Днес е : Петък, 3 Юли 2020

Административен съд – Русе потвърди решението на ОИК – Ветово- прекратяват се пълномощията на кмета

Публикация 12 Feb, 2020 / akcent.bg

   Със съдебен акт, постановен по дело № 68/2020 г. Административен съд – Русе потвърди Решение № 172-МИ/22.01.2020 г. на ОИК – Ветово, с което предсрочно са прекратени пълномощията на Мехмед Мехмед за кмет на Община Ветово.

   Делото бе образувано по жалба на Мехмед с мотивите, че процесното решение е неправилно, издадено при съществени процесуални нарушения и материална незаконосъобразност.

    В хода на производството, съобразявайки посочените от жалбоподателя основания, изразените становища на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че оспореният административен акт е законосъобразен, постановен при доказани обстоятелства за неотстранена в срок несъвместимост на длъжността кмет с дейност като едноличен търговец.

     В мотивите си съдът сочи, че съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) избраните за кметове лица не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Неизпълнението дори само на едно от изискванията на разпоредбата в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА (в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати избраното за кмет лице предприема необходимите действия по прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия) е достатъчно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията.

    Въз основа на установената фактическа обстановка съдебният състав намира, че процесното решение е законосъобразно и отхвърли оспорването като неоснователно.

   Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

   Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд - Русе и е на адрес:

http://delo.admcourt-ruse.com//s/0061d820/06821020.htm

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама