Днес е : Сряда, 20 Януари 2021

Неизпълнението на Договора с Топлофикация за Сепариращата инсталация е "изяло" над 2 млн. лева общински пари

Публикация 04 Dec, 2020 / akcent.bg

Сумите според одитния доклад могат да се претендират от Община Русе като неустойка по договора

    Одитен доклад е извършен по Договор за безвъзмездно третиране/сепариране на битови отпадъци No 4362/19.11.2018 г., сключен между общината и „Топлофикация Русе ЕАД“. Съгласно чл.12 ал.4 от договора при неизпълнение на целите по чл.31.ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)в сроковете, определени от ЗУО,„Топлофикация Русе“ дължи заплащане на разходите за депониране на битови отпадъци в Регионалното депо, в това число и отчисленията по чл.60 и 64 от закона.

     За 2018 г. целта не е постигната. По данни на Изпълнителната агенция по околната среда едва 18 % са предадените за оползотворяване, в това число рециклиране, отпадъци на Община Русе. Към момента на извършване на проверката данните за 2019 г.още не са били публикувани. Според ал.5 на същия член разходите за депониране трябва да касаят дейностите по сепариране и предаване за последващо рециклиране, изчислени по действащата методология и законови разпоредби.    Анализът на данните показва, че значително количество отпадъци не са преминали през инсталацията.

     Тоест, „Топлофикация Русе“не е изпълнила задължението си през нея да преминава цялото количество битови отпадъци и са депонирани такива, които е можело да бъдат рециклирани. Това е довело да нарастване на разходите за депониране за всички общини-членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО).

   За Община Русе за периода ноември-декември 2018 г. сумата е 118 451.90 лв., а за 2019 г.-1 223 857.37 лв. Тези суми според доклада могат да се претендират като неустойка по договора, заради непредприетите от „Топлофикация Русе“ действия по изпълнение в изискуемия обем.
   За 2020 година изчисления не са направени, защото към момента на одита не е ясно какво ще бъде изпълнението на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО. Но вероятно ще парите няма да се различават съществено от тези през миналата година.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама