Днес е : Събота, 24 Юли 2021

Покана за участие в информационна среща

Публикация 21 Jul, 2021 / akcent.bg

                      ДО

              ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

за участие в информационна среща по прект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

   На срещата ще бъде представена информация относно присъединяването на потребители към изграждащата се канализационна мрежа в кв. „Долапите“, гр. Русе.  

   Събитието ще се проведе на 29.07.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в залата за събрания в сградата на кметството в кв. „Долапите“ на адрес: гр. Русе, ул. „Стремление“ № 25. Поради ограничения брой на местата до участие в срещата ще бъдат допускани с предимство жители на кв. „Долапите“ и представители на средствата за масово осведомяване.

   Моля, изпращайте Вашите заявки за участие на opos@vik-ruse.com до 26.07.2021 г. Може да изпратите предварително въпроси, свързани с присъединяването, които да бъдат обсъдени по време на срещата, на посочения по-горе електронен адрес.

   За присъединяването към канализационната мрежа на потребители от кв. „Средна кула“ ще бъде организирана отделна информационна среща, за която ще Ви уведомим своевременно.

              С УВАЖЕНИЕ:

     Д-Р ИНЖ. САВА САВОВ

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

    Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама