Днес е : Събота, 30 Май 2020

Една трета от лекарите в Русенско са във възрастовия интервал 55 - 64 години – 296 или 36.7%

Публикация 04 Jul, 2019 / akcent.bg

104 или почти 13 % от лекарите със специалност са общопрактикуващите в област Русе

     Лечебни заведения и леглови фонд

   Към 31.12.2018 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1753 легла, от които 3 болници с 996 легла (табл. 1).

   Заведенията за извънболнична помощ са 70 с 20 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 3 с 2 легла.

     Лечебни и здравни заведения към 31.12.2018 година

 (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

9

1753

Болници

7

1506

   Многопрофилни болници

3

996

   Специализирани болници

4

510

Комплексен онкологичен център

1

132

Център за психично здраве

1

115

Лечебни заведения за извънболнична помощ

70

20

Диагностично-консултативни центрове

3

15

Медицински центрове

14

4

Дентални центрове

2

0

Медико-дентални центрове

1

1

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически    лаборатории

 

50

 

0

Други лечебни и здравни заведения

3

2

   Заведенията за болнична помощ включват: болници, Център за психично здраве и Комплексен онкологичен център. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г.  в трите многопрофилни болници е съсредоточен 66.1% от легловия фонд на всички болници в областта. 

Към 31.12.2018 г. специализираните болници са 4 с 510 легла. Разпределението им по видове е следното:

  •  За активно лечение – три с 240 легла
  • Държавна психиатрична болница – една с 270 легла.

    Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основно дейност са посочили „болнична“. В края на 2018 г. те са:

  • Комплексен онкологичен център – един със 132 легла
  • Център за психично здраве – един със 115 легла.

   Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в областта са 70 с 20 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

   Към други лечебни и здравни заведения се отнасят: Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция и диализен център. В края на 2018 г. в тези три заведения има две разкрити легла.

       Медицински персонал

   В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Русе практикуват 807 лекари. Лекарите по дентална медицина са 181, а медицинските специалисти по здравни грижи са 1453, от които 883 медицински сестри и 138 акушерки.

   В заведенията за болнична помощ работят 492 лекари и 955 специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 284 лекари и 180 лекари по дентална медицина. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в диагностично-консултативни медицински центрове – 35 и в медицински центрове – 18.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 31 лекари и 309 специалисти по здравни грижи.

    Лекари по специалности, пол и възраст

   В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 104 или 12.9% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 6.7%, Акушерство и гинекология – 6.1%, Анестезиология – 5.9%, Хирургия – 5.8%, Нервни болести – 4.7% и Педиатрия – 4.7%.

   Разпределението на лекарите по пол за Русенска област е следното: мъжете са 360 и 447 са

   Делът на младите лекари до 35 годишна възраст е 14.3% (115 бр.) към 31.12.2018 г., а този на работещите над 75 годишна възраст е  2.2%. Най-голям е броят на лекарите във възрастовия интервал 55 - 64 години – 296 или 36.7% от всички работещи лекари в областта.

     Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. за област Русе е 36.9 на 10 000 души от населението, което е под средното за страната – 42.4. Най-нисък този показател е в област Кърджали – 25.9 на 10 000 души от населението, Добрич (26.7) и Перник (28.6). Плевенска област е с най-висока осигуреност – 62.0 на 10 000 души от населението, след нея се нарежда Пловдив (51.2),  София(столица) (50.9) и Варна (50.0).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за Русенска област е 4.8 на 10 000 души при 6.0 общо за страната. Отново този показател е най-висок в област Плевен – 8.4 и най-нисък в област Кърджали – 3.9 на 10 000 души.

Осигуреността с лекари по дентална медицина в област Русе е 8.3 на 10 000 души от населението при 10.3 общо за страната. Най-висок е показателят в област Пловдив – 15.7  и най-нисък в област Търговище – 5.3 на 10 000 души.  

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама