Днес е : Сряда, 15 Юли 2020

Общинската структура се запазва, оптимизират се дейностите

Публикация 04 Jun, 2020 / akcent.bg

Отделите, секторите и звената се увеличават от 31 на 32, дирекциите се запазват като бройка-11

С Решение № 66, прието с Протокол № 5 от 10.02.2020 година, считано от 01.01.2020 г. Общински съвет - Русе е определил численост на персонала в „Общинска администрация“ - 330,5 щатни бройки от които 251,5 бр. държавно финансиране и 79 бройки дофинансиране.

   За функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, местната дейност 701 „Почивно дело“, е определил численост на персонала – 4 щатни бройки.

    Предлагам да одобрите нова структура на Общинска администрация, която се характеризира с оптимизиране на дейностите. Структурата е формирана съобразно оптимална организация за постигане в максимална степен на поставените цели. Това е предложението на кмета Пенчо Милков, което общинските съветници ще трябва да гласуват на предстоящата сесия.

    Намалена е бройката на заместник-кметовете, които от 5 стават 4. В сравнение с досега действащата структура на администрацията дирекциите са запазени като бройка-11, а отделите, секторите и звената от 31 стават на 32. По този начин при запазване на общата численост на общинска администрация се преразпределят дейности и функции, за да се гарантира изпълнението на всички правомощия възложени на местната власт-ефективно и ефикасно.

   С оглед оптимизиране на дейността на администрацията се премахват дирекции „Здравни и социални дейности“ и „Култура и образование“ и се създава една нова дирекция „Хуманитарни дейности“, в която структурните звена са в максимална степен координирани с цел повишаване на ефективността на функциите и дейностите в областта на образованието, културата, младежта, спорта, здравните и социални дейности.  

   С намаляването на броя на заместник кметовете се установява и необходимост от преструктуриране на Дирекция „Европейско развитие“ и Дирекция „Икономика и управление на собствеността“, които да са функционално подчинени на Заместник - кмет по Икономика и международно сътрудничество. Стопанската дейност се обособява към новата дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, която поема анализите при осъществяване на стопанската дейност, както и дейностите по изпълнение на проекти. Управлението на общинската собственост се концентрира в дирекция „Управление на собствеността“.

   За да се засили контролът върху извършваната строителна дейност в Община Русе към Заместник - кмета по устройство на територията се формират две дирекции. Сега съществуващата дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ се разделя, като в нова дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ се обособява дейността свързана с устройството на територията и инвестиционното проектиране, а в дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ се акцентира върху дейността по контрола върху строителните дейности.

   С цел оптимизиране на местните дейности, предлагам промяна на числеността в дейност „Почивно дело“ като от 4 щатни бройки да се намалят на 3 щатни бройки, между които да се преразпредели изпълнението на задълженията за поддръжка на базите на Община Русе.

Вътрешните структурни промени  са осъществени без промяна на общата численост и са продиктувани от необходимостта от балансирано разпределение на функции и дейности.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама