Днес е : Вторник, 28 Март 2023

Област Русе и мястото и в трансформацията на българската икономика

Публикация 31 Jan, 2020 / Петър Ганев, ИПИ

От разглежданите шест местни данъка и такси единствено годишният патентен данък за търговия на дребно в общините в област Русе е леко по-висок от средния за страната

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе продължава да нараства. Това нарастване е съпроводено и от стабилен ръст на заплатите в областта, които обаче все още остават по-ниски от средните за страната.Пазарът на труда също продължава възстановяването си

   .Бизнес и инвестиционната активност в област Русе се повишава през последните години, но изостава спрямо средните нива в страната.Русе е важен логистичен център в странатаи гъстотата на пътната и железопътна мрежи е сравнително висока.Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Русе са сравнително ниски.

   Общините в областта продължават и работата си по развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”,но областта продължава да изостава чувствително по отношение на покритието на кадастъра.

   Въпреки че изселването от област Русе продължава да е по-ниско от средното за другите области и страната, слабата раждаемост в областта се отразява неблагоприятно на демографската картина.

   Средният успех на матурите по български език и литература в областта намалява. Лекарите в областта са значително по-малко спрямо населението.

   Бързината на правораздаването е по-добра от средната за страната.

   Въпреки сравнително високата степен на урбанизация на областта, делът на населението в селища с обществена канализация е относително нисък.

   Културният живот в областта е сравнително интензивен.

           ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

   Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе продължава да нараства и през 2016 г., достигайки 10523 лв. при 13206 лв. за страната. Това нарастване е съпроводено и от стабилен ръст на заплатите в областта, които обаче все още остават по-ниски от средните за страната. Доходите на домакинствата също нарастват през 2017 г. след като през 2016 г. отбелязаха лек спад.

   Пазарът на труда също продължава ръста си. Икономическата активност и заетостта нарастват и през 2017 г., въпреки че остават малко под средните за страната нива. Безработицата намалява още и остава по-ниска от средната за страната –5,7% при 6,2% за страната.

   Сходната ситуация на пазара на труда в областта с тази в страната се допълва и отсъизмеримата образователна структура на работната сила. През 2017 г. делът на населението на възраст 25-64 г. с висше образование в област Русе нараства до 27,7% (при 27,8% в страната), а с основно и по-ниско образование –намалява до 16,8% (при 17,2% в страната).

   Все пак влошената демографска картина в областта се отразява и на пазара на труда. Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на 15-19 г. към това на 60-64 г. в областта е 56% (при 64% в страната). Това означава, че на всеки 100 души, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст през близките няколко години, отговарят 56 младежи, на които предстои да се влеят на пазара на труда.

    Бизнес и инвестиционната активност в област Русе се повишава през последните години, но изостава спрямо средните нива в страната. След няколкогодишен ръст относителните разходи за придобиване на дълготрайни материални активи намаляват през 2016 година. Същевременно чуждестранните преки инвестиции нарастват леко и не могат да компенсират колебливия си ръст през предходните години, оставайки двойно по-ниски от средното ниво в страната спрямо населението.

   Усвояването на европейски средства също забавя своя ръст и към 30 юни 2018 г. изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта достигат 1171 лв. на човек при 1543 лв. на човек в страната.

   В рамките на областта най-много е усвоила община Бяла, а най-малко –община Борово.Русе е важен логистичен център в странатаи гъстотата на пътната и железопътна мрежи е сравнително висока. По-висок е и делът на първокласните пътища, но въпреки това качеството им остава ниско и през 2017 г. Русе продължава да е областта с най-малък дял на пътната настилка в добро състояние –20% при 40% в страната.

   Достъпът и използването на интернет в областта се повишават и през 2017 г. и остават над средните за страната нива. Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Русе са сравнително ниски и през 2018 година.

   От разглежданите шест местни данъка и такси единствено годишният патентен данък за търговия на дребно в общините в област Русе е леко по-висок от средния за страната. Същевременно таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на юридическите лица е значително по-ниска от средните нива в страната.За първи път през 2018 г. оценката за активна прозрачност на общините в областта е по-ниска от средната за страната.

   Въпреки че намалението в област Русе е символично, оценката на множество други области се повишава значително. Общините в областта продължават и работата си по развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, като и при двата показателя самооценките на администрацията се повишават през 2018 година.

   Областта продължава да изостава чувствително по отношение на покритието на кадастъра. През 2017 г. нивото на територията на областта, включена в кадастралната карта остава 13,2% при 36,6% в страната, общините Ветово и Ценово все още не участват изобщо в кадастралната карта.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама