Днес е : Събота, 6 Март 2021

Медиците с най- високи трудови възнаграждения през 4-то тримесечие на 2020 г. - 1 743 лв. Средномесечната за страната е с 252лв. или 21.3% по-висока

Публикация 18 Feb, 2021 / akcent.bg

В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със145 лв. или 11.0%, а в частния -с 6 лв

    По предварителни данни към края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица намаляват с 1.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2019 г.) намаляват с 5.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор - 49.2 хил., или 78.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.9%.

   В сектора на услугите към края на декември 2020 г. работят най-голям брой от наетите лица - 34.3 хил. или 54.5%, в индустрията - 25.8 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 28.0% от всички наети в сектора.

   През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 185 лева.  Спрямо третото тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 38 лв., а в сравнение с четвъртототримесечие на 2019 г. увеличението е със99лева. Средната месечна работна заплата за октомври е 1 205 лв., за ноември - 1 162 лв. и за декември- 1 188 лева.

    Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

    В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври - декември 2020 г. е 1 463 лв., а в частния сектор - 1 107 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със145 лв. или 11.0%, а в частния -с 6 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 16.2%, а в частния -6.3%.

      Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

    Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1 743 лв.,„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 707 лв., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 1 582 лв. и „Образование“ – 1 553 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност„Хотелиерство и ресторантьорство“ -624 лв.,„Административни и спомагателни дейности” - 704 лв.,  „Други дейности“ –816 лв.и „Култура, спорт и развлечения“ – 830 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1 959 лв., следвана от област Враца – 1 360 лв. и област София- 1 330лв.С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград - 948 лв.,Видин -964 лв.иСмолян–1 007 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 437 лв. - с 252лв. или 21.3%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама