Днес е : Вторник, 7 Декември 2021

Официално: Вече сме под 7 милиона

Публикация 13 Apr, 2020 / akcent.bg

     Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%.    Мъжете са 3 369 646 (48.5%), а жените – 3 581 836 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

     Териториално разпределение на населението

  Към 31.12.2019г. в градовете живеят 5125407души, или 73.7%,а в селата -1826075души, или 26.3%от населението на страната.Към края на 2019г. населените места в България са 5257, от които 257 са градове и 5 000-села.

    Населените места без население са 171. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали -съответно 63, 58и 11.

   В 1192, или в 22.7% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

   С население над 100   хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.6% от населението на страна

  

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.    Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.1%, а на мъжете – 17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна

  продължителност на живота при тях.

   В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%),

Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на

 възрастното население в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.2%.     Коефициентът на обща раждаемост  през 2019г. е 8.8‰,а през предходната 2018г. -8.9‰. Броят на живородените  момчета (31515)  е с 1 492по-голям от този на живородените момичета (30 023), или на 1000 живороденимомчета се падат 953 момичета.  В градовете и селата живородени са съответно 45991и 15 547деца, а коефициентът на раждаемост е 8.9‰ в  градовете и 8.5‰  в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен -12.4‰,иСофия (столица) -9.8‰.

  В седемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в  областите Смолян -6.2‰,и Видин -6.5‰   

    През 2019 г. са регистрирани 1164случая на многоплодни раждания, което е с 47 случая повече отколкото през 2018 година. При 1153 от случаите са родени по две деца,а при 11-по три. През 2019г. броят на извънбрачните раждания е 36 199, или 58.5% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (64.6%) е по-висок отколкото в градовете (56.4%). За 79.8% от извънбрачните раждания има данни за бащата,което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

    В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Враца (76.6%) и Ловеч (74.8%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (47.8%), Благоевград (47.1%) и Кърджали (32.5%).   

   Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

   Към 31.12.2019 г. децата до 15 години в страната са 1 002 258, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.5%, и Бургас – 15.6% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 11.5%, и Габрово – 11.7%.

   Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2019 г. е 15.5%, като най-нисък е в Италия (13.2%) и Германия (13.6%), а най-висок е в Ирландия (20.5%) и Франция (18.0%).

   Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.4%, или на всяко лице в зависимите

възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този

коефициент е бил 55.5%.

   Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 52.8%, отколкото в селата – 67.5%. Във всички области на страната

този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 48.1%, като най-неблагоприятно е съотношението в

областите Видин – 72.4%, Габрово – 68.8%, и Ловеч – 68.1%.

   Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г.

 нараства до 43.9 години в края на 2019 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата,

така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.0 години, а в селата – 46.5 години.


 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама