Днес е : Събота, 11 Юли 2020

Близо 1000 лекари и стоматолози обгрижват населението в Русенско

Публикация 30 Jun, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

1. Лечебни заведения и леглови фонд

   Към 31.12.2019 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 786 легла, от които 7 болници с 1 539 легла (табл. 1).

   Заведенията за извънболнична помощ са 72 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 3 с 2 легла.

              Лечебни и здравни заведения към 31.12.2019 година

 (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

9

1786

Болници

7

1539

   Многопрофилни болници

3

1031

   Специализирани болници

4

508

Комплексен онкологичен център

1

132

Център за психично здраве

1

115

Лечебни заведения за извънболнична помощ

72

22

Диагностично-консултативни центрове

3

15

Медицински центрове

15

4

Дентални центрове

3

2

Медико-дентални центрове

1

1

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически    лаборатории

 

50

 

-

Други лечебни и здравни заведения

3

2

    Заведенията за болнична помощ в област Русе включват: болници, Център за психично здраве и Комплексен онкологичен център. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. в трите многопрофилни болници е съсредоточен 67.0% от легловия фонд на всички болници в областта. 

   Към 31.12.2019 г. специализираните болници са 4 с 508 легла. Разпределението им по видове е следното:

  •  За активно лечение – три с 238 легла
  • Държавна психиатрична болница – една с 270 легла.

   Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основно дейност са посочили „болнична“. В края на 2019 г. те са:

  • Комплексен онкологичен център – един със 132 легла
  • Център за психично здраве – един със 115 легла.

   Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в областта са 72 с 22 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

   Към други лечебни и здравни заведения в област Русе се отнасят: Регионална здравна инспекция, Център за спешна медицинска помощ и диализен център.

        Медицински персонал

   В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Русе практикуват 806 лекари. Лекарите по дентална медицина са 188, а медицинските специалисти по здравни грижи са 1442, от които 874 медицински сестри и 135 акушерки.

   В заведенията за болнична помощ работят 496 лекари и 939 специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 284 лекари и 188 лекари по дентална медицина. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в диагностично-консултативни медицински центрове – 37 и в медицински центрове – 16.

   В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 26 лекари и 307 специалисти по здравни грижи.

    Лекари по специалности, пол и възраст

   В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 100 бр. (при 104 за 2018 г.) или 12.4% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 8.7%, Анестезиология  и интензивно лечение – 6.1%, Акушерство и гинекология – 5.7%, Хирургия – 5.7%, Нервни болести – 4.6% и Психиатрия – 4.3%.

   Разпределението на лекарите по пол за Русенска област е следното: мъжете са 373 и 433 са жените.

   Делът на младите лекари до 35 годишна възраст към 31.12.2019 г. е 15.6% - 126 бр. (с 9,6% повече от тези през 2018 г.), а този на работещите над 75 годишна възраст лекари е  2.6% при 2.2% за 2018 година. Най-голям е броят на лекарите във възрастовия интервал 55 - 64 години – 295 или 36.6% от всички работещи лекари в областта.

   Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

   Осигуреността с лекари в края на 2019 г. за област Русе е 37.4 на 10 000 души от населението, което е под средното за страната – 42.6 но нараства спрямо 2018 г. с 0.5%. Най-нисък този показател е в област Кърджали – 24.8 на 10 000 души от населението и Добрич (27.4). Плевенска област е с най-висока осигуреност – 62.8 на 10 000 души от населението, след нея се нареждат София(столица) (51.2) и Пловдив (51.0).

   Осигуреността с общопрактикуващи лекари за Русенска област е 4.6 на 10 000 души при 5.9 общо за страната.

   Осигуреността с лекари по дентална медицина в област Русе е 8.7 на 10 000 души от населението при 10.6 общо за страната. Най-висок е показателят в област Пловдив – 17.2  и най-нисък в област Търговище – 5.4 на 10 000 души.

 

[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват повече от една специалност.

Коментари

Реклама

Реклама