Днес е : Вторник, 11 Август 2020

ВиК търси електротехник

Публикация 11 Sep, 2019 / akcent.bg

О Б Я В А  

За длъжността „Електротехник“ в звено РМЦ и Автотранспорт към  „В и К” ООД гр. Русе

Място на работа – гр. Русе – РМЦ и Автотранспорт.

Кратко описание на длъжността: Осигурява правилната експлоатация и поддръжка на работата на енергийните мрежи, енергомеханичното и електронно оборудване.

   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше – ел. инженер, средно – специално – електро техникум;
 2. Професионален опит - не по-малко от 1 (една) година.
 3. Компютърна грамотност.

   Условия на труд:

        1.Редовно работно време – 8 часа.

         2.Работно облекло и лични предпазни средства – съгласно КТД.

   Работна заплата: По показатели, критерии и нормативни документи, приети с КТД.

   Необходими документи:

 1. Заявление – свободен текст.
 2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
 4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
 5. Подробна автобиография.
 6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

    Място и срок за подаване на документи:

 1. Документите се подават лично или чрез пълномощник в гр. Русе.
 2. Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6.
 3. Краен срок за подаване на документи – 20.09.2019г.

   Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: сайта www.vik-ruse.com  на „В и К” ООД гр. Русе.

   Забележка: Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама