Днес е : Събота, 27 Февруари 2021

66.4 хиляди работещи в Област Русе със средна заплата от 1100 лева през октомври- декември 2019 г

Публикация 21 Feb, 2020 / akcent.bg

В обществения сектор средната работна заплата е 1 259 лв., а в частния сектор - 1 041 лева.

   По предварителни данни към края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.4 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2018 г.) - намаляват с 0.8%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.6 хил. души, а в частния сектор - 52.8 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.3%.

   В сектора на услугите към края на декември 2019 г. работят 35.3 хил. (53.3%) от наетите лица, в индустрията - 28.0 хил. (42.1%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.0 хиляди (4.6%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.8 хил.) представляват 81.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.0% от всички наети в сектора.

   През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 086 лева.  Спрямо третото тримесечие на 2019 г.  средната брутна заплата за тримесечието нараства с 58 лв., а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 134 лева. Средната месечна работна заплата за октомври е 1 076 лв., за ноември  - 1 082 лв. и за декември - 1 101 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

    В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври - декември 2019 г. е 1 259 лв., а в частния сектор - 1 041 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със 131 лв. или 11.6%, а в частния нараства с 38 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 15.2%, а в частния - 13.6%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности - левове

    Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 648 лв., „Добивна промишленост” - 1 535 лв.  и „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 521 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 595 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност  „Административни и спомагателни дейности”  - 645 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1 782 лв., следвана от област Враца с 1 273  лв. и област Варна – 1 236 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград - 842 лв. Видин - 852 лв. и Смолян - 913 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 313 лв. - с 227 лв. или 20.9%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама