25 Септември 2023

МРРБ: Русе е сред десетте най-големи градове с достъп до 1 млрд. лв. от ''Развитие на регионите''

МРРБ: Русе е сред десетте най-големи градове с достъп до 1 млрд. лв. от ''Развитие на регионите''
Публикация   16:36     03 Апр, 2022 /     akcent.bg   /     461

277 252 094,46 лв. за Северен централен и Североизточен регион: Русе, Велико Търново, Варна

   Десетте най-големи общини ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата програма "Развитие на регионите 2021 – 2027 г.", съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

   От общото финансиране 850 млн. лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 199 млн. лв. са националното съфинансиране.

   10-те големи общини, определени за основни центрове на растеж, са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Те са обединени в 4 градски клъстера, а общото финансиране е разпределено между тях.

Разпределение на общините в 4-те клъстера и финансирането за тях:
Клъстер
Индикативен бюджет
(в лв.)
Северозападен регион:
Видин и Плевен
215 232 083,87
Северен централен и Североизточен регион:
Русе, Велико Търново, Варна
277 252 094,46
Югоизточен и Южен централен регион:
Бургас, Стара Загора, Пловдив
275 430 598,38
Югозападен регион:
Столична община, Благоевград
279 404 285,71
 

   Разпределението на ресурса ще става на състезателен принцип, като бенефициенти от по-активната община ще могат да усвоят и по-голям дял от определения бюджет. Освен това градовете могат да обединяват усилията си при кандидатстването и изпълнението на проектите, за да постигнат по-значими резултати и силен ефект за съответната територия.

  Две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финансиране на проектите.

Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Mox PlayerПървото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, които са разработени от общинските власти при спазване на подхода "отдолу-нагоре" при предлагането на проектите  Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развити 

    Първото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, които са разработени от общинските власти при спазване на подхода "отдолу-нагоре" при предлагането на проектите.

   Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие.

  Кандидатите от всяка от общините сами решават за какви проекти да кандидатстват. Важно условие е всяко предложение да получи и подкрепата на гражданите - обсъдено и прието с местното население.

   Проектите могат да са за инвестиции за насърчаване на икономическата активност в съответния регион: инфраструктура за бизнес и предприемачество, вкл. изграждане на сгради, бизнес и индустриални паркове, инфраструктура за иновации и развитие на малки и средни предприятия.

   Допустими за финансиране остават мерките, свързани със стратегията за саниране на сградния фонд с хоризонт до 2050 г. По линия на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради може да се изграждат системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, конструктивно укрепване на имоти, където е необходимо. Изграждането на зарядни станции за електромобили също е допустима дейност.

   Пътищата от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа на територията на 10-те градски общини, извън TEN-T мрежата, също могат да бъдат рехабилитирани или ремонтирани, както и да бъдат приложени мерки за пътна безопасност. Условие за получаване на финансиране за тази мярка е да се докаже нуждата от социално включване и икономическо развитие на общината.

   Допустими ще са проектите за изграждане на зелена градска инфраструктура и повишаване на сигурността в обществените пространства. Това са обществени зони за отдих и зелени площи, зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства, повишаване на сигурността, подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти, обновяване на квартали или специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики. Благодарение на тази мярка голяма част от населените места вече промениха своя облик със средства от досегашните оперативни програми за развитие на регионите.

   Инвестициите в образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително изграждане на детски градини, също ще са допустими.

   В новата програма място има и продължаващата подкрепа за здравна и социална инфраструктура. Проектите за оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, вкл. детски ясли, остават допустими дейности.

   Приоритетно ще се подпомагат мерки с пряк принос към прилагането на дейности от Плана за действие за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

   Те трябва да са насочени към подобряване на регионалната трансгранична инфраструктура и достъпа до селските райони чрез изграждане и подобряване на II и III клас пътища; насърчаване на туризма в Дунавския регион, развитие на „Интелигентна дестинация „Дунав“; насърчаване на културното наследство в Дунавския регион, утвърждаване на концепцията за зелена инфраструктура на ЕС в Дунавския регион.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha