Днес е : Вторник, 14 Юли 2020

Комисията за чист въздух кани гражданите на първото си заседание в петък

Публикация 28 Jan, 2020 / akcent.bg

  На 31.01.2020 г. (петък) в зала „Свети Георги“ на адрес : пл. „Свобода“ №6 от 17,30 ч. ще заседава Комисията за чист въздух на Русе. Временната комисия ще трябва да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса.

   ЦЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

  Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за нашата община и за хората, живеещи в нея.  С особена сила това важи за малките деца, хората от третата възраст и страдащите от дихателни проблеми и белодробни заболявания. Проблемът стои пред нас, жителите на община Русе, от повече от тридесет години и все още не е решен.

     Още през 1987 г. обгазяването на Русе става причина за зараждането на гражданското общество тук в борба за чист въздух, което става основа за политическите промени в България в края на 80-те години. Смелите русенски майки и бащи дават урок по демокрация и борба за собствените права на цялата страна. Благодарение на тяхната активност, проблемът получава гласност и в крайна сметка трансграничните обгазявания са преустановени.

      Тридесет години по-късно нашият град отново е изправен пред предизвикателството да извоюва правото си  на чист и годен за дишане въздух. Множеството сигнали на  русенци за неприятни миризми и мръсен въздух и организираните през последните години протести са доказателство, че гражданското общество в Русе е готово да отстоява правото си на здравословна околна среда.

      Кметът на общината и общинският съвет като орган на местното самоуправление, колкото и ограничени правомощия да имат относно контрола по опазване чистотата на атмосферния въздух, не следва да наблюдават безучастно проблема.

     Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на опазването на околната среда. Именно за това ние избраните от русенските граждани, следва да застанем рамо до рамо с тях и с всички законовопозволени средства и възможности, които законодателството е предоставило в наша компетентност, да решим този огромен проблем за местната общност.

     За  целта трябва да бъдат проучени всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването, да се установят  основните групи замърсители, кои са компетентните органи за решаване на проблема и докъде се простира тяхната компетентност, да се установят причините, довели до възникването на проблема и да се набележат начините за неговото решаване.

     Според чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация общинският съвет може да образува временни комисии за проучване на отделни въпроси. Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА възлага задача на комисиите към общинските съвети да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.  В тази връзка предлагам създаването на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, и след като установи компетентните органи и причините, довели до замърсяването, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса.

            Дейността на комисията ще бъде подпомогната от експерти на общинската администрация, а при необходимост е възможно да бъдат ползвани външни  специалисти като консултанти. Ще се призоват и изслушат експерти от контролните органи, имащи отношение и компетентност относно показателите на атмосферния въздух и замърсителите му. Целта на временната анкетна комисия е да присъстват и да бъдат изслушани всички граждани, които искат да изложат становища и информация по въпроса  пред членовете на комисията и всички свои съграждани. Ще бъдат поканени представители на промишлените предприятия, на неправителствените организации и държавните органи, имащи отношение по опазване чистотата на въздуха ни.

От началото на мандата – 11.11.2019 г. - сме изискали наличната в РИОСВ – Русе информация за извършеният емисионен контрол на неподвижни източници на емисии от отпадни газове  на територията на общината и резултатите от тях, която да се предостави на комисията. Тя ще разгледа всички Годишни доклади по околна среда на операторите, в т.ч периодични и постоянни измервания в изпълнение на комплексните си разрешителни документи, общодостъпни на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.

Провели сме срещи и огледи на място в някои от най-големите промишлени предприятия, като изрично сме изискали при желание от гражданите те да организират дни на отворените врати, за да има прозрачност и информираност за всички русенци и да се отговаря веднага на поставяните въпроси. Проведена бе и среща с министъра на околната среда и водите, като бе получено уверение от него за подкрепа на усилията на Община Русе да получи съвременна техника като част от националната система за мониторинг на чистотата на атмосферния въздух.

     Предвид обществената значимост на проблема, предлагам работата на комисията да протича при пълна прозрачност, заседанията да са открити както за медиите, така и за желаещите да вземат участие с препоръки и мнения граждани и граждански организации. Заседанията ще се обявяват предварително и ще бъдат излъчвани по общинското радио, както и при интерес от телевизии – в рамките на тяхните програми. Протоколът от изказванията ще е публично достъпен на страницата на Общински съвет – Русе.

      С РЕШЕНИЕ № 4, Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г., на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе прие следното

                         РЕШЕНИЕ:

      На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Русе реши:

   1.  Образува временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе в състав: председател: Дауд Ибрям и членове: Стоян Христов, Пламен Рашев, Биляна Кирова, Владо Владов, Деян Недков, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.

    2.   Комисията по точка 1:

2.1.   Да изслуша гражданите и представителите на граждански организации, които желаят да предоставят информация или да направят предложения за преодоляване на проблема, свързан със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе;  

2.2.   Да извърши анализ на законодателството, касаещо опазване на атмосферния въздух, което определя кои са компетентните органи за контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух и докъде се простира тяхната компетентност;

2.3.   Да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, в това число: да изиска от предприятията, потенциални замърсители на въздуха в общината, информация за използваните суровини, технологичните процеси и отделяните емисии при тяхното изпълнение; да изиска, систематизира и анализира необходимата информация от компетентните органи;

2.4.   Да обобщи причините, които са довели до влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе, данните за нивата и видовете замърсяване и да предостави цялата информация на гражданите на Община Русе, както и да провежда заседанията си публично;

2.5.   Да проучи и установи налични ли са незаконни сметища, терени, площадки в Община Русе, включително гари и пристанища, на които се съхраняват внесени от други страни отпадъци. Ако такива се установят да се сигнализират компетентните органи за назначаване на експертиза, с която да се установи вида на отпадъка, да се проучат и установят лица и дружества, имащи отношение към вноса, превоза, транспорта до фирмата получател и спазват ли се изискванията за съхранение на отпадъци.

2.6.  Да призове експерти от общинска администрация и от компетентните държавни органи, при необходимост да определи и външни експерти, които да бъдат привлечени в работата й.3.         Комисията да изготви и внесе в Общински съвет – Русе отчет за дейността си, включващ направените констатации и заключения за възможните варианти за решаване на проблема с чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе, както и предложение за обща позиция, която да се приеме от Общински съвет Русе по проблема. Срокът,  който временната комисия ще извършва дейността си е 1 година, с възможност за удължаване на срока. На всеки три месеца временната комисия да изготвя междинен доклад.

              ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

  3. Комисията да изготви и внесе в Общински съвет – Русе отчет за дейността си, включващ направените констатации и заключения за възможните варианти за решаване на проблема с чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе, както и предложение за обща позиция, която да се приеме от Общински съвет Русе по проблема. Срокът,  който временната комисия ще извършва дейността си е 1 година, с възможност за удължаване на срока. На всеки три месеца временната комисия да изготвя междинен доклад.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама