Днес е : Събота, 23 Януари 2021

Какво избираме на местния вот в неделя?

Публикация 26 Oct, 2019 / akcent.bg

За какво отговарят кметовете на общини, райони, кметства и общинските съветници?

   В неделя, 27 октомври, започва най-сложният изборен процес в България - местните избори. Рано сутринта секции във всички 265 български общини ще отворят врати и всеки гражданин ще има възможност да попълни и пусне в урната от 2 до 4 бюлетини.

   В добавка, след една седмица в общините, в които никой от кандидатите не е събрал над 50% от гласовете, ще се проведе балотаж.

   Местните избори са най-скъпи, най-сложни, но и също така дават най-много власт и право на избор на нас като гласоподаватели. Причината е, че ще правим минимум два избора - тоест ще избираме мажоритарно един кандидат (кмет на община, кмет на район или кметство), и ще можем да изберем и листа за общински съветници, в която имаме и мажоритарен елемент - преференцията.

   От това следва въпрос - за какво гласуваме утре и какво правят тези хора?

   Понякога наричаме Общинския съвет "малкия парламент" и това е донякъде точно, донякъде - погрешно. Да, устройството на общината има прилика със законодателната и изпълнителната държавна власт, но има и ключови разлики.

          Какво е кмет на община? 

   Кметът на местно ниво изпълнява роля, която е близо до тази на премиера, но на общинско ниво. Приликата с функциите на президента са само в това, че кметът като него се избира пряко, тоест мажоритарно. Градоначалникът може и да налага нещо като "вето" над решения на общинския съвет в определени от закона случаи. 

   Той води изпълнителната дейност в рамките на общината, има свой екип от заместник-кметове и кметски наместници, които назначава и освобождава. Негова е задачата за изпълнение на общинския бюджет, изпълнението на дългосрочните програми, изготвени от общинския съвет, той възлага или разрешава изработването на устройствените планове и ги одобрява.

   Кметът има още и функцията на длъжностно лице по гражданско състояние - издава актове за раждане, граждански брак и смърт, оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи, може да издава заповеди както към гражданите, така и към органите на МВР на общинско ниво, отговаря и за сигурността в своята община. 

   Освен това кметът може да връща за ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на съвета, може и да спира общи административни актове и подзаконови нормативни актове. Кметът може да оспорва решенията на общинския съвет пред административен съд.

          Какво е кмет на район или кметство?

   Кметът на район е нужен в особено големи общини, които са разделени на райони - такива в Бъргария са само София, Пловдив и Варна. В София някои гласоподаватели ще могат да избират и кмет на район, и кмет на кметство.

   Кметът на кметство по принцип се избира в общини, в които има множество по-малки населени места, и целта му е всяко от тях да има свой пряко избиран местен орган на властта. Правомощията му са практически същите като кмета на район.

   Тези кметове отговарят за изпълняването на бюджета на общината в частта му за съответния район. Те организират провеждането на различни благоустройствени, комунални и други публични мероприятия - концерти, спортни събития и пр. 

   Тяхна е и отговорността за стопанисване на общинската собственост в района. Те отговарят и за подобряване и възстановяване на околната среда, водят регистрите на населението и гражданското състояние. Тяхна отговорност е и да осигуряват извършването на специфични местни административни услуги, като промяна на име, издаване на удостоверение за наследници и други.

  Кметът на район и на кметство може да има специфични функции, отредени му от кмета на общината, той отговаря и за защитата на населението при бедствия и аварии (заедно със съответните институции). 

   В добавка може да участва в заседанията на общинския съвет и има право на съвещателен глас, а също така може да бъде привикан за изслушване по въпроси, отнасящи се за неговия район. Разбира се, има контрол да назначава и освобождава служители от общинската администрация в неговия район или кметство.

         Какво правят общинските съветници?

  Третият орган, който избираме утре - общинският съвет, е еквивалентът на законодателната власт на местно ниво. 

  Общинските съветници обсъждат, приемат и изменят годишния бюджет на общината, както и местните данъци и такси. Те гласуват и наредби, правилници и инструкции в рамките на общината.

  Те приемат решенията за управление и стопанисване на общинско имущество. Тяхна е и задачата да приемат решения за създаване и одобряване на устройствени планове, както и стратегии, прогнози, програми и друг вид планове за развитие на общината.

  Общинският съвет е и органът, който определя изискванията за дейността на граждани и юридически лица в общината, свързани с исторически, екологични, социални или други особености на населените места. Съветниците са тези, които създава изисквания и за инженерната и социалната инфраструктура. 

  Те приемат и решенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности.

  Работата на общинския съвет е публична, заседанията са отворени за граждани, могат да се наблюдават на живо, а във все повече общини и онлайн. 

   Общинският съвет също може да връща и да оспорва актове на кмета на общината.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама