Днес е : Събота, 27 Февруари 2021

Средната месечна работна заплата на наетите лица в област Русе е 1 028 лева

Публикация 24 Nov, 2019 / akcent.bg

   По предварителни данни към края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.6 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица намаляват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2018 г.) - намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор - 52.9 хил., или 79.4% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5%.

   В сектора на услугите към края на септември 2019 г. работят 35.0 хил. (52.5%) от наетите лица, в индустрията - 28.3 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.3 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.0 хил.) представляват 81.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.7% от всички наети в сектора.

   През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 028 лева.  Спрямо второто тримесечие на 2019 г.  средната брутна заплата за тримесечието намалява с 4 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 114 лева. Средната месечна работна заплата за юли е 1 029 лв., за август  - 1 014 лв. и за септември - 1 041 лева.

   Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

 

    В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2019 г. е 1 128 лв., а в частния сектор - 1 003 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 22 лв. или 1.9%, а в частния се запазва почти без промяна. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 13.8%, а в частния - 12.1%.

     Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности - левове

     Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са  получили наетите лица в икономически дейности, „Добивна промишленост” - 1 544 лева „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 530 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 510 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 594 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност  „Административни и спомагателни дейности”  - 641 лв.

    По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година. Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1 704 лв., следвана от област Стара Загора с 1 165  лева и област Варна – 1 162 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Видин - 810 лв., Благоевград - 815 лв. и Кюстендил - 868 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 249 лв. - с 221лв. или 21.5%  по-висока от тази за област Русе.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама