Днес е : Петък, 16 Април 2021

Съветът на децата търси ново попълнение от Русе

Публикация 07 Apr, 2021 / akcent.bg

    До 25 май младежи от Русе могат да кандидатстват, за да станат членове на Съвета на децата. Това е консултативният орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и чрез него те участват в процеса на собственото си развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

   Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области в България, 4 квоти за деца от уязвими групи и една квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

      Право да кандидатстват имат децата от 13 до 16 години включително в само една от четирите категории:

      •   членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

      •   представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

      •   представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

      •   индивидуални кандидатури.

   При кандидатстването е необходимо детето да има настоящ адрес на територията на Община Русе, а също така да попълни формуляр и кратко мотивационно писмо.

   Документи се подават в Информационния център на Община Русе с адрес пл. „Свобода“ 6, всеки работен ден от 8:30 до 17 ч. Кандидатури могат да бъдат изпращани и по пощата до същия адрес или по електронен път на mayor@ruse-bg.eu. Телефон за допълнителна информация: 082 / 881 794.

Подробна информация ще откриете тук.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност
  • Креативност
  • Толерантност
  • Ангажираност към обща кауза
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
  • Ориентираност към резултати
  • Организаторски умения
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
  • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 Необходими документи за кандидатстване:

- Формуляр за кандидатстване /Приложение 1/

- Мотивационно писмо /Приложение 2/

- Ако кандидатства по направление а),б) или в) е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията

    - При индивидуалното кандидатстване е необходимо кандидатът да опише накратко в мотивационното писмо как ще работи и ще синхронизира мненията на децата от дадената административна област.

            Място и срок за подаване на документите:

   Попълнените документи се подават на адрес:  гр. Русе, Община Русе, пл. „Свобода“ 6, Информационен център, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

  Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ №6 или по електронен път на адресmayor@ruse-bg.eu

  Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 25.05.2021 г.

   Телефон за допълнителна информация: 082 / 881 794.

  Информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет-страница на Община Русе.

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама